Leeuwendaal Logo
Stichting Livio
Stichting Livio zoekt een:

Twee leden Raad van Toezicht

Klaus Schmitt zoekt voor Livio twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

De organisatie

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de verschillende gemeenten in de regio Twente. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor cliënten met een lichamelijke beperking. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio.

De organisatievisie gaat uit van een positief mensbeeld, waarbij de nadruk ligt op wat iemand nog wel kan; welke mogelijkheden iemand heeft. Livio hecht er veel waarde aan om leefplezier te stimuleren, wat ertoe bijdraagt dat cliënten graag bij Livio willen komen wonen. Alle vormen van zorg-, welzijn- en dienstverlening die Livio biedt zijn erop gericht om mensen de regie over het eigen leven te laten behouden of terug te kunnen geven. Hierbij ondersteunt Livio mensen om gebruik te maken van de eigen sociale netwerken en het geven van invulling aan het leven. Livio biedt met haar locaties en in de wijken ruimte voor ontmoeting en verschillende activiteiten waar de mogelijkheid is om zolang mogelijk mee te blijven doen en zelf de regie te blijven voeren.

Livio geldt als een van de leidende zorgaanbieders in Twente en heeft in de sector een goede naam opgebouwd. Livio is voor veel instellingen en organisaties een samenwerkingspartner van waarde.

De medewerkers van Livio beschikken over de volgende kerncompetenties: zij zijn daadkrachtig, deskundig en werken samen. Daarbij zijn zij toegewijd, professioneel en verantwoordelijk. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers is Livio in staat om de beste invulling te geven aan de interesses en behoeften van haar cliënten.

Vanuit de kerncompetenties biedt Livio haar medewerkers een werkomgeving die ruimte biedt aan leren en ontdekken, waarbij de regie zoveel mogelijk in eigen handen gehouden wordt en men open staat voor feedback van anderen. De eigen verantwoordelijkheid is ingebed in de besturingsvisie van Livio. De teams zijn professioneel georganiseerd. Zij hebben een grote eigen verantwoordelijkheid zodat ze beter in staat zijn flexibel te reageren en te anticiperen op de wisselende zorgvragen in de locatie, c.q. de wijk.

Organisatiestructuur

Livio heeft een tweehoofdige raad van bestuur. Er zijn binnen de zorg Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE). Verder zijn er verschillende ondersteunende diensten, te weten P&O, Finance, Control en riskmanagement, Cliëntbeleving, Facilitaire zaken en ICT. Zowel de RVE’s als de ondersteunende diensten worden aangestuurd door een manager die deel uit maakt van het MT.
Meer informatie is te vinden op de website: www.livio.nl

Raad van Toezicht

Livio hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording ;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals klanten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan het management en haar stakeholders (maatschappelijke verantwoordelijkheid).

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Livio en de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Remuneratie- en Governancecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, incl. de voorzitter:

 • voorzitter, aandachtsgebied organisatie en bestuur
 • vicevoorzitter, aandachtsgebied zorg/bestuurlijke organisatie
 • lid, aandachtsgebied vastgoed & financiën
 • lid, aandachtsgebied bedrijfsvoering
 • lid, aandachtsgebied zorg/ziekenhuis
 • lid op bindende voordracht van de CCR

De leden zijn lid van één van de drie commissies: de Remuneratie- en Governancecommissie, de Auditcommissie of de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en komt verder samen voor additionele bijeenkomsten zoals commissievergaderingen.
Bij de samenstelling let de raad – onverminderd de gebruikelijke eisen met betrekking tot algemene toezichthoudende competenties, specifieke kennis en kunde, diversiteit en het ontbreken van conflicterende belangen – in het bijzonder op:

 • Regionale binding: wil de raad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het werkgebied goed vervullen dan is in de raad veel kennis over dat gebied nodig; tevens dienen enkele leden van de raad te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied. .
 • Kennis van de gehele zorgsectorr: van leden mag de raad verwachten dat zij beschikken over kennis van en affiniteit met betrekking tot de gehele zorgketen, waarbij een voorkeur geldt voor de cliëntgroepen waarop Livio is gericht.
 • Continue ontwikkeling: de raad stelt een eigen opleidingsplan vast, waarin individuele en collectieve scholing een plek krijgen.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Livio en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Livio stellen.

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht (zorg/ziekenhuis)

 • Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond (care), ruime bestuurlijke kennis en ervaring in de (acute) zorgketen.
 • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de sterk veranderende sector waarin Livio actief is.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor klanten en professionals in het werkveld van Livio.
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Heeft betrokkenheid bij en/of kennis van netwerken waarin ook (vertegenwoordigers van) klanten van Livio zich begeven.
 • Een passend professioneel netwerk zien wij als grote meerwaarde.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Beschikt over voldoende tijd voor de rol als toezichthouder.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliënten Raad

 • Heeft kennis en ervaring met de VVT-sector, specifiek vanuit cliënten perspectief.
 • Beschikt over inzicht in en kennis van het perspectief van cliënten, familieleden en cliëntvertegenwoordigers.
 • Onderschrijft de visie van de organisatie op medezeggenschap van cliënten en weet medezeggenschap in de organisatie te borgen.
 • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en clientsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de client in relatie tot het zorgstelsel en in relatie tot de context van de organisatie(onderdelen).
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit van de zorg, met focus op de cliëntbelangen tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen en een sterk vergrote publieke aandacht.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Beschikt over voldoende tijd voor de rol als toezichthouder en is toegankelijk voor de leden van de CCR, leden van de LCR’s en natuurlijk de cliënten.
 • Onder andere door zijn/haar regionale binding weet hij/zij wat binnen Livio speelt. Zowel bij cliënten, vrijwilligers en medewerkers.
 • Beschikt over natuurlijke sensitiviteit en empathie om zich voor te kunnen stellen wat het betekent als cliënten afhankelijkheid ervaren t.a.v. de organisatie.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Livio en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Bezoldiging:

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgaven en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Klaus Schmitt. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Klaus Schmitt en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, executive searcher. Zij is bereikbaar via 06-82584359.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

Locatie: Enschede
Sluitingdatum: 31-jan.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023