Leeuwendaal Logo

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning gaat over het formuleren en uitvoeren van gerichte hr-interventies waarmee u anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Met als beoogd resultaat: op elk moment de sterkste bezetting die maximaal presteert en die uw organisatiedoelen realiseert.

 

Voor Leeuwendaal is die sterkste bezetting niet de simpele uitkomst van een cijferwerkje. Het gaat om veel meer dan het vullen van functies met de juiste competenties. Het gaat om mensen.
Die sterkste bezetting is voor ons een logisch gevolg als je zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk laat doen waar ze goed in zijn en wat hen energie geeft. Als je de strengths van mensen en van teams ten volle benut, in de juiste verhouding, dan heb je de sterkste bezetting te pakken. En dan is toekomstvast organisatieresultaat het uitvloeisel van werkplezier, prestatiedrang en duurzame inzetbaarheid.

Op deze visie is strategische personeelsplanning bij Leeuwendaal gefundeerd. Wij hanteren een praktische en samenhangende aanpak en we realiseren ons goed dat middelen en tijd in elke organisatie beperkt zijn. Keuzes maken is onvermijdelijk. Wij helpen onze opdrachtgevers om datgene te doen wat voor hen de meeste waarde oplevert.

Steevast de sterkste bezetting

Dit zijn vragen die wij bij strategische personeelsplanning centraal stellen en waarop we met u de antwoorden inventariseren of formuleren:

  • wat zijn de organisatiedoelen die u tracht te bereiken?
  • met welke interne en externe ontwikkelingen dient u rekening te houden? Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen die een steeds verdergaande digitale transformatie bewerkstelligen. Wat betekent dit voor de manier waarop u werk organiseert en wat betekent dit voor de eigenschappen van mensen die u nodig heeft?
  • wat zijn de implicaties van (verwachte) arbeidsmarktontwikkelingen voor uw organisatie?
  • hoeveel mensen en welke kwaliteiten heeft u nu in huis? Bij kwaliteiten kijken wij vooral naar de strengths van mensen. Dat wil zeggen: de dingen die zij goed kunnen en die hen energie geven.
  • hoeveel mensen met welke strengths heeft u in de toekomst nodig om uw organisatiedoelen te realiseren?
  • wat is ervoor nodig om de talenten van mensen te herkennen, tot hun recht te laten komen en blijvend te ontwikkelen (duurzame inzetbaarheid)?
  • hoe kunt u de kracht van diversiteit waarborgen en aanwenden in uw organisatie?

Uit de beantwoording van deze en andere relevante vragen rolt uw strategische personeelsstrategie voort. Gerichte, geplande en doordachte hr-interventies scheppen de voorwaarden voor een afgemeten personele bezetting op elk moment. En daarbij gaat het niet alleen om een getalsmatige match tussen vraag en aanbod in uw organisatie. Het resultaat is vooral ook een kwalitatieve match, met alle benodigde competenties, kennis en strengths.

Wij helpen u de beste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting te plannen en te realiseren voor de hele periode die uw strategische personeelsplanning bestrijkt. Daarbij maken we de investeringen zichtbaar die zijn gemoeid met het toekomstvast maken van uw personeelsbestand. En omdat de toekomst nu eenmaal de eigenschap heeft zich niet te willen voegen naar voorspellingen, verdient strategische personeelsplanning een vaste plek in uw hr-agenda en in uw planning- en controlcyclus. Wij helpen u graag de juiste koers te kiezen en te houden.

Voorwaarde: continue dialoog met de medewerkers

Uw strategische personeelsplanning gaat over uw plannen met uw mensen. Maar die plannen hebben alleen kans van slagen als ze ook daadwerkelijk door uw mensen worden gedragen. Betrek uw medewerkers daarom nadrukkelijk in dit proces. Niet eenmalig, maar voortdurend. Opgelegde verandering lijdt onvermijdelijk tot meestribbelen.Terwijl je juist elan en draagkracht nodig hebt om verandering te bewerkstellingen.
Laat zien wat het vervullen van de maatschappelijke opdracht vergt van de mensen die de organisatie vormen, nu en in de toekomst. Daarmeee geeft u ook uw mensen de kans om hun toekomst te plannen en te maken. Iedereen kan tijdig voor zichzelf beslissen of de plannen van de organisatie riijmen met de persooonlijke plannen. En men ziet welke gevolgen de keuzes van vandaag hebben voor de eigen inzetbaarheid in de toekomst.
Kortom: maak van uw strategische personeelsplanning een succesvolle co-productie van mens en organisatie.