Leeuwendaal Logo

Arbeidsvoorwaardenadvies

Arbeidsvoorwaarden zijn meer dan uw tegenprestatie voor het te leveren werk: ze geven vorm en kleur aan de arbeidsrelatie met uw werknemers.

 

Door arbeidsvoorwaardelijke keuzes wordt een bepaalde manier van werken – bedoeld of onbedoeld – gestimuleerd en andere manieren van werken afgeremd. In de ideale situatie passen de arbeidsvoorwaarden bij het type werkgever dat u wilt zijn en bij de behoeften van uw (potentiële) medewerkers. Onze ervaren adviseurs helpen om uw arbeidsvoorwaarden beter op uw situatie af te stemmen, redenerend vanuit het strategisch perspectief.
Onze adviseurs weten ook dat arbeidsvoorwaarden hun ‘historie’ hebben en soms niet gemakkelijk kunnen worden gewijzigd. Zij zijn gewend om te opereren in het krachtenveld van de arbeidsverhoudingen en zijn vaardig in overleg- en onderhandelprocessen met ondernemingsraden en vakbonden, daarbij rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals de Wet op de ondernemingsraden.

Arbeidsvoorwaardenvergelijking

De arbeidsvoorwaarden van uw organisatie bepalen in belangrijke mate uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – wanneer ‘het gras bij de buren altijd groener is’ – geeft een betrouwbare vergelijking van de arbeidsvoorwaarden de gewenste duidelijkheid. Ook voor andere beslissingen over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij fusies/overnames, verzelfstandigingen en harmonisaties, is een scherpe ‘foto’ een goede basis.
Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen bestaan in soorten en maten: van een beknopte salarisbenchmark tot een uitgebreide pakketvergelijking. Onze adviseurs kunnen u adviseren over een passende aanpak.
In het verlengde van onze salarisbenchmarks geven wij desgewenst onderbouwde adviezen over de beloning van individuele medewerkers. Ook in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en de bijbehorende overgangsregelingen.

Verkenningssessie arbeidsmarktkrapte en beloning

Leeuwendaal organiseert verkenningssessies waarin we samen met het managementteam vanuit verschillende perspectieven kijken naar het aantrekken, behouden en binden van talent. U leest er meer over in een brochure die u hier kunt downloaden.

Oriëntatie en koersbepaling

Veelal begint een (grotere) aanpassing van het arbeidsvoorwaardenpakket met een korte fase van oriëntatie en koersbepaling. In een inspirerende, interactieve sessie met het management evalueren wij uw huidige beloningsbeleid en verkennen de hoofdlijnen van het gewenste beloningssysteem. Een beproefd recept om in een efficiënt proces uw strategische ambities te vertalen naar concrete personeelsinstrumenten. Betrokkenheid van het management ‘aan de voorkant’ zorgt voor de noodzakelijke sturing en voorkomt tijdrovende uitwerkingen die achteraf misschien op onvoldoende draagvlak blijken te kunnen rekenen.

Aanpassing beloningsinstrumenten en (her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

Binnen de kaders van de wet, geldende cao’s en de (financiële) mogelijkheden van uw organisatie, (her)ontwerpen wij beloningsinstrumenten zoals salarisschalen, beoordelingsafhankelijke salarisgroei, incidentele beloningsvormen en toelagen. Waar nodig zorgen wij voor passende overgangsregelingen en doorrekening van de financiële consequenties.
Wij zijn ervaren in het (her)schrijven van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zodat ze uw (nieuwe) arbeidsvoorwaardenbeleid adequaat vastleggen, de juridische toets kunnen doorstaan en voor medewerkers goed leesbaar zijn.

Arbeidsvoorwaarden bij organisatiewijzigingen

Bij fusies/overnames en verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen kunt u te maken krijgen met een andere cao of arbeidsvoorwaardenpakket. En na verloop van tijd kan de wens ontstaan om verschillen tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten te harmoniseren. Met onze ervaring helpen wij u om zo’n traject gecontroleerd te doorlopen: van de oriëntatie op mogelijk van toepassing zijnde cao’s, via het in kaart brengen van de arbeidsvoorwaardelijke verschillen en het doorrekenen van de effecten, tot het vormgeven van overgangsmaatregelen (sociaal plan) en het proces van voorlichting en onderhandeling.