Leeuwendaal Logo

Juridisch advies

De juristen van Leeuwendaal werken voor scholen, universiteiten, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en tal van andere organisaties in het publieke domein. Ze kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht.

 

Wat onze juridische specialisten bijzonder maakt, is de combinatie van vakinhoudelijke expertise en een brede oriëntatie. Bij Leeuwendaal werken zij dagelijks nauw samen met experts uit andere vakgebieden. Denk aan functiewaarderingsdeskundigen, organisatieadviseurs en psychologen. Dat stelt hen in staat een zaak niet alleen juridisch te bezien, maar ook vanuit een ander, breder perspectief. Ze zijn daardoor alerter in het signaleren van verbeterpotentieel voor uw organisatie, creatiever in het vinden van oplossingen en ze beschikken over een uitgebreid netwerk op HR-gebied.

Met onze inzet wordt de juridische borging versterkt en krijgt u meer grip op juridische en financiële risico’s.

Sociaal plan en juridische regelingen

Wij beschikken over ruime ervaring met het opstellen van juridische regelingen over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, het opmaken van stappenplannen voor reorganisaties, advisering over medezeggenschap, onderhandelen met vakorganisaties over een Sociaal Plan, de uitvoering daarvan, en alle overige juridische aspecten die aan reorganisaties en fusies verbonden zijn.
Met onze inzet wordt de juridische borging versterkt en krijgt u meer grip op juridische en financiële risico’s. We onderhandelen namens u met de vakorganisaties over een sociaal plan dat de gevolgen van een fusie of reorganisatie zorgvuldig opvangt. Wij fungeren hierbij als juridisch kompas.
Vanzelfsprekend kunnen we behulpzaam zijn bij de harmonisatie van regelingen en (personeels)beleid na een fusie.

U kunt onze juristen met een gerust hart de rol van secretaris (procesondersteuning en juridische ondersteuning) toevertrouwen in bijvoorbeeld personele toetsingscommissies of bezwaarcommissies. Met onze inzet als secretaris wordt u procesmatig ontzorgd en dit komt de kwaliteit van de advisering en besluitvorming ten goede. Dat geldt ook voor het optreden als voorzitter of lid van een commissie. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van reglementen, benoemingsbesluiten en uitspraken van commissies.

Normalisering Rechtspositie (van rechtspositieregeling naar cao)

De huidige rechtspositieregelingen worden vervangen door een cao. Voor totstandkoming en gelding van een cao gelden andere procedures en regels. Het is dus zaak hier van meet af aan rekening mee te houden. Inhoudelijk gezien zullen de huidige rechtspositieregels en arbeidsvoorwaarden moeten worden vertaald naar het arbeidsrecht, of moeten worden vervangen door andere regels en arbeidsvoorwaarden die stroken met het arbeidsrecht. Andersom moet vanuit het arbeidsrecht worden bekeken of aanvullende regels nodig zijn op de huidige rechtspositieregelingen.

Op sectoraal niveau bereiden de huidige werkgeversverenigingen zich voor op de transitie naar een arbeidsrechtelijke cao. Voor (aanvullende) lokale rechtspositieregelingen bent u als overheidswerkgever zelf aan zet. Dit betekent dat allereerst lokale regelingen moeten worden getoetst aan het arbeidsrecht. Waar aanpassing nodig is, moet worden bezien met welke partijen daarover overleg wordt gevoerd (bijvoorbeeld ondernemingsraad of vakorganisaties) en volgens welke regels en afspraken. De betreffende regelingen moeten worden ‘omgeschreven’ naar het arbeidsrecht.

Wij kunnen voor u een Normaliseringsvergelijking opstellen waarin wij in kaart brengen op welke punten uw huidige rechtspositieregelingen aanpassing of aanvulling behoeven binnen het arbeidsrechtelijke kader. Waar nodig kunnen wij aangepaste regelingen voor u opstellen die voldoen aan de arbeidsrechtelijke maatstaven. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het overleg hierover met medezeggenschap en vakorganisaties.

Contact en gerelateerde informatie