Leeuwendaal Logo
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een lid raad van toezicht met aandachtsgebied HR, organisatieontwikkeling en medezeggenschap.

De organisatie

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en hebben daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) vervult sinds 1 januari 2018 als zelfstandige organisatie een belangrijke rol in deze maatschappelijke opdracht om te staan voor een veilig thuis voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond (in de leeftijd van 0-100 jaar). VTRR heeft de rol om in die gevallen waar andere ketenpartners (o.a. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-partners, scholen) dat niet kunnen, duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in de afhankelijkheidsrelatie en welke interventie passend is om acute en duurzame veiligheid te realiseren. Daarbij sluit VTRR maximaal aan bij de kracht en inrichting van het (gezins)systeem en het lokale veld zelf.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent of iemand uit je omgeving dat is. We geven advies en bieden ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, kinderen als professionals. We doorbreken onveilige situaties, zorgen voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

VTRR biedt expertise op het gebied van veiligheid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. VTRR geeft ondersteuning en advies aan burgers en professionals, doet interventies die nodig zijn en monitort of veiligheid gerealiseerd en geborgd is. Om als VTRR van maximale toegevoegde waarde te zijn in de keten is duidelijkheid over rol, maar met name ook het inzetten van interventies die passen bij de mate en ernst van onveiligheid in een gezinssysteem van groot belang. Snel kunnen schakelen met partners en ook het organiseren van casusregie bij de juiste partner is daarin essentieel.

VTRR heeft een eenhoofdig bestuur (mw. Debbie Maas). De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van VTRR. De bestuurder vormt samen met managers het MT.

Meer informatie over de missie, visie, kernwaarden, ambities en trends en ontwikkelingen is vinden in het uitgebreide functieprofiel die u kunt downloaden bovenaan deze pagina en op de website www.veiligthuisrr.nl

De raad van toezicht

VTRR hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Centraal staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat VTRR haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

De Raad van Toezicht van VTRR bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht is periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van bestuurder met de OR.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge¬relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance en kennis van juridische zaken. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van diversiteit in al haar facetten.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van VTRR;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als VTRR stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van VTRR en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies.

Door het vertrek van een van de leden is binnen de RvT een vacature ontstaan met onderstaande aandachtsgebieden. Deze en het algemene profiel vormen het uitgangspunten bij het werving- en selectieproces.

Specifiek profiel lid raad van toezicht, aandachtsgebied HR, organisatieontwikkeling en medezeggenschap

 • Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Heeft een visie op de ontwikkeling van leiderschap en cultuurverandering als ook op inzetbaarheidsbeleid, waaronder loopbaan coaching, gezondheidsbeleid en werving- en selectie etc.
 • Heeft een luisterend oor en een sterke mens-oriëntatie, is hierdoor in staat verbindend te communiceren over mogelijk tegengestelde belangen.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het volledige functieprofiel bovenaan deze pagina. De procedure wordt begeleid door Klaus Schmitt en Douwe Wijbenga. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met Klaus Schmitt contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00 en Soesja is per mail bereikbaar via soesja.bijtelaar@leeuwendaal.nl.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton bovenaan deze pagina en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk op woensdag 12 mei 2021 .

Locatie: Rotterdam
Sluitingdatum: 06-mei-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023