Leeuwendaal Logo
Parlan
Parlan zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Parlan een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid.

De organisatie

Parlan is een jeugdzorgorganisatie die kinderen en gezinnen helpt als opvoeden of opgroeien problemen geeft en biedt specialistische jeugdhulp met een warm hart. Parlan biedt jaarlijks hulp en behandeling aan ongeveer 2900 kinderen en jongeren in Noord-Holland die door complexe meervoudige problemen in hun ontwikkeling bedreigd worden. Bijna 800 betrokken medewerkers (600 fte) dragen hieraan bij met hart en ziel en bieden hulp om hen veilig en gezond op te laten groeien. De begeleiding en behandeling bieden zij voornamelijk thuis, op school of op een andere locatie die voor het kind prettig is. Als dit niet mogelijk is, zoekt Parlan een nieuw thuis in een pleeggezin of een gezinshuis of in een kleinschalige woonvoorziening waar het kind of de jongere kan opgroeien in de eigen regio met het netwerk nabij. 

Het werkgebied van Parlan is Noord-Holland, van Haarlem tot Texel, verdeeld over vijf jeugdhulp regio’s in Noord-Holland. Drie jeugdhulpregio’s hebben een jeugdhulpcontract direct met Parlan: regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland (inclusief Hollands Kroon) en West-Friesland. Binnen de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland is Parlan onderdeel van een consortium, waar een jeugdhulpcontact mee is afgesloten. Parlan werkt samen met vele organisaties, in de zorg, onderwijs en andere (gemeentelijke) diensten. De begrote omzet in 2024 bedraagt € 64 miljoen. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht is als gevolg van het vertrek van één van de leden, op zoek naar een nieuw lid met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid, met als doel om weer gezamenlijk te beschikken over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten van Parlan en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de bestuurder.

De raad van toezicht bij Parlan is een open, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende raad. De leden hebben uiteenlopende achtergronden en expertise en vullen elkaar daarin goed aan. Er is een balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. De verstandhouding tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is goed, er is vertrouwen, de leden zijn betrokken bij de doelstellingen van Parlan en denken constructief kritisch mee. Ook weet de raad van toezicht het hoofd koel te houden in moeilijke tijden.

De raad van toezicht vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Een vertegenwoordiging van de RvT sluit 1 keer per jaar aan bij een overleg van elk medezeggenschapsorgaan (OR, CR, POR), en de voltallige RvT neemt deel aan een gezamenlijke bijeenkomst met bestuur, directie en alle medezeggenschapsorganen.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid komt vier tot 5 keer per jaar (online) bijeen. Daarnaast worden er, waar nodig, aanvullende overleggen gepland. Totaal komt het neer op een gemiddelde tijdsbesteding van een dag per maand.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. 

Profiel

Het lid raad van toezicht (algemeen profiel):

 • Ziet toe op het maatschappelijk functioneren van Parlan en de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de ondersteuning van cliënten, samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners en het HRM beleid.
 • Houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur.
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de raad van toezicht keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de raad van bestuur.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de raad van bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Als lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn de volgende profielwensen van belang:

 • Zorginhoudelijke achtergrond (VVT, GHZ) in een (eind)verantwoordelijke functie.
 • Een stevige persoonlijkheid, heeft senioriteit op de inhoudelijke kant van de zorg/zorgontwikkeling.
 • Heldere visie op kwaliteit van zorg.
 • Kan vanuit kwaliteitsdenken de vertaalslag maken naar wat de impact van beslissingen betekenen voor het primair proces.
 • Heeft kennis van kwaliteitsmanagementsystemen van zorgorganisaties.
 • Ervaring met (grote) veranderopgaven en transities.
 •  Innovatief denker.
 • Ervaring in het publieke domein, in de samenwerking met gemeenten.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Is toegankelijk voor de leden van de Cliëntenraad, Pleegouderraad en natuurlijk de cliënten.
 • Beschikt over natuurlijke sensitiviteit en empathie.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de raad van toezicht bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en bi-culturele achtergrond. 

 

Wat biedt Parlan?

Voor wat betreft de honorering van de raad van toezicht worden jaarlijks de door de NVTZ voor dat jaar genoemde normbedragen gevolgd.  

Het lid raad van toezicht ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 12.300,- per jaar, inclusief reiskosten.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Irene Vervelde, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 25 februari 2024.

Locatie: Alkmaar
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 25-feb.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023