Leeuwendaal Logo
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Over Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)

SCOH is een moderne onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk en bestaat uit 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. De peuterscholen maken onderdeel uit van de basisscholen.

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie en staat als school midden in de Haagse samenleving met de grootstedelijke werkelijkheid en bijbehorende dynamiek. In het Identiteitskader 2019 “Samen leren voor het Leven” is gekozen voor de vorm van christelijke dialoogscholen. De identiteit komt terug in de kernwaarden, pedagogische opvattingen en onderwijskwaliteit. Op de SCOH scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Er is waardering en openheid voor nieuwe en andere opvattingen. De christelijke kernwaarden zijn het bindend element.

Belangrijk kenmerk van SCOH is dat de scholen de ruimte hebben om binnen de gestelde kaders en afspraken hun eigen onderwijsprofiel te ontwikkelen. SCOH scholen willen brede buurtscholen zijn met een heldere profilering die past bij de wijk waarin de school zich bevindt. De SCOH scholen ontwikkelen zich in deze richting en staan daarmee midden in de Haagse samenleving.

De SCOH-scholen doen het goed, zowel de scholen als de peuterscholen. SCOH is ambitieus en wil op alle scholen en peuterscholen kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs bieden. De organisatie is financieel gezond.

SCOH kent een tweehoofdig College van Bestuur en een raad van toezicht. Bij SCOH zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. SCOH beschikt over het “Toezichtskader SCOH” dat sturing en richting geeft aan het interne toezicht van de Raad van Toezicht op het beleid, de besluiten en het functioneren van het College van Bestuur.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit de voorzitter en vijf leden. Leden van de RvT zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één periode. Elk lid van de RvT richt zich in het bijzonder op één of enkele kennisdomeinen.

De RvT is belast met het toezicht houden op het College van bestuur (CvB). De RvT heeft onder meer de volgende taken: het vervullen van de rol van werkgever van het bestuur, het uitoefenen van toezicht op en het controleren van het bestuur, het uitoefenen van toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de SCOH en het fungeren als klankbord en adviseur van het CvB. De RvT opereert vanuit een collegiale en integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

De RvT beschikt over een Financiële commissie, een commissie Personeel en HRM en een commissie Onderwijskwaliteit. De nieuwe leden maken deel uit van de bij hun expertise passende commissie.

De RvT vergadert ten minste zes keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de RvT jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR.

Profiel

Wij zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze posities en die vanuit de eigen ervaring vertrouwd zijn met het onderwijs en de bestuurlijke context in deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie.

Alle kandidaten voldoen aan de volgende vereisten:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Inzicht in de verhoudingen binnen de organisatie en de betekenis van medezeggenschap;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Actuele kennis van governance en wet- en regelgeving;
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief;
 • Onderschrijven van de christelijke grondslag van de stichting.

Gezien de samenstelling van het team is er in algemene zin voorkeur voor vrouwelijke kandidaten, kandidaten met een multiculturele achtergrond en kandidaten afkomstig uit de regio Den Haag.

Kandidaten met expertise op het gebied van HRM voldoen onder meer aan de volgende vereisten:

 • Ruime ervaring in een bestuurlijke of anderszins eindverantwoordelijke rol op het gebied van HRM in een complexe organisatie;
 • Brede kennis en ervaring op het gebied van strategisch HRM-beleid (arbeidsmarktstrategieën, boeien en binden van personeel, professionalisering, organisatieontwikkeling, verandermanagement, etc.). Concrete ervaring met “anders organiseren” of andere innovatievormen is gewenst;
 • Goed inzicht in en ervaring met het leggen van verbanden tussen het strategisch HRM- beleid en de strategische koers van de organisatie;
 • Beginnend of ervaren toezichthouder in de onderwijssector. Een startend toezichthouder heeft de ambitie om de opleiding tot toezichthouder te gaan volgen/af te ronden.

Kandidaten met expertise op het gebied van onderwijs en kwaliteit voldoen onder meer aan de volgende vereisten:

 • Ruime bestuurlijke ervaring, beschikt over expertise op het gebied van primair onderwijs en kwaliteit;
 • Actuele kennis van ontwikkelingen in het primair onderwijs;
 • Goed inzicht in en ervaring met het leggen van verbanden tussen het strategisch onderwijs en kwaliteitsbeleid en de strategische koers van de organisatie;
 • Bekendheid met/belangstelling voor de grootstedelijke setting en bijbehorende implicaties voor onderwijs en kwaliteit;
 • Ervaring als toezichthouder, onder meer in de onderwijssector.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u bovenaan op deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact met hem opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn beide bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We willen u vragen in de motivatiebrief aan te geven voor welke portefeuille u solliciteert.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 24 oktober 2021.

Locatie: Den Haag
Sluitingdatum: 24-okt.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023