Leeuwendaal Logo

Risicoanalyse Zorg en Welzijn

De Risicoanalyse Zorg en Welzijn is de peilstok voor uw instelling. Hoe staat uw organisatie er voor? En dan niet alleen financieel, maar ook de kwaliteit van zorg, het personeel, huisvesting en communicatie? Met de risicoanalyse heeft u inzicht in de grootste risico’s voor uw organisatie, in de wijze waarop uw management denkt over risico’s én krijgt u advies over beheersmaatregelen, waaronder de benodigde hoogte van de reserve.

 

De risicoanalyse heeft zich in het onderwijs al bewezen. Met de uitkomsten nemen onderwijsbestuurders noodzakelijke maatregelen om het risicoprofiel te verlagen. Hierdoor wordt de financiële ruimte groter, die vervolgens ingezet wordt voor goed onderwijs. Een win-win situatie: inzicht, grip en meer geld voor het onderwijs. En nu dus ook beschikbaar voor Zorg en Welzijn.

Waarom een risicoanalyse?

De kwaliteit van de zorg is van groot belang voor de continuïteit van uw instelling. Naast de daadwerkelijke uitvoering van de zorg spelen de interne organisatie, het personeel, de financiën en de communicatie een belangrijke rol in het kunnen leveren van goede zorg en het realiseren van de instellingsdoelstellingen. Daarnaast is een heldere visie op wat de klant wil en hoe de instelling in de markt staat van belang, klanten zullen steeds bewuster kiezen bij wie ze hun zorg halen. Al deze factoren werken op elkaar in en dragen bij aan het succes van uw instelling. Met als keerzijde dat ze gelijktijdig potentiële risico’s vormen voor het behalen van uw instellingsdoelstellingen en daarmee voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is daarom van doorslaggevend belang dat u alle risico’s kent en tijdig noodzakelijke acties onderneemt.
Hoe zorgt u ervoor dat u zo goed als mogelijk en tijdig weet wat er op u afkomt? Dat begint volgens ons met inzicht. Inzicht in die gebeurtenissen die mogelijk een negatieve consequentie op uw instelling en de kwaliteit van de geleverde zorg hebben. Door u bewust te zijn van gebeurtenissen met een negatieve invloed neemt uw risicoperceptie toe en kunt u beheersmaatregelen treffen. De kans dat een risico daadwerkelijk plaatsvindt, wordt kleiner en daardoor kan de risicobuffer die nodig is om risico’s financieel gezien op te vangen, naar beneden worden bijgesteld.

Werkwijze risicoanalyse

De risicoanalyse bestaat uit een digitale enquête op locatie/afdelingsniveau, waarbij de hoofden bevraagd worden over de thema’s kwaliteit van zorg, organisatie, personeel, financiën, huisvesting, communicatie en marktpositie. Met de uitkomsten wordt de kans op risico’s bepaald.
Dezelfde risico’s worden getoetst op impact met een interview met de raad van bestuur en medewerkers van het bestuursbureau.
Naast de digitale enquête en het impactinterview analysen we diverse rapporten zoals kwaliteitsrapporten, strategisch plan, begroting, meerjarenbegroting, jaarrekeningen, managementletter, maandrapportages, marktonwikkelingen en onderhoudsplanningen.
Kans en impact leiden vervolgens tot een risicoprofiel waarover we rapporteren. Ten slotte adviseren we over beheersmaatregelen om het risicoprofiel te verlagen.

Enkele voorbeeldvragen uit de risicoanalyse
  • in hoeverre speelt uw afdeling in op nieuwe vragen van cliënten?
  • in welke mate zijn de huidige strategische doelen haalbaar?
  • welk percentage van uw personeel is breed inzetbaar voor diverse cliënt/patiëntgroepen?
  • hoe is de verwachting t.a.v. de productie? In lijn met de afspraken met de verzekeraars, onderproductie of overproductie? Hoe is de controle en sturing hierop georganiseerd?
  • hoe worden vrijwilligers meegenomen in de communicatie?
  • welke trends verwacht je t.a.v. de door jullie geboden zorgproducten en wat doet dat met de zorgvraag?

Wilt u ook zicht en grip op de risico’s van uw organisatie? Bel of mail ons dan voor een offertegesprek over de risicoanalyse voor uw organisatie.