Leeuwendaal zoekt...

Directeur/Director Research Services

Erasmus University Rotterdam
fulltime (38 uur)
Leeuwendaal zoekt...

Directeur/Director Research Services

Erasmus University Rotterdam
fulltime (38 uur)
For English text see below.

Over Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Het academisch onderwijs van de EUR is intensief, actief en toepassingsgericht. Haar onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Dankzij haar onderzoeksimpact en de kwaliteit van haar opleidingen kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. EUR kenmerkt zich door de focus op een select aantal disciplines of domeinen: gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. EUR telt ca. 30.000 studenten en ca. 3100 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ca. € 622 miljoen (cijfers eind 2017).

EUR werkt aan het realiseren van de dienst Erasmus Research Services (ERS): een samenhangend systeem van op onderzoek gerichte faciliterende diensten om haar ambities rondom onderzoek en impact waar te kunnen maken. Uitgangspunten hierbij zijn ‘klantgerichtheid’ en ‘deconcentratie’: ERS bestaat om het onderzoek van EUR wetenschappers te helpen financieren, uitvoeren, communiceren, en verankeren in ethische richtlijnen. ERS opereert daartoe zo dicht mogelijk bij de onderzoekers, als het kan in de faculteiten zelf. ERS komt tot stand in samenspraak tussen onderzoekers, faculteiten en centrale afdelingen van de EUR. Hiertoe zijn ‘communities’ van onderzoeksondersteunende medewerkers uit faculteiten en centrale diensten per cluster van samenhangende faciliterende diensten gevormd. Door haar aanwezigheid in de faculteiten weet ERS wat voor de faculteiten van belang is en kan hier snel en adequaat op inspelen met een flexibele inzet vanuit het centrale deel van ERS.

De opdracht

We zoeken een Directeur Erasmus Research Services (ERS) die verantwoordelijk wordt voor het verder ontwikkelen en consolideren van het aanbod en de kwaliteit en tijdigheid van de geleverde diensten van de eenheid. ERS is momenteel in transitie: nu is het nog een tijdelijk programma, maar de EUR heeft de intentie om ERS uit te bouwen en te verankeren als een permanente faciliteit.

De Directeur ERS onderhoudt goede relaties met de verschillende faculteiten van de EUR en met centrale diensten zoals de universiteitsbibliotheek en IT services, om in goede samenwerking te kunnen voldoen aan de vraag naar onderzoeksondersteuning binnen de faculteiten. De Directeur ERS rapporteert aan de verantwoordelijke portefeuillehouder van het College van Bestuur.

Wat vraagt Erasmus Universiteit van u?

De Directeur ERS is klantgericht, stuurt op resultaat en heeft de analytische capaciteit om evidence-based te kunnen werken. Hij/zij rapporteert soepel, tijdig en volledig naar stakeholders en zorgt mede door een groot enthousiasme dat ERS de verwachtingen van een significante impact op de onderzoekskwaliteit van de EUR waarmaakt. Hij zorgt er daarbij voor dat de verbindingen tussen de verschillende professionals binnen ERS blijven bestaan. Het onderhouden van korte interne lijnen tussen de vele aspecten van onderzoeksondersteuning zorgt ervoor dat ERS een competente en betrouwbare partner vormt voor alle EUR onderzoekers.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau. Een gepromoveerde kandidaat heeft een pré.
 • Beschikt over kennis van en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en de impact daarvan.
 • Heeft ruime leidinggevende- en management ervaring (minimum 5 jaar) in een complexe kennisintensieve organisatie.
 • Is tactvol en organisatiesensitief, maar met ‘pushing power’ en implementatiekracht.
 • Is een analytisch denker, in staat abstracte plannen/kaders te vertalen naar aansprekende en effectieve implementatie.
 • Hij heeft een scherp oog voor innovaties in dienstverlening die kunnen bijdragen aan kwaliteit, zichtbaarheid en impact van onderzoek aan de EUR.
 • Hij kan buiten de instelling effectief optreden als ambassadeur van een onderzoeksintensieve universiteit, ook in internationaal verband.
 • Energiek, begripvol en ondernemend.
 • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 7.401,- bruto per maand op basis van fulltime dienstverband, salarisschaal 15 CAO Nederlandse Universiteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van EUR.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseurs Jeannette van der Vorm of Jessica van den Brink, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

About Erasmus University

Founded in 1913, Erasmus University Rotterdam is currently one the biggest universities of the Netherlands with a student population of 29,000 and a research community of circa 1,400. Scholars and students in seven faculties and two institutions work on global social challenges in the areas of health, wealth, governance and culture.

As part of a large global network of academic partnerships, in strategic alliance with Leiden University and Delft University of Technology and in a unique collaboration with city and port, the dynamic city of Rotterdam serves as our laboratory. The quality of research at Erasmus University is reflected in its consistent top-100 position in most major universities rankings. On the lively, modern campus, students and scholars of more than 100 nationalities are constantly encouraged to develop their talents and meet their ambition. Erasmus University Rotterdam has about 30.000 students en 3100 employees. Annual revenue is about € 622 million (numbers end 2017).

Erasmus University Rotterdam (EUR) is working on establishing the Erasmus Research Services (ERS): a cohesive system of research-oriented facilitating services, which will enable these services to fulfil their ambitions in terms of research excellence and impact. The basic principles are 'customer orientation' and 'deconcentration': ERS aims to help finance, implement and communicate the research of EUR scholars and anchor it in ethical guidelines. ERS operates in close proximity to the researchers and, preferably within the faculties. ERS is being established in consultation with researchers, faculties and central departments at EUR. For this purpose, 'communities' of research-supporting staff from faculties and central services are being formed for each cluster of related facilitating services.
Through its presence in the faculties, ERS knows what is important to the faculties and can respond quickly and satisfactorily with a flexible approach from the central part of ERS.

The assignment

We are looking for a Director of Erasmus Research Services (ERS) who is responsible for further developing and consolidating the range, quality and timeliness of the services delivered by the unit. ERS is currently in transition: it is still a temporary programme, but EUR has the intention to expand ERS and to anchor it as a permanent facility.

The Director ERS maintains good relationships with the various faculties at EUR, and with central services such as the university library and IT services, in order to satisfy the demand for research support within the faculties in good collaboration with the parties involved.
The Director ERS reports to the responsible portfolio holder of the Executive Board.

Job requirements and competencies

The Director ERS is customer-oriented, results-driven and has the analytical capacity for evidence-based work. He/she reports in a transparent and flexible manner to all the relevant stakeholders. Furthermore he/she ensures that ERS fulfils the expectations of having a significant impact on the research quality of EUR. He/she also ensures the continuation of links between the various professionals within ERS. Maintaining short internal lines between the many aspects of research support he/she ensures that ERS is a competent and reliable partner for all EUR researchers.

He/she

 • Has an academic level of professional and intellectual ability. A candidate holding a PhD is preferred.
 • Has knowledge and experience with academic research and its impact.
 • Has extensive experience in leadership and management (at least 5 years) in a complex knowledge-intensive organisation.
 • Is tactful and with organisational sensitivity, but with pushing and implementation power.
 • Is an analytical thinker, able to translate abstract plans/frameworks into appealing and effective implementation.
 • Entrepreneurial, proactive and innovative attitude.
 • Energetic, empathetic and result-driven.
 • Has excellent verbal and written command of Dutch and English (CEFR level C1).

Terms of employment

Fulltime position (38 hours a week). Salary scale 15, scale depending on experience, € 5,740 - max.
€ 7,401 per month based on fulltime employment (in accordance with the collective labour agreement of Dutch universities cao-NU).

More information

For more information about the organization, visit the website of the EUR.
For more information about the position, download the profile here.
If you have any further questions, please contact Werving & Search and ask for advisors Jeannette van der Vorm or Jessica van den Brink, via telephone number (088) 00 868 00.

Apply

Response time for this vacancy is closed.

Menu