Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht

LuciVer
Wijchen
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht

LuciVer
Wijchen

Over LuciVer

LuciVer is een dynamische organisatie gericht op wonen, welzijn en zorg voor oudere cliënten. Het onderscheidende van LuciVer is de gerichtheid op goed (betekenisvol) leven, zingeving en spiritualiteit. Dit komt mede voort uit de warme band met de ontstaansgeschiedenis van de organisatie uit de samenwerking tussen de franciscaanse kloosterstichtingen St. Lucia, Portiuncula en La Verna. LuciVer hanteert vijf kernwaarden: Passie, Aandacht, Vertrouwen, Inspiratie en Professionaliteit.

De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorg- en dienstverlening haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder goed leven.

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de auditcommissie en de renumeratiecommissie. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en elkaar qua ervaring en competenties aan te vullen en met elkaar te kunnen samenwerken.

De Raad van Toezicht dient in staat te zijn om zich een oordeel te vormen over onder andere:

  • De strategie en de planning.
  • De interne organisatie.
  • De inbedding van de spiritualiteit, zingeving en religie in de dienstverlening.
  • Het beleid ten aanzien van welzijn, zorg en wonen en de prestaties.

Wat vraagt LuciVer van u?

Conform het rooster van aftreden ontstaat medio 2019 een vacature binnen de Raad van Toezicht. Dit betreft de portefeuille financiën en zorgfinanciering. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de auditcommissie.

Het nieuwe lid RvT:

  • Heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke met portefeuille financiën en bij voorkeur informatisering binnen de zorg dan wel ervaring met de zorg vanuit een advies-/accountancy achtergrond
  • Heeft ervaring met/kennis van de (financiering van de) langdurige zorg
  • Heeft ervaring met (strategische) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken. Heeft daarnaast inzicht in treasury en risicomanagement
  • Onderschrijft de identiteit en historie van de organisatie
  • Is een teamspeler en een levensgenieter die zich thuis voelt in een open en informele cultuur

Arbeidsvoorwaarden

Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van LuciVer.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu