Met een weldoordachte strategie streven publieke organisaties ernaar hun maatschappelijke opgave te realiseren. Goede zorg bieden, hoogwaardig onderwijs, een veilige samenleving. Of uw organisatie slaagt in het vervullen van die maatschappelijke opgave, is in grote mate afhankelijk van uw hr-strategie. Die beantwoordt in essentie deze vraag: welke inbreng moeten onze mensen nu en in de toekomst leveren om de organisatiestrategie te kunnen verwezenlijken?
In het ontwikkelen, implementeren en realiseren van uw hr-strategie zult u sneller en beter slagen in samenwerking met onze adviseurs van HR Strategie en Realisatie. Zij hebben jarenlange ervaring in de publieke sector. Met hun expertise en hun toegang tot het uitgebreide en geavanceerde hr-instrumentarium van Leeuwendaal helpen zij u om uw human resources maximaal te laten renderen.

Corinne van der Salm en Peter Gerritsen

Corinne van der Salm en Peter Gerritsen leiden de adviesgroep HR Strategie en Realisatie

Een greep uit onze dienstverlening

De adviseurs van HR Strategie en Realisatie kunnen u adviseren bij elk financieel of rekenkundig vraagstuk. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de diensten die de adviesgroep aanbiedt.

 • De jaarlijkse cyclus van beleid, begroting, rapportage en verantwoording kent een aantal spannende momenten waarop de portefeuillehouder helder moet kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom, hoe de voortgang van het beleid is en de uitputting van het budget.
  De portefeuillehouder moet op een aantal momenten binnen de jaarcyclus de koppeling tussen beleid en geld maken.Wij onderscheiden de volgende momenten:

  • Het opstellen van beleidsplannen met een financiële paragraaf en concrete doelen.
  • Het opstellen van formatieplannen zowel kwantitatief als kwalitatief, inclusief een financiële paragraaf. (SPP)
  • Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting en meerjarenbalans binnen het gestelde financiële kader, vergezeld van een heldere toelichting.
  • Het opstellen van rapportages waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van beleid in combinatie met de uitputting van het budget.
  • En specifiek voor het onderwijs: het schrijven van het financiële deel van het bestuursverslag als onderdeel van het jaarverslag, inclusief continuïteitsparagraaf.

  Op deze momenten adviseren wij over de stukken. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarin we onze bevindingen bespreken, of een advies over de inrichting van de stukken geven. Ook is het mogelijk dat wij de toelichting schrijven en daarmee de koppeling tussen beleid en geld duidelijk maken.

 • Het doel van formatieplanning is om de formatie optimaal af te stemmen op de (toekomstige) behoefte. Wanneer duidelijk is welke functies en hoeveel fte nodig is, kunnen de ermee samenhangende kosten berekend worden plus de kosten van het overgangsbudget, het budget dat nodig is om het formatiedoel te bereiken.
  Bij de formatieplanning en de -berekening spelen vele aspecten een rol, zoals het beschikbare personeelsbudget, de totaal uit te voeren werkzaamheden, de huidige, beschikbare formatie en de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve formatie en/of eventuele opgelegde bezuinigingen. Met al deze aspecten houden we rekening bij het opstellen van de financiële onderbouwing.

 • Onze collega’s van de adviesgroep functioneren en beloning ontwerpen voor overheid, onderwijs en zorg nieuwe of gewijzigde functiebouwwerken op basis van fuwasys. Invoering van een ander functiebouwwerk, ook al is het maar voor een enkele afdeling, brengt kosten met zich mee. Wij rekenen graag uit wat de totale kosten zijn van een gewijzigd of nieuw functiebouwwerk.

 • Als de inkomsten teruglopen, moeten organisaties snoeien in de kosten. Zeker als is nagelaten dit tijdig te doen, zijn harde ingrepen in de formatie vaak nodig. Voor ons als objectieve adviseur van buitenaf is dat gemakkelijker, omdat wij de medewerkers niet persoonlijk kennen en geen onderdeel zijn van de bezuiniging. Ons advies bij reorganisaties start met een gedegen financiële analyse en een analyse van de formatie. Vervolgens stellen we samen met verantwoordelijke portefeuillehouder het reorganisatieplan op met de concrete ‘ist- en soll’ situatie qua financiën en fte’s. Indien nodig of gewenst, stellen we samen met onze juristen het sociaal plan op en begeleiden we de organisatie in de gesprekken met de OR of MR en de vakbonden.

 • Een andere optie bij dalende inkomsten is de zoektocht naar partners om via samenwerking te komen tot lagere gemiddelde overheadkosten en/of betere mogelijkheden voor personeel. Voordat tot samenwerking wordt overgegaan moet voor alle partijen duidelijk zijn hoe de financiële situatie is van een ieder. Wij lichten de organisaties door aan de hand van actuele en toekomstige cijfers. Daarbij kijken we integraal naar de baten en lasten, d.w.z. we kijken naar de bekostiging, personeel, huisvesting, afschrijvingen en risico’s.

 • Beleidsplannen zijn niet compleet zonder een gedegen risicoparagraaf en financiële paragraaf. De plannen kunnen inhoudelijk nog zo mooi geformuleerd zijn, als er geen geld voor is en de koppeling met de begroting ontbreekt, dan is het plan bij voorbaat gedoemd te mislukken. De adviesgroep Planning & Control stelt graag de risicoparagraaf en de financiële paragraaf voor u op.

 • Elke organisatie loopt risico’s, waarbij we risico’s definiëren als het niet halen van doelstellingen. Een organisatie die zich bewust is van risico’s en beheersmaatregelen treft, is in staat op tijd van koers te veranderen en is succesvol. Wij voeren een integrale risicoanalyse uit, waarbij we de doelstellingen van de organisatie als uitgangspunt nemen. We brengen de risico’s in kaart en geven adviezen over de te nemen beheersmaatregelen. Ook zorgen we ervoor dat risicomanagement een integraal onderdeel is van de jaarcyclus en risicobewustzijn en risicomanagement tussen de oren zit van managers. Risicomanagement is een continu proces en geeft ons de mogelijkheid om op een snelle en objectieve wijze inzicht te krijgen en te geven in risico’s en daarmee grip op de organisatie.

  Hier vindt u meer informatie over onze RisicoScan Bedrijfsvoering Onderwijs.
  Hier vindt u meer informatie over de Risicoanalyse Zorg en Welzijn

 • Bij non-profit organisatie is de relatie tussen de werkzaamheden en de doelstelling niet altijd duidelijk. Door het beschrijven van werkprocessen van organisaties in termen van input, activiteit, rollen en output wordt de relatie met de doelstelling inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot intrinsiek gemotiveerde medewerkers, tot grotere efficiency, doordat processen beter op elkaar aangesloten kunnen worden en tot hogere effectiviteit, omdat duidelijk is wat er wordt verwacht van medewerkers. Bovendien is er zicht op risico’s bij overdrachtsmomenten tussen medewerkers en kunnen op dit punt controles ingevoerd worden, zoals het twee paar ogen principe bij betalingen.
  Goed beschreven werkprocessen zijn een belangrijke input voor functioneringsgesprekken en zijn een hulpmiddel bij het bepalen van het benodigde aantal fte’s.
  Wij lichten de werkprocessen door en geven advies over verbeterpunten. De medewerkers worden nauw betrokken bij het advies, zodat zij hun eigen werkprocessen herkennen en er ook naar handelen.

 • Veel bestuurders hebben de behoefte om af en toe te praten met een critical friend; iemand van buiten de organisatie die ervaringen van andere organisatie meebrengt. De frequentie kan gekoppeld zijn aan de rapportagemomenten, waarin de resultaten worden besproken en de voortgang van het beleid. Als critical friend bevragen we de bestuurder over risico’s binnen de organisatie die zich ook voordoen bij andere organisaties en geven we advies over beheersmaatregelen.
  De critical friend kan ook ingeschakeld worden voor een second opinion over intern/extern advies.
  Doordat we de organisatie kennen en tegelijk geen onderdeel zijn van de organisatie, past de rol van critical friend ons prima. Als critical friend zitten we dicht bij het vuur en kunnen we mogelijkheden voor vervolgopdrachten snel oppakken.

 • Het primair onderwijs is standaard aangesloten bij het Vervangingsfonds (Vf) voor de verzekering van vervangingskosten bij ziekte van onderwijspersoneel. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, betalen onderwijsinstellingen een premie en moet voldaan worden aan strenge voorwaarden. Onderwijsinstellingen die in staat zijn om via een goed verzuimbeleid hun ziekteverzuim te beheersen zijn beter uit door eigen risicodrager te worden en uit het Vervangingsfonds te stappen. Het grote voordeel van eigen risicodragerschap zit in de grotere beleidsvrijheid ten aanzien van het ziekteverzuimbeleid, doordat de voorwaarden van het Vf voor vergoeding niet meer gelden. Dit komt het onderwijs ten goede. Ons advies ERD Vf bestaat uit het beschrijven van de voor- en nadelen en de risico’s, vergezeld van een vergelijking van de huidige kosten van aansluiting bij het Vf met de kosten van eigen risicodragerschap. Daarnaast adviseren we over het proces om tot opzegging van het Vf te komen. Dat loopt uiteen van een opzeggingsbrief tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ziektevervanging met andere onderwijsinstellingen.
  Hier vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap ziektevervanging primair onderwijs

 • Bij veel organisaties staat duurzame en flexibele inzetbaarheid al jaren hoog op de strategische HR-agenda. Toch merken we dat strategische personeelsplanning (SPP) maar moeizaam op gang komt. SPP wordt gezien als een (te) groot, weinig concreet en complex vraagstuk. Wellicht heeft u al een gevoel dat het in de toekomst voor uw organisatie gaat ‘knellen’ maar is het tegelijkertijd lastig om een beeld te krijgen van de interventies die nodig zijn? Onze Quickscan SPP helpt u bij het duiden van dit ‘onderbuik’-gevoeldoor het systematisch doorlopen van een overzichtelijk gestructureerd analyseproces en het onderbouwen van de effecten van externe ontwikkelingen en interne (strategische) keuzes met kwantitatieve gegevens en kwalitatieve inzichten.

Dit zijn de adviseurs van HR Strategie en Realisatie

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Frederieke de Bruin

Foto van Frederieke de Bruin
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2383 1268
Biografie

Frederieke dringt snel door tot de essentie van vraagstukken, houdt in haar aanpak rekening met de gevolgen van voorstellen en weet wie ze hierbij moet betrekken om tot een oplossing te komen. Zij gaat pragmatisch, gestructureerd en resultaatgericht te werk, met het organisatiebelang altijd in het vizier. Zij is een aanpakker die snel tot resultaten komt. In voorgaande projecten heeft zij zich gefocust op strategische personeelsplanning, HR Analytics, HR procesbeschrijvingen, loopbaanontwikkeling, werving & selectie en het analyseren, beschrijven en waarderen van functies.

Ruth de Bruijn

Foto van Ruth de Bruijn
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2299 8609
Biografie

Ruth is adviseur met een focus op vraagstukken op het gebied van functiebeschrijving en -waardering en strategische personeelsplanning. Zij heeft vooral ervaring binnen onderwijsinstellingen en gemeenten. Met haar master in Corporate Communicatie heeft zij een brede blik op HR ontwikkeld, waarin gedrag (en mogelijke weerstand) bij veranderingen binnen organisaties centraal staat. Door haar analytische en doelgerichte vaardigheden helpt zij de kern van het probleem in kaart te brengen en hier in overleg met de opdrachtgever een pragmatische oplossing voor te vinden.

Jan Bustin

Foto van Jan Bustin
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 93 96 54
Biografie

De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.

Nienke Eeltink

Foto van Nienke Eeltink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2743 6149
Biografie

Nienke is een langetermijndenker die in staat is om op een procesoverstijgende manier naar problemen te kijken. Zij heeft inhoudelijk sterke ideeën, is organisatiesensitief en durft een eigen koers te varen. Met een achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde, voerde zij projecten uit op het gebied van fusies, strategische personeelsplanning en organisatiestructuur en –cultuur.

Jos Gerards

Foto van Jos Gerards
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
Biografie

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Koen van Heijster

Foto van Koen van Heijster
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 8268 4354
Biografie

Koen heeft door zijn achtergrond als organisatiepsycholoog en ervaring in uitdagende interim- en adviesopdrachten een brede blik ontwikkeld. Hij is onder andere gespecialiseerd in vraagstukken rondom E-HRM en belonings- en formatiemanagement. Koen wordt getypeerd door zijn zorgvuldige probleemanalyses en voorkeur voor pragmatische oplossingen.

Ad Hopstaken

Foto van Ad Hopstaken
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 13 71 21 93
Biografie

Ad is bedrijfskundig adviseur, sterk in het analyseren van organisaties en creatief in het bedenken van oplossingen en verbeteringen voor de bedrijfsvoering. In de verandertrajecten weet hij een vertrouwensband te creëren, waardoor die trajecten en de implementatie ervan soepel verlopen.

Carine Hulscher-Slot

Foto van Carine Hulscher-Slot
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1294 6483
Biografie

Carine kiest voor een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Zij functioneert daarbij als vormgever en sparringpartner. Zij werkt snel en doortastend, waarbij een goede relatie met de opdrachtgever dragend is. Haar ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag in bij vraagstukken rond governance, organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap(sstructuren) en professionalisering.

Joris Kemperman

Foto van Joris Kemperman
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1048 0107
Biografie

Joris is open, oprecht, flexibel, en heeft oog voor de zienswijze van een ander. Dankzij zijn bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond kijkt hij met een brede blik naar organisaties en heeft gevoel voor zowel de harde als zachte kant van de organisatie. Joris is cijfermatig en analytisch goed onderlegd en heeft daarnaast een goed ontwikkeld gevoel voor gedrag en verhoudingen binnen organisaties. Joris heeft daardoor vaak snel door waar de schoen wringt.
Hij weet dankzij zijn open manier van communiceren lastige en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Joris streeft vanuit een open, pragmatische en resultaatgerichte aanpak naar de beste oplossing.
Hiervoor was Joris werkzaam als trainee bij Leeuwendaal. In twee jaar tijd heeft hij meerdere opdrachten uitgevoerd bij verschillende opdrachtgevers binnen het onderwijs en bij verschillende gemeenten.

Jan Littink

Foto van Jan Littink
adviseur Mobiel: 06 12 92 85 81 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

‘Door samen te werken kom je tot de beste oplossing’;‘Het boeit mij om de helpende hand te bieden bij alle facetten van het onderwijs.’;Jan Littink vindt het belangrijk om vanuit een heldere structuur een goede organisatie neer te zetten. Daarbij betrekt hij de mensen en nodigt hen uit na te denken over hun rol en functie. Zonder draagvlak geen succes.

Yorrick Mentink

Foto van Yorrick Mentink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 3174 5251
Biografie

Yorrick is een analytische adviseur. Hij is gespecialiseerd in strategische personeelsplanning, leren in organisaties en digitalisering. Yorrick blinkt uit in data-gedreven advies. Hij kan snel grote hoeveelheden complexe informatie verwerken en een stevig gefundeerd advies leveren.

Maaike Rutten

Foto van Maaike Rutten
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4714
Biografie

Maaike is adviseur in de sectoren onderwijs en overheid op het gebied van HRM en belonings- en formatiemanagement. In de opdrachten die zij doet als projectleider en adviseur streeft zij naar verbinding met andere actuele vraagstukken in de organisatie. Maaike werkt graag oplossingsgericht en pragmatisch, waarbij de toegevoegde waarde en duurzame oplossingen voorop staan. Samenwerken met mensen in de organisatie geeft haar energie. Mogelijke hobbels in trajecten gaat zij niet uit de weg. Woorden die Maaike typeren zijn: nuchter, analytisch, leergierig en positief.

Yoeri Sijl

Foto van Yoeri Sijl
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 99 86 06
Biografie

Yoeri is een adviseur die altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen. Hij vindt het hierbij belangrijk om een passend en gedegen advies te geven. Yoeri richt zich op governance, kwaliteitsbeleid voor besturen en profilering en positionering van scholen. Hij benadert vraagstukken vanuit een brede invalshoek. Met zijn bedrijfskundige en sociologische achtergrond maakt hij een koppeling tussen de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en de wijze waarop het tot stand komt of wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft hij niet alleen zicht op de structuren en processen, maar ook op de rollen die mensen binnen de organisatie vervullen. Hij zoekt hierbij naar een synergie.

Joke Walraven

Foto van Joke Walraven
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
Biografie

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

David Wilbrink

Foto van David Wilbrink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0735
Biografie

David is werkzaam als adviseur bij de adviesgroep HR Planning en control. Na zijn universitaire opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft hij zijn kennis van de organisatiekunde versterkt met de master opleiding Arbeid, Organisatie en Management. Tijdens zijn twee studies heeft hij gewerkt bij een internationale HR-organisatie, in een HR-functie. Verder is hij een echte organisator en is hij oplossingsgericht en flexibel.

Laurens Zwaan

Foto van Laurens Zwaan
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0730
Biografie

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde. Hij heeft ervaring opgedaan in een brede doorsnede van onze publieke sector. Aan de Erasmus Universiteit promoveerde hij op een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking. Ook is hij betrokken bij een Europees wetenschappelijk netwerk op het terrein van vernieuwing in de publieke sector. Als continue nevenstroom wordt hij regelmatig gevraagd om op te treden als onafhankelijk bemiddelaar of onderzoeker in conflictsituaties en zit regelmatig commissies op dit terrein voor.

 

Raoul Schildmeijer

Foto van Raoul Schildmeijer
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5101 6827
Biografie

Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biografie

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Pagina 1 Pagina 2
 
Menu