Adviesgroep HR Strategie en Realisatie

De keerzijde is de minder populaire kant van de medaille. Naar de keerzijde kijkt bijna niemand om. Maar wij wel. De opdracht van HR Strategie & Realisatie is het bewaken van de verhouding tussen kosten en baten van arbeid, de verhouding tussen inspanning en resultaat. We zorgen voor overzicht, inzicht en vergezicht. Onze opdrachtgevers hebben grip op hun financiële processen en zijn in staat tijdig bij te sturen. Op alle niveaus in de organisatie, op elk gewenst moment.

Ruimte voor resultaat

Leeuwendaal Peter Gerritsen strategie en planning

Peter Gerritsen leidt de adviesgroep HR Strategie en Realisatie

Voor nagenoeg al onze opdrachtgevers vertegenwoordigt de factor ‘arbeid’ tweederde of meer van hun begroting. Een gezonde financiële bedrijfsvoering staat of valt daarom met grip op die kostenpost.
HR Strategie en Realisatie overziet de hele beleidscyclus en de daarmee samenhangende budgetcyclus. We vertalen organisatiedoelen zo concreet en gedetailleerd mogelijk in organisatiekosten op de lange, middenlange en kortetermijn. Kan het uit? Kan het met minder? Liggen we op koers?
Strenge rekenmeesters als we nu eenmaal zijn, zullen we de populariteitsprijs niet gauw in de wacht slepen. We spreken klare taal, ook als de boodschap eens minder welgevallig is. Maar als we daarmee en samen met u erin slagen de kwaliteit van uw mensen op het hoogste niveau te brengen en te houden, dan is ons dat veel meer waard. Dat is goud.

Een greep uit onze dienstverlening

De adviseurs van Planning en Control kunnen u adviseren bij elk financieel of rekenkundig vraagstuk. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de diensten die de adviesgroep aanbiedt.

 • De jaarlijkse cyclus van beleid, begroting, rapportage en verantwoording kent een aantal spannende momenten waarop de portefeuillehouder helder moet kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom, hoe de voortgang van het beleid is en de uitputting van het budget.
  De portefeuillehouder moet op een aantal momenten binnen de jaarcyclus de koppeling tussen beleid en geld maken.Wij onderscheiden de volgende momenten:

  • Het opstellen van beleidsplannen met een financiële paragraaf en concrete doelen.
  • Het opstellen van formatieplannen zowel kwantitatief als kwalitatief, inclusief een financiële paragraaf. (SPP)
  • Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting en meerjarenbalans binnen het gestelde financiële kader, vergezeld van een heldere toelichting.
  • Het opstellen van rapportages waarin wordt gerapporteerd over de voortgang van beleid in combinatie met de uitputting van het budget.
  • En specifiek voor het onderwijs: het schrijven van het financiële deel van het bestuursverslag als onderdeel van het jaarverslag, inclusief continuïteitsparagraaf.

  Op deze momenten adviseren wij over de stukken. Dit kan in de vorm van een gesprek, waarin we onze bevindingen bespreken, of een advies over de inrichting van de stukken geven. Ook is het mogelijk dat wij de toelichting schrijven en daarmee de koppeling tussen beleid en geld duidelijk maken.

 • Het doel van formatieplanning is om de formatie optimaal af te stemmen op de (toekomstige) behoefte. Wanneer duidelijk is welke functies en hoeveel fte nodig is, kunnen de ermee samenhangende kosten berekend worden plus de kosten van het overgangsbudget, het budget dat nodig is om het formatiedoel te bereiken.
  Bij de formatieplanning en de -berekening spelen vele aspecten een rol, zoals het beschikbare personeelsbudget, de totaal uit te voeren werkzaamheden, de huidige, beschikbare formatie en de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve formatie en/of eventuele opgelegde bezuinigingen. Met al deze aspecten houden we rekening bij het opstellen van de financiële onderbouwing.

 • Onze collega’s van de adviesgroep functioneren en beloning ontwerpen voor overheid, onderwijs en zorg nieuwe of gewijzigde functiebouwwerken op basis van fuwasys. Invoering van een ander functiebouwwerk, ook al is het maar voor een enkele afdeling, brengt kosten met zich mee. Wij rekenen graag uit wat de totale kosten zijn van een gewijzigd of nieuw functiebouwwerk.

 • Als de inkomsten teruglopen, moeten organisaties snoeien in de kosten. Zeker als is nagelaten dit tijdig te doen, zijn harde ingrepen in de formatie vaak nodig. Voor ons als objectieve adviseur van buitenaf is dat gemakkelijker, omdat wij de medewerkers niet persoonlijk kennen en geen onderdeel zijn van de bezuiniging. Ons advies bij reorganisaties start met een gedegen financiële analyse en een analyse van de formatie. Vervolgens stellen we samen met verantwoordelijke portefeuillehouder het reorganisatieplan op met de concrete ‘ist- en soll’ situatie qua financiën en fte’s. Indien nodig of gewenst, stellen we samen met onze juristen het sociaal plan op en begeleiden we de organisatie in de gesprekken met de OR of MR en de vakbonden.

 • Een andere optie bij dalende inkomsten is de zoektocht naar partners om via samenwerking te komen tot lagere gemiddelde overheadkosten en/of betere mogelijkheden voor personeel. Voordat tot samenwerking wordt overgegaan moet voor alle partijen duidelijk zijn hoe de financiële situatie is van een ieder. Wij lichten de organisaties door aan de hand van actuele en toekomstige cijfers. Daarbij kijken we integraal naar de baten en lasten, d.w.z. we kijken naar de bekostiging, personeel, huisvesting, afschrijvingen en risico’s.

 • Beleidsplannen zijn niet compleet zonder een gedegen risicoparagraaf en financiële paragraaf. De plannen kunnen inhoudelijk nog zo mooi geformuleerd zijn, als er geen geld voor is en de koppeling met de begroting ontbreekt, dan is het plan bij voorbaat gedoemd te mislukken. De adviesgroep Planning & Control stelt graag de risicoparagraaf en de financiële paragraaf voor u op.

 • Elke organisatie loopt risico’s, waarbij we risico’s definiëren als het niet halen van doelstellingen. Een organisatie die zich bewust is van risico’s en beheersmaatregelen treft, is in staat op tijd van koers te veranderen en is succesvol. Wij voeren een integrale risicoanalyse uit, waarbij we de doelstellingen van de organisatie als uitgangspunt nemen. We brengen de risico’s in kaart en geven adviezen over de te nemen beheersmaatregelen. Ook zorgen we ervoor dat risicomanagement een integraal onderdeel is van de jaarcyclus en risicobewustzijn en risicomanagement tussen de oren zit van managers. Risicomanagement is een continu proces en geeft ons de mogelijkheid om op een snelle en objectieve wijze inzicht te krijgen en te geven in risico’s en daarmee grip op de organisatie.

  Hier vindt u meer informatie over onze RisicoScan Bedrijfsvoering Onderwijs.
  Hier vindt u meer informatie over de Risicoanalyse Zorg en Welzijn

 • Bij non-profit organisatie is de relatie tussen de werkzaamheden en de doelstelling niet altijd duidelijk. Door het beschrijven van werkprocessen van organisaties in termen van input, activiteit, rollen en output wordt de relatie met de doelstelling inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot intrinsiek gemotiveerde medewerkers, tot grotere efficiency, doordat processen beter op elkaar aangesloten kunnen worden en tot hogere effectiviteit, omdat duidelijk is wat er wordt verwacht van medewerkers. Bovendien is er zicht op risico’s bij overdrachtsmomenten tussen medewerkers en kunnen op dit punt controles ingevoerd worden, zoals het twee paar ogen principe bij betalingen.
  Goed beschreven werkprocessen zijn een belangrijke input voor functioneringsgesprekken en zijn een hulpmiddel bij het bepalen van het benodigde aantal fte’s.
  Wij lichten de werkprocessen door en geven advies over verbeterpunten. De medewerkers worden nauw betrokken bij het advies, zodat zij hun eigen werkprocessen herkennen en er ook naar handelen.

 • Veel bestuurders hebben de behoefte om af en toe te praten met een critical friend; iemand van buiten de organisatie die ervaringen van andere organisatie meebrengt. De frequentie kan gekoppeld zijn aan de rapportagemomenten, waarin de resultaten worden besproken en de voortgang van het beleid. Als critical friend bevragen we de bestuurder over risico’s binnen de organisatie die zich ook voordoen bij andere organisaties en geven we advies over beheersmaatregelen.
  De critical friend kan ook ingeschakeld worden voor een second opinion over intern/extern advies.
  Doordat we de organisatie kennen en tegelijk geen onderdeel zijn van de organisatie, past de rol van critical friend ons prima. Als critical friend zitten we dicht bij het vuur en kunnen we mogelijkheden voor vervolgopdrachten snel oppakken.

 • Het primair onderwijs is standaard aangesloten bij het Vervangingsfonds (Vf) voor de verzekering van vervangingskosten bij ziekte van onderwijspersoneel. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, betalen onderwijsinstellingen een premie en moet voldaan worden aan strenge voorwaarden. Onderwijsinstellingen die in staat zijn om via een goed verzuimbeleid hun ziekteverzuim te beheersen zijn beter uit door eigen risicodrager te worden en uit het Vervangingsfonds te stappen. Het grote voordeel van eigen risicodragerschap zit in de grotere beleidsvrijheid ten aanzien van het ziekteverzuimbeleid, doordat de voorwaarden van het Vf voor vergoeding niet meer gelden. Dit komt het onderwijs ten goede. Ons advies ERD Vf bestaat uit het beschrijven van de voor- en nadelen en de risico’s, vergezeld van een vergelijking van de huidige kosten van aansluiting bij het Vf met de kosten van eigen risicodragerschap. Daarnaast adviseren we over het proces om tot opzegging van het Vf te komen. Dat loopt uiteen van een opzeggingsbrief tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ziektevervanging met andere onderwijsinstellingen.
  Hier vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap ziektevervanging primair onderwijs

Resultaat van ons werk: de organisatie is in control en continuïteit is geborgd

Dit zijn de adviseurs van HR Strategie en Realisatie

Paul Janssen

Foto van Paul Janssen
Adviseur Mobiel: 06 53 32 50 92 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven. Binden en boeien van mensen, professionalisering en inspireren van leidinggevenden combineert hij met HRM deskundigheid. Samen met de klant werken aan de beste oplossing staat centraal in zijn advieswerk. Mensen ‘in beweging brengen’ en humor zijn daarbij belangrijke aspecten.

Jan Littink

Foto van Jan Littink
adviseur Mobiel: 06 12 92 85 81 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

‘Door samen te werken kom je tot de beste oplossing’;‘Het boeit mij om de helpende hand te bieden bij alle facetten van het onderwijs.’;Jan Littink vindt het belangrijk om vanuit een heldere structuur een goede organisatie neer te zetten. Daarbij betrekt hij de mensen en nodigt hen uit na te denken over hun rol en functie. Zonder draagvlak geen succes.

David Wilbrink

Foto van David Wilbrink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0735
Biografie

David is werkzaam als adviseur bij de adviesgroep HR Planning en control. Na zijn universitaire opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft hij zijn kennis van de organisatiekunde versterkt met de master opleiding Arbeid, Organisatie en Management. Tijdens zijn twee studies heeft hij gewerkt bij een internationale HR-organisatie, in een HR-functie. Verder is hij een echte organisator en is hij oplossingsgericht en flexibel.

Joke Walraven

Foto van Joke Walraven
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
Biografie

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

Yoeri Sijl

Foto van Yoeri Sijl
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 99 86 06
Biografie

Yoeri is een adviseur die altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen. Hij vindt het hierbij belangrijk om een passend en gedegen advies te geven. Yoeri richt zich op governance, kwaliteitsbeleid voor besturen en profilering en positionering van scholen. Hij benadert vraagstukken vanuit een brede invalshoek. Met zijn bedrijfskundige en sociologische achtergrond maakt hij een koppeling tussen de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en de wijze waarop het tot stand komt of wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft hij niet alleen zicht op de structuren en processen, maar ook op de rollen die mensen binnen de organisatie vervullen. Hij zoekt hierbij naar een synergie.

Marlies Oldenburg

Foto van Marlies Oldenburg
Adviseur Mobiel: 06 8265 4511
Biografie

Ik tracht zowel de mens als de organisatie verder te brengen. En door het één te doen, gebeurt het ander dikwijls vanzelf. Mijn kracht hierin is dat ik met geduld en rust te werk ga. Ik beschik over een sterke organisatiesensitiviteit én een sterke sensitiviteit voor menselijke verhoudingen.
Ik houd ervan om processen te analyseren en te doorgronden en zaken op verschillende manieren inzichtelijk te maken. Ik geloof daarbij in de kracht van verbinding: niet alleen woorden vertellen iets, ook cijfers ‘spreken’ en samen vertellen ze mij een compleet verhaal.

Carine Hulscher-Slot

Foto van Carine Hulscher-Slot
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1294 6483
Biografie

Carine kiest voor een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Zij functioneert daarbij als vormgever en sparringpartner. Zij werkt snel en doortastend, waarbij een goede relatie met de opdrachtgever dragend is. Haar ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag in bij vraagstukken rond governance, organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap(sstructuren) en professionalisering.

Jan Bustin

Foto van Jan Bustin
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 93 96 54
Biografie

De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.

Jos Gerards

Foto van Jos Gerards
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
Biografie

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Ad Hopstaken

Foto van Ad Hopstaken
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 13 71 21 93
Biografie

Ad is bedrijfskundig adviseur, sterk in het analyseren van organisaties en creatief in het bedenken van oplossingen en verbeteringen voor de bedrijfsvoering. In de verandertrajecten weet hij een vertrouwensband te creëren, waardoor die trajecten en de implementatie ervan soepel verlopen.

Laurens Zwaan

Foto van Laurens Zwaan
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0730
Biografie

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde. Hij heeft ervaring opgedaan in een brede doorsnede van onze publieke sector. Aan de Erasmus Universiteit promoveerde hij op een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking. Ook is hij betrokken bij een Europees wetenschappelijk netwerk op het terrein van vernieuwing in de publieke sector. Als continue nevenstroom wordt hij regelmatig gevraagd om op te treden als onafhankelijk bemiddelaar of onderzoeker in conflictsituaties en zit regelmatig commissies op dit terrein voor.

 

Yorrick Mentink

Foto van Yorrick Mentink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 3174 5251
Menu