Leeuwendaal Logo
Aveleijn
Aveleijn zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Aveleijn een lid raad van toezicht (aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid).

De organisatie

Aveleijn werkt al meer dan vijftig jaar in samenwerking met anderen aan een betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid. Dat doet Aveleijn met circa 2250 medewerkers, 670 vrijwilligers en 300 stagiaires voor zo’n 2700 cliënten (jaarverslag 2022, nog in bewerking). De jaarlijkse begroting ligt rond de 140 miljoen. De organisatie is financieel gezond. 

Aveleijn is een waardengedreven organisatie. Dit houdt in dat bij het maken van keuzes, de meerwaarde voor cliënten en medewerkers voorop staat. Aveleijn ondersteunt cliënten levenslang en levensbreed. Het maakt daarbij niet uit of het om een enkelvoudige of complexe ondersteuningsvraag gaat en op welke wijze de ondersteuning gefinancierd wordt.

De raad van toezicht

De organisatie beschikt over een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter en het lid raad van bestuur werken op basis van gelijkwaardigheid collegiaal samen. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, waarbij leden voor vier jaar worden benoemd. Een lid kan maximaal twee termijnen zitting hebben in de raad 

In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn, treedt één van de leden in augustus 2023 terug. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een nieuwe toezichthouder die wellicht in het verleden “met de voeten in de klei heeft gestaan” en vanuit het perspectief van cliënten, kwaliteit en veiligheid een bijdrage levert aan de raad van toezicht als het gaat om het realiseren van een leven vol betekenis voor de cliënten van Aveleijn.

De opgave

De raad van toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Aveleijn. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de bestuurders. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de raad van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De werkwijze van de raad van toezicht is omschreven in het reglement raad van toezicht.

De raad van toezicht kent een auditcommissie, remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie. De cultuur binnen de raad is open en betrokken. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om professioneel toezicht te houden op deze organisatie. Met alle veranderingen in de markt (intern en extern) ontwikkelt zich ook het toezichthouden binnen Aveleijn. Juist die veranderingen vragen om teamgevoel, een open en betrokken positief kritische houding, maar ook om het denken in nieuwe mogelijkheden en vanuit verschillende perspectieven.

Profiel

Elk lid raad van toezicht voldoet aan het volgende algemene profiel:

 • Academisch werk- en denkniveau. 
 • Heeft een visie op waardegedreven toezicht en kan daar vanuit de positie van toezichthouder invulling aan geven.
 • Sterke affiniteit met de langdurige zorg en de VG-sector in het bijzonder. 
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan. 
 • Het vermogen om het beleid van Aveleijn en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen. 
 • Is een echte teamspeler. Gelooft in het uitgangspunt dat het belangrijk is om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, daarbij gebruik makend van elkaars complementariteit. Handelt hier vervolgens ook naar. 
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling. 
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Aveleijn stellen. 
 • Is open en toegankelijk naar de medezeggenschapsraden.
 •  Heeft voldoende tijd beschikbaar.
 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties met Aveleijn.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Functie-eisen

Daarnaast voldoet het lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid aan de volgende aanvullende vereisten:

 • Beschikt over een zorginhoudelijk profiel en heeft daarin ervaring opgedaan (‘voeten in de klei’).
 • Heeft ervaring met of kan zich goed inleven in de positie van mensen met een verstandelijke beperking en is bekend met de voor hen relevante maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.
 • Ervaren op het vlak van kwaliteit & veiligheid en de zorg voor personeel.
 • Beoordeelt kwaliteit op grond van een gebalanceerde mix tussen tellen en vertellen.
 • Denkt bestuurlijk, strategisch, onafhankelijk en heeft bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Senioriteit als het gaat om vernieuwingen in de zorg.
 • Functioneert vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen. Kenmerkt zich door een onderzoekende houding, stelt open vragen en hecht waarde aan een goed functionerend team.
 •  Is bij voorkeur verbonden met de regio, sluit aan op de cultuur en kan de gehandicaptenzorg op de kaart zetten.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.  

De procedure wordt begeleid door Manon Min en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.  

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 14 mei 2023.

Locatie: Borne
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 14-mei-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023