Twee leden Raad van Toezicht

Expertise ”Financiën”, respectievelijk “Nederlands onderwijs in het buitenland”

NOB

 • Voorburg

Leeuwendaal zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht van NOB

Expertise ”Financiën”, respectievelijk “Nederlands onderwijs in het buitenland”

Over NOB

NOB heeft tot doel het duurzaam waarborgen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van Nederlands onderwijs en onderwijs Nederlands wereldwijd.
De medewerkers van NOB ondersteunen iedere dag met kennis en expertise het unieke wereldwijde netwerk van bijna 200 scholen in meer dan 80 landen. Zij zorgen ervoor dat, met de inzet van up-to-date onderwijs, Nederlandse en Vlaamse kinderen aansluiting kunnen behouden met Nederland en Vlaanderen.
NOB verbindt leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders, nationale en internationale partners. Dit schooljaar krijgen bijna 14.000 Nederlandse en Vlaamse leerlingen in het buitenland les in de Nederlandse taal en daaraan gerelateerde cultuur. NOB biedt de aangesloten scholen in het buitenland een breed scala aan diensten: van algemene informatie tot advisering op maat, van professionalisering tot ontwikkeling, op onderwijsinhoudelijk en bestuurlijk vlak. NOB voorziet in centraal aangeschafte licenties en realiseert producten, diensten en materialen die zijn toegesneden op de specifieke context waarin de scholen in het buitenland opereren, zoals de NTC-Leerlijn, webinars, kennisclips en jaarlijkse bijscholingsbijeenkomsten en uitwisseling met collega’s wereldwijd.
Dankzij kwalitatief hoogstaand NTC-onderwijs kunnen leerlingen die terugkomen uit het buitenland weer zo probleemloos mogelijk instromen in het reguliere onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Omgekeerd kan het onderwijs in Nederland en Vlaanderen profiteren van de kennis, kunde en dienstverlening die met het onderwijs en de doelgroep wereldwijd is opgedaan.
Naast deze activiteiten is NOB (namens de Ministers van OCW) werkgever van de door Nederland gedetacheerde personeelsleden op de Europese Scholen. Dit betreft momenteel circa 65 mensen waarvan het merendeel werkzaam is als leraar binnen één van de acht Nederlandstalige secties. NOB draagt onder andere zorg voor ontwikkeling en professionalisering van het personeel gedurende de termijn van detachering en voor ondersteuning bij terugkeer. Daarnaast staat NOB de vertegenwoordiger van de ministers van OCW terzijde in de Raad van Bestuur en de budgettaire commissie van de Europese Scholen.
NOB heeft een unieke positie en vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk, politiek en bestuurlijk debat over (het belang van) onderwijs in een internationale context.

De opdracht

De Raad van Toezicht bestaat thans uit vijf leden en richt zich bij de uitoefening van het toezicht op de doelstellingen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door de Directeur-bestuurder. Criteria zijn o.m. de missie, visie, strategie en continuïteit van de stichting, rechtmatig en integer bestuur, rechtmatige en doelmatige inzet van middelen en uitoefening van goed werkgeverschap.
In het kader van het intern toezicht is de Raad van Toezicht belast met:
 • Het voorzien in een goed bestuur voor de stichting;
 • Het vervullen van het werkgeverschap van de Directeur-bestuurder;
 • Het fungeren als klankbord voor de Directeur-bestuurder, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen;
 • Het als volwaardige/professionele tegenkracht toezicht houden op het functioneren van de Directeur-bestuurder;
 • Het al of niet verlenen van voorafgaande goedkeuring aan door de Directeur-bestuurder te nemen majeure besluiten;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Toezicht.

Wat vraagt NOB van u?

Toezichthouders van NOB zijn intrinsiek gedreven en zien écht het belang van Nederlands onderwijs in het buitenland.
We zijn op zoek naar geschikte en ervaren bestuurders en/of toezichthouders die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze posities en aanwezig zijn op de geplande vergaderingen.
Elke toezichthouder moet het algemeen, inhoudelijk en zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elke toezichthouder met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de Raad van Toezicht in zijn geheel moet beschikken. Dit betekent dat we:
 • Voor één positie geïnteresseerd zijn in kandidaten met expertise op het gebied van financiën en overheidssubsidiëring. Bekendheid met onderwijsfinanciering is een pré.
 • Voor de andere positie geïnteresseerd zijn in kandidaten met grondige kennis van de doelgroepen en (de organisatie van) het Nederlands onderwijs in het buitenland. Ze beschikken over een bredere strategische visie op de ontwikkeling van het internationaal onderwijs, de bijbehorende context en kansen voor NOB.

Algemene kennis en ervaring

 • Een academisch denk- en werkniveau;
 • Ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een organisatie met professionals die opereert in een complexe omgeving;
 • Kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs aan 2,5 tot 18-jarigen.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving;
 • Beschikt over een relevant netwerk;
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.

Wat biedt NOB?

Een positie bij een gedreven Raad van Toezicht waar leden echt willen bijdragen aan de toekomst van NOB en het Nederlands onderwijs in het buitenland.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bruto onkostenvergoeding van € 3.000,– per persoon per kalenderjaar. Reis- en verblijfkosten kunnen tot maximaal de fiscaal vrijgestelde bedragen worden gedeclareerd op basis van werkelijk gemaakte reizen ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Stichting NOB

Voor meer informatie over de functie, download hierboven het uitgebreide functieprofiel.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Marcel ten Berge, senior adviseur werving en search, via telefoonnummer (088) 00 868 00. Voor vragen over de procedure kunt u via hetzelfde nummer contact opnemen met Sasja Bosch, executive searcher.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu