Leeuwendaal Logo

Overzicht vragen RisicoScan Bedrijfsvoering

Algemeen

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Het BRIN-nummer van uw school
 • De naam van uw school
 • Het aantal leerlingen van uw school (peildatum 1-10-2016)
 • Aantal fte’s van uw school (peildatum 1-10-2016)

1. Onderwijs

 • Welk percentage van uw leerlingen is volgens uw schatting juist geadministreerd in het leerlingvolgsysteem?
 • Hoe luidt het huidige oordeel van de Inspectie over uw school?
 • Hoe luidde het vorige oordeel van de Inspectie over uw school?
 • Hoe groot is volgens u de kans dat een volgende beoordeling van uw school door de Inspectie negatief zal uitvallen (zwak of zeer zwak)?
 • Kan uw school een onderwijskundige vernieuwing, zoals opbrengstgericht werken, binnen één schooljaar invoeren? Onder opbrengstgericht werken verstaan we: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel het grootst mogelijke resultaat te halen uit de leerlingen.
 • Welk percentage van uw medewerkers heeft het vermogen om binnen één jaar een onderwijskundige vernieuwing, zoals opbrengstgericht werken, gestalte te geven?
 • Kunt u dit jaar alle leerlingen die dat nodig hebben passende onderwijsondersteuning bieden?
 • Hoeveel leerlingen hebben op uw school dit jaar passende onderwijsondersteuning nodig?
 • Hoeveel leerlingen kunt u in dit jaar NIET de passende onderwijsondersteuning bieden die zij nodig hebben?

2. Demografie en marktaandeel

 • Wat is de demografische trend in uw verzorgingsgebied voor de komende 5 jaar? Het aantal leerlingen… (daalt sterk, daalt licht, blijft gelijk, stijgt licht, stijgt sterk)
 • Maak een schatting: welk percentage van de ouders in uw verzorgingsgebied die hun kind aanmelden voor een school kiest voor uw school?
 • Hoe ontwikkelt de populariteit van uw school zich in de komende 5 jaar?

3. Organisatie

 • Hoe groot acht u de kans dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van uw bestuur worden gerealiseerd?
 • Maak een schatting: welk deel van de mensen die daarvan goed op de hoogte zouden moeten zijn, kent de strategische doelstellingen van uw bestuur?
 • Welk deel van de doelstellingen uit uw schoolplan gaat u dit jaar naar verwachting realiseren?
 • Maak een schatting: welk deel van uw medewerkers kent de doelstellingen uit uw schoolplan?
 • Hoe groot is de kans dat de managementrapportage u tijdig de juiste informatie biedt bij het realiseren van uw schoolplan?
 • Hoe tevreden was u over de kwaliteit en tijdigheid van de managementrapportage in het afgelopen jaar?

4. Personeel

 • Welk deel van uw leerkrachten kan binnen zijn of haar groep onderwijs bieden op minimaal drie niveaus?
 • Van hoeveel medewerkers legt u jaarlijks het functioneren vast in een personeelsdossier?
 • Verdeel uw team in drie leeftijdsgroepen: A = jonger dan 35 jaar, B = 35 – 50 jaar, C = ouder dan 50 jaar. Welke uitspraak is waar? (1: groep C is even groot of groter dan A en B samen, 2: groep C is het grootst, 3: groep A is het grootst, 4: groep B is het grootst, 5: groep A, B en C zijn ongeveer even groot)
 • Hoe groot acht u de kans dat het jaarlijkse ziekteverzuim (exclusief zwangerschappen) op uw school lager zal zijn dan vier procent?
 • Op welk percentage zal het ziekteverzuim naar schatting dit jaar uitkomen?
 • Hoe groot acht u de kans dat de ziekmeldingsfrequentie op uw school dit jaar kleiner zal zijn dan 1?
 • Hoe hoog zal de ziekmeldingsfrequentie naar schatting dit jaar zijn?
 • Hoe groot acht u de kans dat uw school in de komende twee jaar met arbeidsongeschiktheid of ontslag om reden van disfunctioneren te maken krijgt?

5. Financieel

 • Welk percentage van de doelstellingen uit uw schoolplan is opgenomen in de meerjarenbegroting?
 • In welke mate bent u vertrouwd met de schriftelijk vastgelegde administratieve procedures binnen uw organisatie?
 • Welk percentage van de administratieve werkzaamheden voert u exact uit zoals ze zijn beschreven?
 • Hoe groot is de kans dat het noodzakelijke onderhoud van uw schoolgebouw in de komende 5 jaar kan worden uitgevoerd?
 • Hoe beoordeelt u de huidige staat van het onderhoud van uw schoolgebouw?

6. Communicatie

 • Welk percentage van uw medewerkers is op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het schoolbestuur?
 • Hoe goed bent u op de hoogte van wat er over uw school wordt gezegd in de social media (YouTube, Twitter, Facebook, et cetera)?
 • Elke school kan plotseling worden geconfronteerd met een gebeurtenis die (grote) reputatieschade kan veroorzaken. In welke mate bent u bekend met het voeren van crisiscommunicatie?
 • Stel er doet zich een gebeurtenis voor die de reputatie van uw school in gevaar brengt. Hoe groot acht u de kans dat u door snel en adequaat te handelen de reputatieschade tot een minimum kunt beperken

Slotvraag
Wat ziet u als de grootste risico’s voor uw school voor de komende 5 jaar (al dan niet eerder genoemd in deze vragenlijst)? U kunt hieronder maximaal drie factoren noemen.