Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Huisartsenposten West-Brabant
38 uur
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-bestuurder

Huisartsenposten West-Brabant
38 uur

Over Huisartsenposten West-Brabant

Stichting Huisartsenposten West-Brabant (hierna: HAPWB) is een WTZI instelling met een werkgebied overwegend in West-Brabant met zo’n 560.000 inwoners. HAPWB organiseert de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten. Het is één organisatie met vier lokale posten in Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda en Etten-Leur. Er zijn 236 huisartsen aangesloten bij HAPWB, 200 waarnemend huisartsen en HIDHA’s en zo’n 40 chauffeurs. De organisatie heeft ca.130 medewerkers in dienst.

HAPWB wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording af legt aan een raad van toezicht. Locatiemanagers sturen de locaties aan en worden ondersteund door teamleiders. HAPWB kent een centraal kantoor in Etten-Leur. Hier zijn de ondersteunende afdelingen gehuisvest, te weten: Administratie, P&O, Kwaliteit en Veiligheid, ICT en Automatisering. Deze afdelingen worden ook aangestuurd door een hoofd. De directeur-bestuurder stuurt rechtsreeks de locatiemanagers en de hoofden van de ondersteunende afdelingen aan.
De HAPWB kent daarnaast een Huisartsenraad (HAR) met instemmings- en adviesrecht over respectievelijk medisch inhoudelijke zaken, kwaliteits- en bedrijfsvoering zaken, een ondernemingsraad met wettelijk advies- en instemmingsrecht en een klankbordgroep Patiënten participatie (medezeggenschap van patiënten) die een adviserende rol vervult richting directeur-bestuurder.

De opdracht

In het wervingsprofiel (bovenaan de site te downloaden) staan de nieuwe organisatiestructuur en toekomstvisie beschreven. 2018 heeft voor HAPWB in het teken gestaan van planvorming met een nieuwe organisatiestructuur tot gevolg. De directeur-bestuurder wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe juridische organisatiestructuur: de aanpassing van de structuur op organisatieniveau (met medische staf en huisartsenstafbestuur) en op het niveau van de 4 locaties (postoverleg). Met respect voor de ‘couleur locale’ van de locaties creëert de directeur-bestuurder gemeenschappelijkheid in de organisatie.
Daarnaast geeft de directeur-bestuurder invulling aan de toekomstvisie van de organisatie gericht op de doorontwikkeling van HAPWB tot een sterke zelfstandige partij in de verdere ontwikkeling naar regionalisatie met andere huisartsenorganisaties en regionale ketenpartners. Hij/zij draagt bij aan een gezamenlijke stip op de horizon.

In het vergroten van de betrokkenheid van huisartsen en medewerkers bij de ontwikkelingen binnen – maar ook buiten - de organisatie, speelt de directeur-bestuurder een belangrijke rol. Dit vraagt om investering in de verbinding tussen huisartsen en medewerkers, tussen de locaties onderling en tussen de locaties en de organisatie (centraal kantoor).
Gezien alle ontwikkelingen de afgelopen tijd is het belangrijk dat de directeur-bestuurder – naast alles wat op HAPWB afkomt en waarop geacteerd moet worden - ook rust brengt in de organisatie.

Wat vraagt HAPWB van u?

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en voor het besturen van HAPWB als zorginstelling. De directeur-bestuurder die wij zoeken is daarom een ervaren strategische leider binnen de zorg. U bent gewend te acteren in een complex bestuurlijk krachtenveld met diverse belangen.
Voor de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen van de stichting beschikt u over ervaring met transities/fusies. U bent veranderkundig sterk met het vermogen te temporiseren. U beschikt over een heldere visie op patiëntenzorg en weet mensen vanuit deze visie te verbinden en te motiveren.

Tenslotte heeft u coachende vaardigheden, bent u contactueel en communicatief sterk en een stevig onderhandelaar. Het onderhouden van contacten met ketenpartners en relevante stakeholders gaat u makkelijk af en u bouwt deze contacten uit met het oog op het verder vormgeven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT klasse 3). Het betreft een fulltime functie (38 uur). De standplaats is Etten-Leur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van HAPWB. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Manon Min via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Menu