Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden

Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid
ZorgSaam
Terneuzen
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden

Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid
ZorgSaam
Terneuzen

Over de organisatie

ZorgSaam is de grootste zorginstelling én werkgever van Zeeland. De organisatie telt ruimt 3.000 medewerkers en biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen. ZorgSaam staat voor goede en betrouwbare kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. ZorgSaam biedt zorg volgens de visie van het belevingsgericht werken. De beleving van de cliënt is leidend voor de manier waarop gewerkt wordt.

ZorgSaam heeft als missie het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws-Vlaamse bevolking. De missie is een belofte aan cliënten en een opdracht aan allen die bij ZorgSaam werken. De missie geeft aan dat de organisatie allen die een beroep op ZorgSaam doen, zo goed mogelijk ondersteunt bij het behouden en verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Als verbeteren niet meer mogelijk is, ondersteunt ZorgSaam bij het behouden van kwaliteit van leven. Wanneer ZorgSaam zich consequent aan deze opdracht houdt, zal de gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren.

ZorgSaam wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De omzet van ZorgSaam bedraagt circa 177 miljoen Euro.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht van ZorgSaam bestaat momenteel uit zes leden. De Raad van Toezicht heeft een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve instelling en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de missie en de vastgestelde strategie. De Raad van Toezicht levert gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor ZorgSaam als geheel.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: de financiële commissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid. De commissies adviseren de Raad, waarna in de Raad van Toezicht zelf de besluitvorming plaatsvindt.

Taken van de Raad van Toezicht Het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste onder andere:

  • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • het financiële beleid en de verslaglegging daarvan;
  • de kwaliteit en veiligheid van zorg;

Functie-eisen

Wij zijn voor ZorgSaam op zoek naar een toezichthouder op bindende voordracht van Cliëntenraad Ziekenhuis en de Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg. Het nieuwe lid gaat deel uitmaken van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Naast de algemeen geformuleerde eigenschappen die belangrijk zijn voor het toezicht in de zorg (zoals academisch denk- en werkniveau, onafhankelijke oordeelsvorming, strategisch inzicht, affiniteit met de doelstelling van ZorgSaam, kunnen fungeren als klankbord voor de bestuurder e.d.) zijn de volgende meer specifieke competenties/eigenschappen voor deze vacature gewenst:

  • Cliëntperspectief / denken vanuit de cliënt. Vindt de positie van cliëntvertegenwoordiging oprecht belangrijk en handelt daarnaar.
  • Aantoonbare binding met de regio. Het nieuwe lid Raad van Toezicht is woonachtig in de regio. Belangrijk is het begrip voor de regionale context en de vraagstukken die deze met zich mee brengt.
  • Heeft een visie op governance en hedendaags toezicht.
  • Is een teamspeler en heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
  • Durft en kan vernieuwend / ‘dwars’ denken. Oog voor ontwikkelingen.

Beloning

De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) en de daarbij behorende Ministeriële Regeling, alsmede een vergoeding voor reiskosten.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

Meer informatie?

Het uitgebreide functieprofiel kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Uitgebreid functieprofiel

Lid Raad van Toezicht - ZorgSaam

Menu