Overzicht vragen RisicoScan Bedrijfsvoering

Algemeen
 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Het BRIN-nummer van uw school
 • De naam van uw school
 • Het aantal leerlingen van uw school (peildatum 1-10-2016)
 • Aantal fte’s van uw school (peildatum 1-10-2016)
1. Onderwijs
 • Welk percentage van uw leerlingen is volgens uw schatting juist geadministreerd in het leerlingvolgsysteem?
 • Hoe luidt het huidige oordeel van de Inspectie over uw school?
 • Hoe luidde het vorige oordeel van de Inspectie over uw school?
 • Hoe groot is volgens u de kans dat een volgende beoordeling van uw school door de Inspectie negatief zal uitvallen (zwak of zeer zwak)?
 • Kan uw school een onderwijskundige vernieuwing, zoals opbrengstgericht werken, binnen één schooljaar invoeren? Onder opbrengstgericht werken verstaan we: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel het grootst mogelijke resultaat te halen uit de leerlingen.
 • Welk percentage van uw medewerkers heeft het vermogen om binnen één jaar een onderwijskundige vernieuwing, zoals opbrengstgericht werken, gestalte te geven?
 • Kunt u dit jaar alle leerlingen die dat nodig hebben passende onderwijsondersteuning bieden?
 • Hoeveel leerlingen hebben op uw school dit jaar passende onderwijsondersteuning nodig?
 • Hoeveel leerlingen kunt u in dit jaar NIET de passende onderwijsondersteuning bieden die zij nodig hebben?
2. Demografie en marktaandeel
 • Wat is de demografische trend in uw verzorgingsgebied voor de komende 5 jaar? Het aantal leerlingen… (daalt sterk, daalt licht, blijft gelijk, stijgt licht, stijgt sterk)
 • Maak een schatting: welk percentage van de ouders in uw verzorgingsgebied die hun kind aanmelden voor een school kiest voor uw school?
 • Hoe ontwikkelt de populariteit van uw school zich in de komende 5 jaar?
3. Organisatie
 • Hoe groot acht u de kans dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van uw bestuur worden gerealiseerd?
 • Maak een schatting: welk deel van de mensen die daarvan goed op de hoogte zouden moeten zijn, kent de strategische doelstellingen van uw bestuur?
 • Welk deel van de doelstellingen uit uw schoolplan gaat u dit jaar naar verwachting realiseren?
 • Maak een schatting: welk deel van uw medewerkers kent de doelstellingen uit uw schoolplan?
 • Hoe groot is de kans dat de managementrapportage u tijdig de juiste informatie biedt bij het realiseren van uw schoolplan?
 • Hoe tevreden was u over de kwaliteit en tijdigheid van de managementrapportage in het afgelopen jaar?
4. Personeel
 • Welk deel van uw leerkrachten kan binnen zijn of haar groep onderwijs bieden op minimaal drie niveaus?
 • Van hoeveel medewerkers legt u jaarlijks het functioneren vast in een personeelsdossier?
 • Verdeel uw team in drie leeftijdsgroepen: A = jonger dan 35 jaar, B = 35 – 50 jaar, C = ouder dan 50 jaar. Welke uitspraak is waar? (1: groep C is even groot of groter dan A en B samen, 2: groep C is het grootst, 3: groep A is het grootst, 4: groep B is het grootst, 5: groep A, B en C zijn ongeveer even groot)
 • Hoe groot acht u de kans dat het jaarlijkse ziekteverzuim (exclusief zwangerschappen) op uw school lager zal zijn dan vier procent?
 • Op welk percentage zal het ziekteverzuim naar schatting dit jaar uitkomen?
 • Hoe groot acht u de kans dat de ziekmeldingsfrequentie op uw school dit jaar kleiner zal zijn dan 1?
 • Hoe hoog zal de ziekmeldingsfrequentie naar schatting dit jaar zijn?
 • Hoe groot acht u de kans dat uw school in de komende twee jaar met arbeidsongeschiktheid of ontslag om reden van disfunctioneren te maken krijgt?
5. Financieel
 • Welk percentage van de doelstellingen uit uw schoolplan is opgenomen in de meerjarenbegroting?
 • In welke mate bent u vertrouwd met de schriftelijk vastgelegde administratieve procedures binnen uw organisatie?
 • Welk percentage van de administratieve werkzaamheden voert u exact uit zoals ze zijn beschreven?
 • Hoe groot is de kans dat het noodzakelijke onderhoud van uw schoolgebouw in de komende 5 jaar kan worden uitgevoerd?
 • Hoe beoordeelt u de huidige staat van het onderhoud van uw schoolgebouw?
6. Communicatie
 • Welk percentage van uw medewerkers is op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het schoolbestuur?
 • Hoe goed bent u op de hoogte van wat er over uw school wordt gezegd in de social media (YouTube, Twitter, Facebook, et cetera)?
 • Elke school kan plotseling worden geconfronteerd met een gebeurtenis die (grote) reputatieschade kan veroorzaken. In welke mate bent u bekend met het voeren van crisiscommunicatie?
 • Stel er doet zich een gebeurtenis voor die de reputatie van uw school in gevaar brengt. Hoe groot acht u de kans dat u door snel en adequaat te handelen de reputatieschade tot een minimum kunt beperken
Slotvraag Wat ziet u als de grootste risico’s voor uw school voor de komende 5 jaar (al dan niet eerder genoemd in deze vragenlijst)? U kunt hieronder maximaal drie factoren noemen.

Meer informatie?

Foto van Joke Walraven

Joke Walraven

Adviseur

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs.…

Mobiel: 06 2293 9676

Sluit Menu