Wanneer is passend onderwijs geslaagd?

Leeuwendaal kindcentrum kindvoorzieningenBegin december verscheen de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. De staatssecretaris spreekt hierin zijn waardering uit voor het harde werken en de inspanningen die velen geleverd hebben om passend onderwijs vorm te geven. Er is meer variatie in aanbod, er zijn minder thuiszitters en er is een dekkend aanbod. Maar, zo stelt hij, passend onderwijs is nog niet klaar. De financiële middelen bijvoorbeeld worden nog niet overal besteed en ook de samenwerking met de gemeenten moet verbeterd worden.

Om echt succesvol te worden…

De Wet passend onderwijs is bedoeld om meer kinderen thuisnabij succesvol te laten zijn op school.
Dat vereist onderwijs van hoge kwaliteit dat past en het minimaliseert het aantal kinderen dat door omstandigheden geen onderwijs ontvangt (thuiszitters). Dat hier een duidelijke relatie ligt met de wetgeving rondom jeugdzorg die eist dat kinderen gezond en veilig opgroeien, zal duidelijk zijn.
De betrokken organisaties, de samenwerkingsverbanden, de gemeenten, en jeugdzorgorganisaties, zijn daarom bij wet verplicht om samen te werken en afstemmingsoverleg te voeren.

Passend onderwijs is nog niet klaar, maar is een heel eind op weg. Om echt succesvol te worden, moeten de organisaties volgens ons in elk geval aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen.

1. Doelmatig (samen)werkende organisaties

De samenwerkingsverbanden zijn bestuurlijk zo ingericht dat beleidsuitvoering en toezicht duidelijk gescheiden is (governance) en dat bureaucratie tot een minimum wordt beperkt. Het gaat immers om kinderen die contextgerichte maatoplossingen vragen en niet om standaardisering van procedures (onderwijsondersteuningsprofiel/toelaatbaarheidsverklaring). Voorts is binnen deze dienende infrastructuur passend (nieuw) denken en gedrag (code goed bestuur) nodig om doelstellingen samen te realiseren. Bij succesvol samenwerken zijn bestuurlijk lef en onderling vertrouwen belangrijke voorwaarden. Bovenstaande geldt ook in de relatie met en werkwijze van medezeggenschap.

2. Basisondersteuning en extra ondersteuning

Alle scholen leveren basiskwaliteit en een afgesproken niveau van basisondersteuning. Er wordt geïnvesteerd op scholen die daar nog niet aan voldoen met de focus op preventie. Het samenwerkingsverband zorgt voor expertise en financiële middelen om gewenste extra ondersteuning in arrangementen op de basisscholen te realiseren. Dit is cruciaal om meer kinderen thuisnabij hun schoolloopbaan te laten voltooien. Hierbij is goede communicatie, afstemming met en betrokkenheid van de ouders als pedagogische partners van groot belang.
Samen maak je het passend.

3. Faciliteren professionals

De schoolbesturen en het samenwerkingsverband dienen de mensen voor de klas en de toegevoegde deskundigen voldoende toe te rusten door o.a. nieuwe vormen van consultatie, scholing en ondersteuning tussen scholen binnen het samenwerkingsverband te organiseren. Professionals zoeken verbinding ook buiten hun eigen directe werkkring. Het bestuur zal vanuit vertrouwen in haar professionals inhoud gerelateerde zaken met voldoende mandaat laag in de organisatie beleggen.

4. Efficiënte en effectieve inzet middelen

Het samenwerkingsverband (de schoolbesturen) maakt goede afspraken over de verdeling van de beschikbare middelen voor lichte en zware ondersteuning en de wijze waarop specialisten en geld nadrukkelijk probleemgericht worden ingezet. Daarbij is het inrichten van een goede bedrijfsvoering met periodieke monitorfaciliteit een must en dient het verband en de betrokken schoolbesturen transparant in begroting en verslaglegging de inzet van middelen te verantwoorden.

Wij zien dat samenwerkingsverbanden druk doende zijn elementen uit deze voorwaarden (in samenhang) in te voeren en we zien ook de eerste successen. Meer kinderen worden verantwoord in het basisonderwijs begeleid, wat o.a. blijkt uit een dalende deelname in s(b)o, een dalende trend ‘thuiszitters’ én daling van het aantal (zeer) zwakke basisscholen. Basisscholen zijn dus steeds beter in staat om ondersteuning te bieden aan kinderen die anders aangewezen zouden zijn op het speciaal (basis)onderwijs. Daarbij constateert de Onderwijsraad ook nog eens dat er ‘tevreden ouders’ zijn.

Maar we zijn er nog niet en Leeuwendaal denkt graag met u mee om bovenstaande voorwaarden optimaal samen met u passend in te richten.

Contact en meer informatie

Jos Gerards

Foto van Jos Gerards
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
Biography

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Jan Bustin

Foto van Jan Bustin
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 93 96 54
Biography

De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.