Drie leden voor de raad van toezicht

SIMON

 • Leusden

Leeuwendaal zoekt voor SIMON drie leden van de raad van toezicht

Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland (SIMON) omvat in totaal 10 islamitische basisscholen. SIMON biedt kwalitatief en modern islamitische basisonderwijs voor circa 1.930 leerlingen. Er werken ongeveer 200 medewerkers. Het stafbureau van SIMON bevindt zich in Leusden.
De islamitische levensbeschouwelijke identiteit is één van de belangrijkste pijlers onder het onderwijs op de scholen van SIMON. Dit komt terug in het strategisch beleidskader “Worden wie je bent”. Een tweede belangrijke pijler van SIMON is onderwijskwaliteit. De kernopdracht van elke SIMON-school is het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
SIMON is financieel gezond en de onderwijskwaliteit op de scholen is goed. Ook in 2019 behoorden de SIMON-scholen met hun eindscore tot de best presterende islamitische basisscholen in Nederland.
Bij SIMON zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden. SIMON voldoet aan de eisen van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” en onderschrijft de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs”.
Sinds oktober 2019 is de bestuurder van SIMON met pensioen en wordt de positie tot het einde van het schooljaar ad interim vervuld. Op basis van een analyse van de organisatiestructuur is gekozen voor een tweehoofdig college van bestuur. De beide bestuurders dragen elk vanuit hun rol de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie en leggen hierover op transparante wijze verantwoording af aan de raad van toezicht. Parallel aan de procedure voor het werven van leden van de raad van toezicht zoekt SIMON een voorzitter en een lid van het college van bestuur.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zeven leden en verdeelt onderling een aantal portefeuilles, zoals identiteit, onderwijs en zorg, personeel en PR en media. De leden van de raad van toezicht vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden.

Leden van de raad van toezicht zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid van verlenging van maximaal één periode.

Conform het rooster van aftreden ontstaan in het voorjaar twee vacatures, waarbij in één van deze vacatures een lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt benoemd. Eveneens op basis van dit rooster ontstaat aan het eind van het kalenderjaar een vacature voor de functie van voorzitter.

Kerntaken

De raad van toezicht heeft als kerntaken:
 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderwijs en het bewaken van het normatieve kader van de instelling.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het bestuur.
 • Werkgever: de raad is de werkgever van de leden van het college van bestuur, stelt de leden aan en regelt de arbeidsvoorwaarden inclusief de bezoldiging.

Wat biedt SIMON?

 • Toezichthoudende functies bij een ambitieuze scholengroep waarbij de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering op orde zijn.
 • Islamitisch basisonderwijs met ruimte voor de scholen om aan te sluiten op de plaatselijke omstandigheden. Er is eenheid in verscheidenheid.
 • Een interessante toezichthoudende taak waarbij, naast aandacht voor het doorontwikkelen en de transitie de werkorganisatie, ook de externe positionering van SIMON en het islamitisch onderwijs in Nederland belangrijke aandachtsgebieden zijn.
 • De leden van de raad ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is bij de functie.

Wat vraagt SIMON van u?

SIMON is op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor de invulling van deze positie.

De kandidaten die we zoeken zijn moslim en zijn vertrouwd met het islamitisch basisonderwijs. Kandidaten die onafhankelijk, onbevangen en van onbesproken gedrag zijn.
Voor de twee posities van lid raad van toezicht is expertise op het terrein van (onderwijs)financiën, respectievelijk identiteit gevraagd. De portefeuille bestuur en management is in principe belegd bij de voorzitter van de raad. Kandidaten voor deze positie beschikken over actuele kennis en ervaring op deze beide terreinen.

Voor de positie van voorzitter wordt tevens verwacht dat kandidaten over de competenties beschikken om als primes inter pares effectief vergaderingen te leiden en daarbij ruimte te bieden aan de overige leden.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur de nodige ervaring als toezichthouder en zo mogelijk als bestuurder in een complexe omgeving in het publieke domein.
 • Een relevant netwerk op bestuurlijk en strategisch niveau. Bekendheid met de onderwijssector is een pré.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving. Bij voorkeur professioneel actief.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.
 • Intrinsieke drive voor het islamitisch (basis)onderwijs.
 • Onderschrijven van de kernwaarden, missie en visie van SIMON en deze met trots kunnen uitstralen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de de website van SIMON.

Voor overige vragen over de functie kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Carine Hulscher-Slot via telefoonnummer (088) 00 868 00. Via datzelfde nummer kunt ook vragen stellen over de procedure aan executive searcher Sasja Bosch.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.
Foto van Carine Hulscher-Slot

Carine Hulscher-Slot

Adviseur

Carine heeft ruime ervaring als senior adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten op het gebied van organisatie, governance en leiderschap.
Als organisatieadviseur en CAO-onderhandelaar heeft zij in de afgelopen 30 jaar werkervaring opgedaan binnen verschillende sectoren, zoals funderend onderwijs, gemeenten en de rijksoverheid. Daarnaast heeft zij ervaring als interim rector-bestuurder in het voorgezet onderwijs.…

Mobiel: 06 1294 6483

Sluit Menu