Toekomstbestendige kindvoorzieningen Zeeuws-Vlaanderen

In 2013 besloten de Zeeuws-Vlaamse besturen voor primair onderwijs, enkele organisaties voor kinderopvang en de onderwijswethouders van de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst de handen ineen te slaan om samen te werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen. Dit alles onder regie van het provinciale project de Onderwijsautoriteit Zeeuws Vlaanderen.

Krimp en weglek

Binnen Zeeuws-Vlaanderen is al langere tijd sprake van krimp die grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau binnen deze uitgestrekte en relatief dunbevolkte regio. In de periode 2004 – 2013 nam het aantal leerlingen in het Zeeuwse primair onderwijs af met 18,5 procent. In de periode 2013 – 2021 wordt een verdere afname van leerlingen geprognosticeerd van ruim 7.550 leerlingen naar ruim 5.600 leerlingen, een afname van meer 25 procent. (Bron: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, cijfers d.d. 25 november 2013.)
Het dalende leerlingenaantal heeft niet uitsluitend een demografische oorzaak. Naast een dalend geboortecijfer is er in toenemende mate sprake van ‘weglek’ van kinderen naar België, omdat de kinderopvang daar goedkoper is en omdat kinderen daar vanaf 2,5 jaar naar school mogen. Met name in de grensstreek maken veel ouders door deze prijsverschillen nu een keuze voor opvang en/of onderwijs binnen de Belgische voorzieningen. Een substantieel deel van deze kinderen keert later niet meer terug binnen het Zeeuws-Vlaamse basisonderwijs.
De betrokken partijen zagen de krimp niet alleen als een bedrijfseconomisch probleem, maar vooral als een uitdaging om de kwaliteit van onderwijs, opvang, voorzieningen voor zorg en welzijn te behouden, te verbeteren en toekomstbestendig te maken. De vorming van Integrale KindCentra (IKC’s) is een belangrijk onderdeel van het hiertoe opgestelde strategisch plan.

Kindvoorzieningen

‘Kindcentrum De Kameleon’ is inmiddels vol in bedrijf. Hier werken kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool, buurthuis en Centrum voor Jeugd en Gezin intensief met elkaar samen om het kind ruimte te bieden en te laten groeien naar ‘wie het is’.
De ultieme uitdaging voor de komende jaren is om dit leren van elkaar en leren met elkaar te behouden. Samenwerking tussen school, schoolbestuur, opvangorganisaties en gemeente is cruciaal voor het welslagen van de ambitie om sluitende arrangementen te creëren binnen een IKC waarbij kinderen en gezinnen ondersteund worden bij opvoeding en ontwikkeling.
In Zeeuws Vlaanderen ligt een stevige basis om nu samen verder te werken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen. Voorzieningen waar kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan een gezin, een wijk… kortom de leefwereld in Zeeuws Vlaanderen.