Aan de slag met Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een feit en treedt naar verwachting per 2020 in werking. Dit betekent een omschakelijking van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. Tot die tijd is er voor u als overheidswerkgever veel werk te doen om per 2020 ‘normalisering-proof’ te zijn.

Plan van aanpak Normalisering

Vanwege complexiteit en omvang van het normaliseringstraject raden wij aan een plan van aanpak Normalisering op te stellen waarin een planning is opgenomen en waaraan voldoende personele capaciteit en kennis wordt gekoppeld. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het maken van dit plan.

Hieronder benoemen wij enkele activiteiten die thuishoren in dit plan van aanpak.

 • De huidige rechtspositieregelingen worden vervangen door een cao. Voor totstandkoming en gelding van een cao gelden andere procedures en regels. Het is dus zaak hier van meet af aan rekening mee te houden. Inhoudelijk gezien zullen de huidige rechtspositieregels en arbeidsvoorwaarden moeten worden vertaald naar het arbeidsrecht, of moeten worden vervangen door andere regels en arbeidsvoorwaarden die stroken met het arbeidsrecht. Andersom moet vanuit het arbeidsrecht worden bekeken of aanvullende regels nodig zijn op de huidige rechtspositieregelingen.

  Op sectoraal niveau bereiden de huidige werkgeversverenigingen zich voor op de transitie naar een arbeidsrechtelijke cao. Voor (aanvullende) lokale rechtspositieregelingen bent u als overheidswerkgever zelf aan zet. Dit betekent dat allereerst lokale regelingen moeten worden getoetst aan het arbeidsrecht. Waar aanpassing nodig is, moet worden bezien met welke partijen daarover overleg wordt gevoerd (bijvoorbeeld ondernemingsraad of vakorganisaties) en volgens welke regels en afspraken. De betreffende regelingen moeten worden ‘omgeschreven’ naar het arbeidsrecht.
  Wij kunnen voor u een Normaliseringsvergelijking opstellen waarin wij in kaart brengen op welke punten uw huidige rechtspositieregelingen aanpassing of aanvulling behoeven binnen het arbeidsrechtelijke kader. Waar nodig kunnen wij aangepaste regelingen voor u opstellen die voldoen aan de arbeidsrechtelijke maatstaven. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het overleg hierover met medezeggenschap en vakorganisaties.

   

 • Aanstellingen worden vervangen door arbeidsovereenkomsten. Ook hiervoor bent u als overheidswerkgever aan zet. Wij raden aan tijdig per individuele medewerker te inventariseren welke arbeidsvoorwaarden en afspraken van toepassing zijn en deze af te stemmen met de medewerker, zodat ze tegen 2020 kunnen worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
  Wij kunnen u helpen met het inventariseren van individuele arbeidsvoorwaarden en afspraken; ook kunnen wij voor u brieven en (model)arbeidsovereenkomsten opstellen.

   

 • De omschakeling naar het arbeidsrecht betekent ook dat uw HR-medewerkers en leidinggevenden actuele arbeidsrechtelijke kennis nodig hebben om hun werk naar behoren te kunnen blijven doen. Inventariseer daarom tijdig de behoefte aan bijscholing.
  Wij bieden scholing aan specifiek gericht op HR-medewerkers die de omslag vanuit het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht moeten maken. Voor uw leidinggevenden kunnen wij een praktische training arbeidsrecht bieden toegespitst op hun dagelijkse praktijk.

 • Normalisering vraagt mogelijk ook om aanpassingen van de (HR) teksten op uw intranet, uw personeels- en administratiesystemen, uw HR-werkprocessen, uw mandaatregelingen et cetera. Daarnaast willen uw medewerkers op de hoogte blijven van de interne ontwikkelingen rondom normalisering. Ook hier geldt dat goede voorbereiding en op tijd starten het halve werk is.
  Wij kunnen voor u uw HR-teksten en mandaatregelingen toetsen en herschrijven. Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij uw communicatie over normalisering richting uw medewerkers.

Meer informatie en contact

De juristen van Leeuwendaal kunnen u in alle fasen en bij alle thema’s van dit proces begeleiden en adviseren.

Geen resultaten.

Lees ook

Reorganiseren na het in werking treden Wrna
Overheidswerkgevers moeten nú al anticiperen om na het in werking treden van de Wnra nog slagvaardig te kunnen reorganiseren.

Tips bij het schrijven van cao en arbeidsvoorwaardenregelingen
Enkele cruciale tips voor een goed verloop van dit proces.

Anticiperen op Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Arbeidsrecht in het onderwijs
In dit uitgebreide artikel dat verscheen in School en Wet belicht Leeuwendaal-adviseur Anne Dekkers de belangrijke ontwikkelingen in het onderwijsrecht van de afgelopen tijd.

Menu