Gedragsverandering met de Performance Propeller

De Performance Propeller is het gedragsanalysemodel van Leeuwendaal. Het helpt ons blokkades op te sporen die gewenst gedrag in de weg staan en daarmee veranderingsprocessen dwarsbomen. Het stelt ons in staat de juiste en meest rendabele interventies te bepalen die vereist zijn om veranderingsprocessen wél te doen slagen.
De Performance Propeller is afgeleid van het Behaviour Web-model, ontwikkeld door onderzoeksbureau TNS. Het biedt inzicht in de bewuste en onbewuste drijfveren die ons gedrag bepalen. TNS past het toe om gedrag van burgers en consumenten te leren begrijpen en te kunnen beïnvloeden. Wij hebben het toegespitst op professioneel gedrag in organisaties.

Performance-propeller Leeuwendaal effectief gedrag

 

Wat drijft ons?

De Performance Propeller maakt onderscheid tussen onbewuste automatische drijfveren (rechts) en bewuste reflectieve drijfveren (links). De automatische drijfveren zijn dominant en liggen ten grondslag aan het leeuwendeel van ons dagelijkse doen en laten. Daar gaat geen ingewikkeld denkproces aan vooraf. Gelukkig maar, want we zouden ons suf piekeren.
De bewuste reflectieve drijfveren spelen een rol – maar niet per se een doorslaggevende rol – bij onze ‘weloverwogen’ beslissingen. Bij de beantwoording van de Grote Levensvragen (wil ik nog een derde kind?) maar ook bij alledaagse vraagstukken (eerst naar de bakker of eerst naar de supermarkt?)
Het model maakt ook onderscheid tussen de individuele drijfveren (boven) en de collectieve drijfveren (onder).

Strengths

Om een taak goed en op duurzame wijze te kunnen vervullen, zullen mensen over de strengths moeten beschikken die hen daartoe in staat stellen. Dat wil zeggen: over de vaardigheden om consistent nagenoeg perfect te presteren in die taak.
Waar het talent wel aanwezig is maar nog onvoldoende wordt benut, is er volop ruimte voor ontwikkeling. Onze trainers zetten die in gang en geven die ontwikkeling vaart. Maar als het talent simpelweg ontbreekt, dan heeft ook training of coaching geen zin. Maar dan kunnen we wel onderzoeken of dit in het team kan worden gecompenseerd. Mogelijk ligt in het aanpassen van de teamsamenstelling de oplossing. Als ook dat geen soelaas biedt, kunnen we onze specialisten van werving en search inschakelen om nieuw talent van buiten te halen. En wellicht is een interimmer de oplossing voor de korte termijn.
Hoe dan ook: het begint met inzicht in de strengths van uw mensen. Waar dat inzicht nog onvoldoende aanwezig is, kunnen we met CliftonStrengths snel het hele strengths-potentieel van uw mensen en uw teams gedetailleerd in kaart brengen.

Kosten en baten

Voor wat hoort wat, zo simpel is het ook. Ander gedrag vertonen, vergt inspanning. En daar moet wel iets tegenover staan. Sterker: het moet meer opleveren dan het kost, anders beginnen mensen er niet aan.
Die opbrengst kan puur individueel zijn: afwisselender werk met minder administratieve rompslomp, meer ontplooiingskansen, misschien zelfs meer baanzekerheid. Ook voor het organisatiebelang zullen mensen vaak gevoelig zijn. Maar het mooie van de publieke sector is dat vooral ook heel veel mensen het nog grotere maatschappelijke belang willen dienen.

Doeltreffendheid

Waar het geloof ontbreekt, faalt elke missie. Mensen moeten vertrouwen hebben in het effect én de haalbaarheid van de verandering. Pas als ze het doel onderschrijven en de route daarnaartoe begaanbaar achten, is er kans van slagen.
Mensen hebben de neiging u minder te geloven als zij vermoeden dat u erop uit bent hen te overtuigen. Maar de overtuiging ontstaat vanzelf als zij ervaren dat ander gedrag daadwerkelijk tot betere resultaten leidt. Dat kan door trainingen op de werkvloer of in praktijksimulaties waar personen en teams op een indringende manier de effecten van ander gedrag beleven en gezamenlijk de norm voor succesvol gedrag bepalen.
Vervolgens is het van belang dat deze ervaringen worden doorverteld. Daarvoor zijn verhalen nodig met ‘kleefkracht’.
Te vaak sneuvelen noodzakelijke en kansrijke veranderingsprocessen waarin wel realistische doelen werden gesteld door gebrekkige communicatie. Er is ons veel aan gelegen om u daarvoor te behoeden. Onze communicatiespecialisten kennen de valkuilen en de best practises. Ze kunnen u adviseren en coachen en ze kunnen de vervaardiging van nagenoeg elke communicatie-uiting voor hun rekening nemen.

Leiderschap

Om alle beschikbare krachten en talenten in uw organisatie ten volle te benutten, heeft u leiders nodig die het verschil maken. Die uw mensen gepassioneerd weten te krijgen voor uw maatschappelijke missie en die hen helpen hun talenten en drijfveren te ontdekken.
Inspirerend en geloofwaardig leiderschap effent het pad voor gewenst gedrag. Sterke leiders geven zelf het goede voorbeeld: eigen initiatief, zelfregie, verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Goed voorbeeld doet nog altijd goed volgen.

Structuren en systemen

Structuren en systemen zijn bedacht om mensen te dienen, niet andersom. Maar helaas is dat laatste toch vaak de praktijk. Mensen zitten klem in hun functieomschrijving, in een overvloed aan kpi’s, in een beloningssysteem waar geen prikkel vanuit gaat, et cetera. En dat is fnuikend voor de ontwikkeling.
Wij kunnen u helpen met het evalueren van de structuren waarbinnen uw mensen werken en van de systemen die hen daarbij moeten ondersteunen. We hebben de expertise en de instrumenten in huis om de aanpassingen te realiseren die gedragsverandering mogelijk maken.

Routines

Routines helpen ons de vaart erin te houden. We profiteren van eerdere ervaringen en opgedane wijsheid en doen de volgende keer gewoon weer wat we de vorige keer deden. Want zo ging het immers goed. Maar als de doelen veranderen, zitten routines vaak in de weg.
Het doorbreken van die routines wekt al gauw weerstand op: ‘Maar zo hebben we dat altijd gedaan!’ En die weerstand is zeer begrijpelijk, want mensen hebben houvast nodig om repeterende taken snel en goed uit te voeren. Met training en coaching kunnen we mensen helpen om zich nieuwe routines eigen te maken die passen bij de nieuwe doelen. En uiteraard is ook hierbij communicatie weer een cruciale factor.

Heuristieken

Heuristieken kun je definiëren als beslisregels die we onbewust toepassen in situaties die om een keuze vragen. Achter de meute aanlopen op weg naar een evenement is een goed voorbeeld. Je kent er heg noch steg, maar je veronderstelt dat de meute ook op weg is naar dat evenement en dat de meute wel weet waar dat plaatsvindt. Gaat bijna altijd goed, maar het valt nooit uit te sluiten dat die hele kliek achter een verdwaalde toerist aanloopt.
Ook in ons professionele gedrag laten we ons dikwijls leiden door heuristieken. En hoe behulpzaam die ook kunnen zijn: vaak zitten ze ons dwars. We neigen naar ambtelijk taalgebruik zodra we beginnen te schrijven. We neigen ertoe mensen met een lichamelijke handicap niet voor vol aan te zien. We neigen ertoe superieuren te cc-en om ons in te dekken. Het zijn blokkades geworden.

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur heeft een zichtbare en een meer onzichtbare kant. De onzichtbare kant is voor een belangrijk deel onbewust en verankerd in overtuigingen en waarden van mensen in de organisatie. Interactie tussen mensen in de organisatie vormt de organisatiecultuur. Met andere woorden, de organisatiecultuur is collectief en wordt gecreëerd door mensen.
Door inzicht in de collectieve overtuigingen en waarden kun je het gedrag (het zichtbare) beter begrijpen. Wij hebben een aanpak ontwikkeld om de huidige cultuur van uw organisatie herkenbaar in beeld te brengen, waarbij de onzichtbare kant zichtbaar wordt gemaakt. Op basis van deze uitkomsten adviseren wij u hoe u de organisatiecultuur gericht positief kunt beïnvloeden en wat daar voor nodig is.
Samen met u bepalen we de juiste interventies gericht op de overige zeven drijfveren van de performance propeller. Wij geloven in de kracht van verhalen. Eén van de mogelijke interventies is dan ook het creëren van een aansprekende corporate story; een krachtig middel om gedrag van individuen en groepen in de gewenste richting te beïnvloeden. Wij helpen u graag het verhaal van uw organisatie ontdekken.

Menu