Grip op gedrag

Het gedrag van uw mensen bepaalt het succes van uw organisatie. Om uw missie te kunnen volbrengen, zullen uw mensen het gedrag moeten vertonen dat daartoe is vereist. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door organisatiedoelen te verbinden met gewenst gedrag en uw mensen in staat te stellen dat gewenst gedrag te vertonen. Dat doen we door blokkades uit de weg te ruimen met gerichte interventies. Onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste technieken om mensen op een moderne, ‘breinvriendelijke’ manier tot gedragsverandering te verleiden.

Veranderen moet ‘van zelf’ komen

Mensen willen best veranderen, is onze ervaring, maar ze willen niet veranderd worden. Opgelegde verandering sorteert veelal slechts onrust en onvrede. Beroering, maar geen beweging.
De Performance Propeller van Leeuwendaal is gebaseerd op co-creatie met u en uw mensen. Wij sturen geen bataljon consultants die iedereen even komen vertellen hoe het voortaan anders moet, maar we laten uw mensen zelf ontdekken welke blokkades effectief gedrag in de weg staan. Dit zelfinzicht is de opmaat voor de zelfgekozen verandering die wij begeleiden en faciliteren. Onze aanpak bestaat uit zes stappen:

Stap 1: actoren benoemen

Bij een veranderproces over de volle breedte van de organisatie is het onderscheiden van groepen actoren de eerste stap. One size fits all doet geen recht aan de verschillen. Van managers wordt ander gedrag gevraagd dan van medewerkers, het gewenst gedrag kan per functiegroep of afdeling verschillen.
We spreken bewust van ‘actoren’ en niet van doelgroep, zoals in communicatieplannen te doen gebruikelijk. We gaan immers geen uitgekiende beïnvloedingsstrategie loslaten op een passieve groep medewerkers, maar we gaan hen zelf tot actie bewegen om aan het veranderingsproces gestalte te geven.

Stap 2: gewenst gedrag definiëren

Duidelijk uitspreken welk gedrag je wilt zien, is zeer belangrijk. En die duidelijkheid ontstaat niet als je vraagt om een betere motivatie, meer teamspirit of een winnaarsmentaliteit. Dat zijn te vage termen die teveel ruimte laten voor individuele interpretatie. Of erger nog: voor veel mensen zijn het holle frasen waarmee ze niets kunnen beginnen. Je zult uiterst concreet en ondubbelzinnig moeten zijn in het benoemen van het gewenst gedrag.
Bazen hebben dikwijls de neiging om te zeggen wat ze niet willen. Maar daarmee vestigen ze juist de aandacht op het ongewenst gedrag. Iedere opvoeder weet dat negeren van ongewenst gedrag en het belonen van gewenst gedrag altijd effectiever is.
We koppelen de organisatiedoelen of de teamdoelen aan zo concreet mogelijk geformuleerd gewenst gedrag. Dat kunnen we doen in een sessie met het management, maar liever zetten we deze stap met de teams die deze prestaties moeten leveren. Dat creëert dikwijls een nog scherper beeld en het heeft vooral ook als voordeel dat er van meet af aan instemming en overeenstemming bestaat.
Wij maken hierbij dankbaar gebruik van onze ervaringen met concreet gedrag in vergelijkbare organisaties in het publieke domein die voor vergelijkbare uitdagingen stonden. We hebben gezien wat wel werkt en wat daarvoor nodig was.

Stap 3: uitgangssituatie bepalen

We brengen de uitgangssituatie in kaart door zo nauwkeurig mogelijk te schatten welk percentage van de mensen in het team of de organisatie het gewenst gedrag nog niet of in onvoldoende mate toont. Bij het bepalen van de uitgangssituatie, het eindresultaat en de tussenliggende resultaten die we willen behalen, maken we gebruik van een eenvoudige matrix. Daarin zetten we het percentage mensen dat al snapt welk gedrag van hen gevraagd wordt (x-as) af tegen het percentage mensen dat al doet wat er van hen gevraagd word (y-as). 
We gaan ervan uit dat de mensen om wie het gaat al weten welk gedrag van hen wordt gevraagd en waarom dat wordt gevraagd. Is dat nog niet het geval dan kunnen onze adviseurs van de adviesgroep Communicatie & Creatie u ondersteunen. We hebben mensen aan boord die veel ervaring hebben in veranderingscommunicatie.

Gedragsverandering-uitgangssituatie-met-Leeuwendaal-Performance-Propeller-284x300

Stap 4: ambitieniveau bepalen

Het resultaat dat we willen behalen, is een gedragsverandering bij een zo groot mogelijke groep mensen. We stellen ambitieuze doelen voor de lange termijn, passend bij de beschikbare middelen en de beschikbare tijd. Voor de korte termijn kiezen we doelen die net boven het huidige prestatieniveau liggen. Zo valt er regelmatig een succes te vieren en houden we mensen gemotiveerd.
Gedragsverandering--resultaat-met-Leeuwendaal-Performance-Propeller

De scores voor de tussenliggende resultaten geven ons een helder zicht op de voortgang. Waar nodig kunnen we de gekozen interventies bijsturen en eventueel opschalen. En de verhalen over de geleverde prestaties vertellen we door in de organisatie, zodat meer en meer mensen onderdeel willen zijn van dit succes.

Als de uitdaging ontbreekt, komt de organisatie niet in beweging. Maar al te ambitieuze veranderingsprocessen zijn eveneens gedoemd te mislukken. De lat ligt zó hoog, dat iedereen er met opgeheven hoofd onder door wandelt. ‘Ik heb m’n best gedaan, het doel was niet realistisch. (Raoul Schildmeyer, Leeuwendaal Samenwerken & Governance)

Stap 5: blokkades identificeren

Gedrag beïnvloeden, begint met gedrag begrijpen. En dat is al een hele opgave, zelfs als het om je eigen gedrag gaat. Want gedrag is niet simpelweg de optelsom van kennis en houding. Dat veronderstelt immers dat mensen die weten wat ze moeten doen en ook vinden dat ze het moeten doen, het daadwerkelijk zullen doen. Maar gaat die vlieger altijd op? Kijk naar uzelf: bent u zo rechttoe rechtaan? Waarschijnlijk is ook uw gedrag niet altijd bewust, logisch en consequent. Net zo min als het gedrag van uw medewerkers.
De professionals uit het publieke domein die wij dagelijks ontmoeten, hebben vrijwel allen de beste intenties. Ze willen het organisatiebelang en het maatschappelijk dienen. Maar tussen intenties en prestaties staan soms blokkades in de weg waardoor het potentieel (deels) onbenut blijft. Het opsporen en wegnemen van die blokkades is cruciaal. Dat schept ruimte voor gewenst gedrag, dat stelt mensen in staat wel te doen wat ze moeten doen.

Performance-Propeller-Leeuwendaal-effectief-gedrag-veranderingsproces-300x297


Om die blokkades te identificeren en de juiste interventies te bepalen, hanteren wij ons gedragsanalysemodel dat we de Performance Propeller noemen. Dit model is gebaseerd op het Behaviour Web-model dat onderzoeksbureau TNS heeft ontwikkeld. Het reduceert gedrag niet tot een puur rationele afweging, maar doet recht aan alle onbewuste psychologische en sociologische processen die mede ons gedrag bepalen. Het is een krachtig en concreet instrument om de drijfveren en barrières te benoemen en op basis daarvan effectieve en rendabele interventies te plegen.

Stap 6: interventieplan maken, uitvoeren en monitoren

Veranderprocessen mislukken dikwijls omdat men simpelweg de verkeerde interventies kiest. En vaak ligt de keuze voor de interventie al in de keuze van de samenwerkingspartner besloten: de trainer traint, de werver werft en de jurist bekijkt de regels en procedures. Maar waar competenties niet ontwikkelbaar blijken, kun je trainen tot je een ons weegt. Werven is niet de oplossing als nieuw creatief talent binnen de kortste keren vastloopt in bureaucratische loopgraven. En regels en procedures aanscherpen of juist versoepelen helpt geen zier als de intrinsieke motivatie eenvoudig ontbreekt.
De blokkades die we in stap 5 hebben geïdentificeerd, zetten ons op het spoor van de juiste interventies. Leeuwendaal heeft alle disciplines en know how in huis om een doordacht en doeltreffend interventieplan op te stellen en uit te voeren. Als multidisciplinair bureau zit het in onze aard over de grenzen van ons eigen vakgebied heen te kijken om oplossingen te vinden die u verder helpen.

Het goede nieuws

Gedrag is hardnekkig, dat is waar. Maar dat geldt zowel voor het gedrag dat u liever niet meer ziet als voor het nieuwe gedrag dat u wenst van uw medewerkers. En dat is het goede nieuws. Als we er samen in slagen dat gewenst gedrag te realiseren, dan komen verre doelen plots binnen handbereik.

Menu