ww bij strafontslag

WW bij strafontslag, kan dat? Ja, onder bepaalde omstandigheden is dat mogelijk. En als u dit overkomt, als werkgever binnen de overheid of het onderwijs, dan is dat erg zuur. U bent immers eigenrisicodrager voor de WW. Door ‘voortvarend’ op te treden, minimaliseert u het risico.

TOETSINGSCRITERIA

De medewerker is verwijtbaar werkloos geworden, als aan het ontslag een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van het burgerlijk arbeidsrecht en de medewerker hiervan een verwijt kan worden gemaakt. Het UWV zal dan geen WW-uitkering uitbetalen. Deze toets wordt ook toegepast als het gaat om een WW-aanvraag van een ontslagen ambtenaar, ook al is in dat geval voor het ontslag zelf het arbeidsrecht niet van toepassing.
Er is een dringende reden, als zowel sprake is van objectieve dringendheid als van subjectieve dringendheid. Objectieve dringendheid wil zeggen dat sprake is van ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen’ van de medewerker, dat van een werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd het dienstverband te laten voortduren. Van subjectieve dringendheid is pas sprake als dit ook van de betreffende werkgever niet kan worden gevergd.

ONVERWIJLDE ACTIE WERKGEVER

Als de werkgever niet onverwijld actie onderneemt om tot beëindiging van het dienstverband te komen, wordt dat uitgelegd als het ontbreken van subjectieve dringendheid. Het UWV zal dan de WW-uitkering uitbetalen, omdat er geen dringende reden aan het ontslag ten grondslag ligt.
De rechter toont wel begrip voor de ambtelijke context. Hij erkent dat binnen ambtelijke organisaties enige tijd nodig kan zijn om definitieve rechtspositionele stappen te nemen en dat de werkgever zich moet houden aan de geldende ambtenaar-rechtelijke procedures. En hij onderschrijft ook dat feitenonderzoek nodig kan zijn en dat dit onderzoek tijd vergt. Daarbij speelt ook de complexiteit van de zaak een rol. Het is wel aan de werkgever om toe te lichten dat steeds voortvarend is opgetreden.

ONVOLDOENDE VOORTVAREND

Als de werkgever niet kan aantonen dat hij steeds voortvarend handelde, loopt hij het risico dat geen (subjectieve) dringende reden aanwezig wordt geacht. Zo handelde de werkgever die met een besluit van 3 december ontslag verleende per 1 januari volgens de rechter onvoldoende voortvarend, omdat hij op grond van de geldende regels ook met onmiddellijke ingang ontslag had kunnen verlenen. Bovendien was in de toelichting van de eigen disciplinaire procedureregeling als algemeen uitgangspunt opgenomen dat ten uitvoerlegging van een opgelegde disciplinaire straf zo spoedig mogelijk moet gebeuren. Daaraan kon niet afdoen dat de werkgever rekening had gehouden met de data waarop het bevoegd gezag het besluit kon tekenen en het besluit persoonlijk aan de medewerker kon worden uitgereikt. Er was daarom geen (subjectieve) dringende reden, dus UWV had de WW-uitkering moeten uitbetalen.

CONCLUSIE

De werkgever dient zich ervan bewust te zijn dat niet-voortvarend optreden in de aanloop naar een strafontslag ertoe kan leiden dat toch WW wordt uitbetaald. Van de werkgever wordt verwacht dat hij per gezette stap kan toelichten waarom de daarmee gemoeide tijd nodig was. Wij raden aan een strafontslag ‘met onmiddellijke ingang’ te verlenen, als de geldende regels daarvoor de mogelijkheid bieden.

Zie uitspraken: ECLI:NL:CRVB:2014:4388; ECLI:NL:CRVB:2014:3397; ECLI:NL:CRVB:2013:2176; ECLI:NL:CRVB:2012:BX6554

Meer weten?

Neem gerust contact op met Marjolein Vercammen

mr. Marjolein Vercammen

Foto van mr. Marjolein Vercammen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4783
Biography

Marjolein is een expert op het terrein van ambtenaren- en arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring als (intern en extern) juridisch adviseur binnen het publieke domein. Marjolein verdiept zich graag in complexe juridische vraagstukken en heeft daarbij aandacht voor het bredere perspectief. Zij heeft veel ervaring op het gebied van reorganisatie en veranderingsprocessen, complexe rechtspositionele dossiers, cao-recht en het opstellen van regelgeving. Haar drijfveer is om vanuit haar expertise bij te dragen aan een gezamenlijk te bereiken optimaal resultaat. Marjoleins werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, analytisch en conceptueel vermogen, organisatiebewustzijn en focus op het eindresultaat. Marjolein heeft de Post Academische Opleiding Arbeidsrecht (Universiteit van Leiden) cum laude afgerond.