Wees voorbereid op nieuwe Arbowet

U heeft het vast al gelezen of gehoord: per 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. De wijzigingen in de wet hebben vooral betrekking op een betere preventie, waarmee beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk worden voorkomen. Een nobel doel waar natuurlijk ook werkgevers bij gebaat zijn. Wel is het zaak dat werkgevers goed bedenken hoe ze uitvoering willen geven aan de nieuwe regels en dat ze tijdig actie ondernemen om te zorgen dat alles op tijd op orde is. Naleving van de nieuwe wetgeving zal ook worden gecontroleerd door de inspectie SZW en deze kan boetes opleggen.

Wat gaat er veranderen?

We noemen enkele voorbeelden van de wijzigingen die de nieuwe Arbowet met zich meebrengt.

 • Bedrijfsarts
  U dient randvoorwaarden vast te leggen in het basiscontract met arbodienstverleners (bedrijfsartsen). Zo moet vastgelegd worden dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken, dat hij een klachtenprocedure heeft en dat hij nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. Ook moet de bedrijfsarts iemand in staat stellen (op kosten van werkgever) een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts. Dit is een bijkomende voorziening naast het recht dat werknemers al hebben om een deskundigenoordeel aan het UWV te vragen.
  Ook van een werknemer wordt verwacht dat deze zich actief opstelt voor wat betreft de eigen gezondheid. Om die eigen verantwoordelijkheid te versterken, krijgen werknemers het recht op een eenvoudige toegang tot een bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dat deze mogelijkheid er is, moet aan werknemers kenbaar worden gemaakt. Er mogen geen onnodige drempels worden opgeworpen en consultatie van een bedrijfsarts moet anoniem kunnen gebeuren.
 • Preventiemedewerker
  Ieder bedrijf dient minimaal één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze moet niet alleen adviseren aan de bedrijfsarts en samenwerken met hem en andere arbodienstverleners, maar ook overleggen met het medezeggenschapsorgaan over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Daarnaast heeft deze medewerker als taak het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie.
  Het medezeggenschapsorgaan heeft instemmingsrecht op zowel de keuze van de persoon als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Daarnaast dient tenminste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in de organisatie te worden besproken tussen het medezeggenschapsorgaan, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de werkgever.

Wat nu te doen?

Het is verstandig om, nu er toch wijzigingen plaatsvinden, eens na te gaan hoe het een en ander nu is geregeld en of dat verbeterd zou kunnen worden. Daarbij kan een rol spelen of er tevredenheid bestaat over de huidige arbodienstverlener(s), over het arbobeleid, over het ziekteverzuimprotocol en andere zaken die betrekking hebben op preventie van gezondheidsklachten en ziekte. Daarbij kan ook de arbodienstverlener worden betrokken en kan alvast met het medezeggenschapsorgaan overleg worden gevoerd. Uiteraard dient vanaf 1 juli 2017 alles juridisch te kloppen, maar minstens zo belangrijk is dat er goed zicht is op de problematiek en het gezamenlijk werken aan hetzelfde doel, namelijk dat bedrijfsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Vergeet in ieder geval niet…

 • Aanpassen contract arbodienstverlener
  Het huidige contract met de arbodienstverlener dient te worden gecontroleerd en aangepast aan de wijzigingen van de regelgeving. De ervaring leert, dat contracten die al jaren geleden zijn afgesloten ook op andere punten vernieuwd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan contracten met de zelfstandige bedrijfsarts, waarin nog wordt gesproken over de (inmiddels afgeschafte) VAR-verklaring.
 • Instemmingsprocedure medezeggenschapsorgaan
  Er dient een instemmingsprocedure te volgen voor wat betreft de keuze en positie van de preventiemedewerker. Start hiermee op tijd en ook met het maken van afspraken over hoe het overleg tussen het medezeggenschapsorgaan, preventiemedewerker, bedrijfsarts en werkgever georganiseerd wordt.
 • Informeren werknemers
  Het dient werknemers duidelijk te zijn dat ze altijd bij de bedrijfsarts terecht kunnen voor een preventief consult. Dit kan het eenvoudigst door dit op te nemen in het verzuimprotocol.

Contact en meer informatie

Leeuwendaal kan u helpen bij – onder andere – het opstellen van een contract met de arbodienstverlener, bij het up-to-date maken van het verzuimprotocol en de begeleiding van het instemmingstraject bij het medezeggenschapsorgaan. We denken uiteraard graag met u mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siep van der Galiën

mr. Siep van der Galien

Foto van mr. Siep van der Galien
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 64
Biography

Na jarenlang in de advocatuur te hebben gewerkt, is Siep sinds 2011 werkzaam bij Leeuwendaal. Siep is door zijn ervaring in staat verschillende zaken te behandelen op het brede juridische terrein waarmee het onderwijs te maken heeft. Dit betreft arbeidsrechtelijke, ambtenaren- en medezeggenschapskwesties, maar ook kwesties inzake leerlingen en huisvestingsvraagstukken. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HR medewerkers in het onderwijs. Siep kan snel tot de kern van de zaak door dringen en op een efficiënte en kundige wijze het beoogde resultaat behalen. Klanten waarderen zijn duidelijke, eerlijke en praktische advisering.