Head of Internationalisation Strategy

Convincing strategist and organizer who, with a sense for cooperation, sets out an integral internationalisation course within all ranks of the University of Twente while further developing the team.

University of Twente

 • Enschede

Job scope: 38 hours per week (fulltime, parttime is an option)

For the English version please see below

EEN TOP WERKGEVER IN ELK OPZICHT.

Dat is wat de Universiteit Twente elke dag weer nastreeft.
De Universiteit Twente (UT) is de enige campusuniversiteit in Nederland. Verdeeld over vijf faculteiten verzorgt zij ruim vijftig opleidingen. Als werkgever besteedt de Universiteit veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

UT biedt ruimte! Ruimte voor ambitie, voor talent en voor eigen ideeën en initiatieven. En UT biedt je carrièreperspectief. Ambitieuze en talentvolle collega’s. Volop trainingen en cursussen om je verder te ontwikkelen. En vanzelfsprekend een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. UT vindt een goede werk-privé balans belangrijk. Daarnaast bieden het groen en de faciliteiten op de geweldige campus de ideale werkomgeving.

Een van de ondersteunende diensten van de UT is de directie Strategy & Policy (S&P). S&P coördineert op de UT het formuleren, vormgeven, monitoren, en bijsturen van de strategie. Met 27 collega’s richt S&P zich op het verbeteren van onderwijs, onderzoek & valorisatie, internationalisering, programmamanagement, analyse en monitoring. De directie is verantwoordelijk voor enkele flagship projects:
 • Shaping 2030 (de nieuwe UT strategie voor 2030, waarin een nieuw type universiteit wordt ontwikkeld).
 • ECIU University (waarin de directie vorm geeft aan het prestigieuze European Universities project).

Voor het cluster Internationalisation Strategy van de Universiteit Twente is Leeuwendaal op zoek naar een Head of Internationalisation Strategy

De Universiteit Twente vindt het van strategisch belang om voorop te lopen op het gebied van internationalisering. Haar overtuiging is helder: kennis heeft van nature geen grenzen. Om hier invulling aan te geven gaat de UT, onder leiding van het nieuwe Head of Internationalisation Strategy, werken aan een volgende, meer kwalitatieve stap op het gebied van internationalisering. De opgave blijft ervoor te zorgen dat UT de juiste mensen uit de hele wereld aantrekt. Als Head of Internationalisation Strategy ga je een zeer belangrijkrijke rol spelen in het internationaliseringsperspectief op onderwijs, onderzoeks- en impactactiviteiten. Dit doe je samen met een ambitieus en professioneel team van 5 mensen dat een ondernemende instelling combineert met thought leadership op het gebied van internationalisering.

Jouw profiel

Wij zoeken voor deze ambitieuze opgave een netwerkende strateeg en organisator die makkelijk verbinding maakt met de sleutelfiguren op het vlak van Internationalisering binnen de universiteit en het internationale netwerk en zo de UT als hét boegbeeld van internationalisering profileert.
Het is jouw opdracht om het internationaal-strategisch denken en handelen binnen de gehele UT verder te versterken, je team verder te versterken en een stevige link van het thema internationalisering met alle gelederen van de universiteit te leggen. Samen met je team een overkoepelende en gedragen strategische visie neer. Zo zorg je ervoor dat het thema internationalisering een centrale plek op de universiteit krijgt en loods je op inspirerende wijze de UT naar een volgende fase in het proces van internationalisering.

Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:
 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Minimaal 2 jaar (coachend) leidinggevende ervaring (als hiërarchisch leidinggevende, en/of als programma- of projectmanager).
 • Goede kennis van hoger onderwijsbeleid.
 • Goede kennis van internationalisering en (internationale) ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs, inclusief de uitdagingen waar ambitieuze universiteiten voor staan.
 • Een echte liaison en bewezen netwerker: gericht op samenwerken en verbinden, zowel intern als extern.
 • Goede politiek-bestuurlijke voelsprieten en sterk in stakeholdermagement; bekend met werken in complexe bestuurlijke omgevingen.
 • Conceptueel denker met vernieuwende ideeën.
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (IELTS C1-C2).
Meer informatie over het gewenste profiel is te lezen in het functieprofiel (zie ‘meer informatie’).

Het aanbod van UT

Naast een zeer boeiende en diverse functie, waarin je veel professionele ruimte krijgt om een stevige internationaliseringvisie te ontwikkelen en belangrijke doorontwikkeling van de internationale cultuur teweeg te brengen in alle geledingen van de UT, ontvang je een bruto maandsalaris van maximaal € 6.317,–, afhankelijk van je achtergrond en relevante ervaring. Dit salaris is volgens schaal 13 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast biedt de UT uitstekende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsbonus van 8,3%.
Het betreft een fulltime (38 uur) dienstverband. Parttime werken is uiteraard bespreekbaar. De UT biedt een contract aan voor een jaar met de optie op een vaste aanstelling.

Meer informatie en contactgegevens

Veel meer informatie over de UT, de directie S&P, de functie en de selectieprocedure kun je lezen in het uitgebreide functieprofiel. Je kunt hier de Engelse versie downloaden.
Lees je liever in het Nederlands, download dan hier de Nederlandse versie van het functieprofiel .
Wil je je verder verdiepen in de organisatie, kijk dan op de website van Universiteit Twente .

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de adviseurs Werving & search Birgitte de Keijzer of Corinne van der Salm. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Helga van Leeuwen, executive searchers. Zij zijn allen te bereiken via het nummer (088) 0086800.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten. —————————————————————————————————– —————————-ENGLISH VERSION

AN AMAZING EMPLOYER IN EVERY WAY. That is what the University of Twente strives for every day.

The University of Twente (UT) is the only campus university in the Netherlands. It provides more than fifty courses divided over five different faculties. As an employer, the University pays a lot of attention to the personal development of its employees.

UT offers a lot! There is room for ambition, for talent, and for your ideas and initiatives. UT offers you a perspective on you career. Ambitious and talented colleagues, plenty of training and courses to further develop your self. Also naturally, a good salary and excellent working conditions. UT considers a good work-life balance to be important. What is more, lots of green and excellent facilities on the campus offer the ideal working environment.

One of the UT’s support services is the Strategy & Policy (S&P) department. S&P coordinates the formulation, design, monitoring and adjustment of the strategy at the UT. With 27 team members, S&P focuses on improving education, research & valorisation, internationalisation, program management, analysis and monitoring. The management is responsible for several flagship projects:
 • Shaping 2030 (the new UT strategy for 2030, in which a new type of university is being developed).
 • ECIU University (in which the management gives shape to the prestigious European Universities project).

For the Internationalisation Strategy cluster of the University of Twente, Leeuwendaal is searching for a Head of Internationalisation Strategy

The University of Twente considers it of strategic importance to be at the forefront of internationalisation. Its conviction is clear: by nature, knowledge has no boundaries. To give substance to this, the UT, under the leadership of the new Head of Internationalisation Strategy, will be working on the next, more qualitative step in the field of internationalisation. The challenge remains to ensure that UT attracts the right people from all over the world. As Head of Internationalisation Strategy, you will play a very important role in the internationalisation perspective on education, research, and impact activities. You do this together with an ambitious and professional team of 5 people that combines an entrepreneurial attitude with thought leadership in the field of internationalisation.

Your profile

For this ambitious task, we are looking for a networking strategist and organizer who can easily connect with the key figures in the field of Internationalisation within the university and the international network, thus profiling the UT as the figurehead of internationalisation.

It is your task to further strengthen international-strategic thinking and acting within the entire UT, to further strengthen your team and to establish a strong link between the theme of internationalisation with all ranks of the university. Together with your team, you create an all-encompassing and supported strategic vision. This way you ensure that the theme of internationalisation is given a central place at the university and you guide the UT to the next phase in the internationalisation process in an inspiring way.

You have the following knowledge and experience:
 • A completed academic education.
 • Minimum 2 years of (coaching) managerial experience (as a hierarchical manager, and/or as a program- or project manager).
 • Good knowledge of higher education policies.
 • Good knowledge of internationalisation and (international) developments in the field of higher education, including the challenges ambitious universities face.
 • A true liaison and proven networker: focused on collaboration and connection, both within the organisation and externally.
 • Good political-administrative feeling and strong in stakeholder management; familiar with working in complex administrative environments.
 • Conceptual thinker with innovative ideas.
 • Excellent communication properties.
 • Excellent mastery of spoken and written English (IELTS C1-C2).
More information about the desired profile can be found in the job profile (see “more information”).

The UT offer

In addition to a very interesting and diverse position, in which you have professional space to develop a solid internationalisation vision and bring about important further development of international culture in all sections of the UT, you will receive a gross monthly salary of up to € 6,317,– depending on your background and relevant experience. This salary is in accordance with scale 13 of the Collective Labor Agreement (CAO) for Dutch Universities. In addition, the UT offers excellent facilities for professional and personal development, a holiday allowance of 8%, and an end-of-year bonus of 8.3%.
It concerns a full-time (38 hours) employment. Working part-time is negotiable. The UT offers a one-year contract with the option of a permanent appointment to the position.

More information and contact details

You can read much more information about the UT, the S&P management, the position, and the selection procedure in the extensive job profile. You can download the English version here.
If you prefer to read in Dutch, download the Dutch version of the job profile.
If you would like to delve further into the organisation, visit the University of Twente website.
.
For substantive questions about the position, please contact the Recruitment & Search consultants Birgitte de Keijzer and/or Corinne van der Salm. For questions about the procedure, please contact Helga van Leeuwen, executive searcher. They are all reachable at (+31 88) 0086800.

On applying

The responseperiod is closed.

Sluit Menu