Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Financiële portefeuille, lid auditcommissie
Woningbedrijf Velsen
1 dagdeel per maand
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Financiële portefeuille, lid auditcommissie
Woningbedrijf Velsen
1 dagdeel per maand

Over Woningbedrijf Velsen

Wonen: de basis voor een goed bestaan
Woningbedrijf Velsen is met 6500 woningen in de regio Velsen/Velserbroek/IJmuiden/Santpoort een belangrijke maatschappelijke onderneming.
Woningbedrijf Velsen heeft als missie: “Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in ‘met plezier wonen’. Voor onze huurders maken we het verschil. Dat is zichtbaar in wat we doen. Nu en in de toekomst.”
Met deze missie zorgt Woningbedrijf Velsen dat haar doelgroep, huishoudens met een inkomen tot € 36.798,--, een goede basis krijgt. Elke dag zetten circa 65 medewerkers zich in om goed wonen mogelijk te maken.
De opdracht van de corporatie voor de komende jaren is het verbeteren van het woningbezit gecombineerd met een duurzaamheidsopgave. Een ander thema is de verdere professionalisering van de interne organisatie. Uitdagingen daarbij liggen onder andere op het gebied van projectontwikkeling, risicomanagement, een wendbare bedrijfsvoering en een efficiencyslag van de klantprocessen.

De opdracht

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de zittende leden van de Raad van Commissarissen, is Woningbedrijf Velsen op zoek naar een nieuwe commissaris per maart 2019. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De RvC is collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de corporatiedoelen van Woningbedrijf Velsen. De Raad vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord.

De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel. De nieuwe commissaris heeft actuele kennis en ervaring op financieel-economisch gebied en is lid van de auditcommissie. Bij voorkeur heeft de kandidaat een corporatie achtergrond dan wel kennis van de financiën in deze sector (eventueel als toezichthouder).

Een duidelijke visie op en affiniteit met de maatschappelijke rol van woningcorporaties is van groot belang evenals kennis van de huidige uitdagingen voor de sector. Hij/zij begrijpt de opgave waar Woningbedrijf Velsen voor staat en de gevolgen hiervan op financieel gebied. De commissaris overziet het bredere perspectief en is toekomstgericht en beperkt zich in zijn rol niet tot het eigen vakgebied.  

Wat vraagt Woningbedrijf Velsen van u?

We zijn op zoek naar kandidaten die zich kunnen vinden in de drive en doelstellingen van Woningbedrijf Velsen en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie.
Hij/zij past in deze jonge en maatschappelijk betrokken Raad die op open, informele maar kritische wijze en met wederzijds respect opereert. De Raad is ambitieus als het gaat om de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de corporatie en de eigen ontwikkeling als Raad. Dit doet zij met humor, maar serieus op de inhoud.

Specifieke vereisten zijn onder meer:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
  • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
  • Affiniteit met de doelstelling van de corporatie.
  • Kennis van de volkshuisvesting.
  • Kennis op financieel-economische gebied met betrekking tot financiering en risicobeheersing en bij voorkeur kennis van corporate financiën.
  • Ervaring op een verantwoordelijke positie binnen het financiële vakgebied.
  • Het vermogen om vanuit bestuurlijk perspectief boven de materie uit te stijgen.
  • Geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie.
  • Kandidaten die werkzaam zijn in of voor een woningcorporatie in de MRA regio komen op grond van de Woningwet niet in aanmerking voor deze functie.
Daarnaast moeten commissarissen beschikken over de wettelijk verplichte competenties, zoals vastgelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv), deze staan beschreven in het uitgebreide functieprofiel dat u bovenaan de pagina kunt downloaden.

Beloning

De bezoldiging van de leden van de RvC is voor 2018 vastgesteld op € 12.000,00 (bezoldigingsklasse F). De bezoldiging wordt per 2019 aangepast met het prijsindexcijfer wat wordt aangegeven door het VTW.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Woningbedrijf Velsen.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Truus Strijbis via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Menu