Leeuwendaal zoekt...

2 Toezichthouders

St. Advisering Bestuursrechtspraak (STAB)
Den Haag
Leeuwendaal zoekt...

2 Toezichthouders

St. Advisering Bestuursrechtspraak (STAB)
Den Haag

Over STAB

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige stichting die Rechtbanken, Gerechtshoven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De deskundigenrapportages belichten de inhoudelijke aspecten van geschillen in het omgevingsrecht en betrekken daarbij het juridische kader. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de STAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en op termijn in de nieuwe Omgevingswet. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter. Partijen kunnen de rechter ook vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.

De Raad van Toezicht

 • Handelt grotendeels volgens de Governancecode Goed Bestuur, vanwege de bijzondere positie en rechtsvorm zijn er uitzonderingen op deze code welke op de website van de STAB zijn vermeld.
 • Bewaakt de doelen van de stichting in de maatschappelijke context en verzekert zich ervan dat recht wordt gedaan aan de belangen van de stakeholders.
 • Voert het financieel toezicht uit.
 • Fungeert als klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder (en MT) en staat ze met raad en daad terzijde.
 • Reflecteert met de directeur-bestuurder van de STAB op de kwaliteit van het functioneren van de STAB.
De twee vacatures die zullen ontstaan hebben beide een eigen profiel, die een aanvulling zullen zijn op het profiel van de huidige voorzitter. Profiel van het lid dat het bijzondere vertrouwen van het personeel geniet. Eén van de leden van de Raad van Toezicht geniet het bijzondere vertrouwen van het personeel en onderhoudt daartoe contact met de OR. Het lid dat wij zoeken heeft bij voorkeur:
 • Een academische (juridische) leidinggevende achtergrond, bij voorkeur bekend met het bestuursrecht en in het bijzonder het Omgevingsrecht.
 • Kennis en ervaring met personeelsbeleid, individuele arbeidsovereenkomsten, collectieve arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ontslagprocedures, reglementen en statuten.
Profiel van het lid dat primair verantwoordelijk is voor de invulling van het financieel toezicht Eén van de leden van de Raad van Toezicht zal een specifieke focus hebben op het goed invullen van het financieel en administratief-organisatorisch toezicht. Dit lid:
 • Is bij voorkeur afkomstig uit het bedrijfsleven, mede vanwege de diversiteit van inzichten die binnen de RvT van de STAB wenselijk is.
 • Beschikt over een aantoonbare financieel-bedrijfsmatige achtergrond.
 • Heeft bij voorkeur kennis van overheidsfinanciën en gesubsidieerde taakorganisaties.

De gewenste capaciteiten

We zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die zich kunnen vinden in de doelstellingen van de STAB en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van één deze twee posities. Beide beschikken over:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur financieel inzicht, met kennis van overheidsfinanciën en gesubsidieerde taakorganisaties.
 • Ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • Op hoofdlijnen kennis van en affiniteit met inhoudelijke werkgebied van de STAB én de juridische kaders waarbinnen STAB werkzaam is.
 • Aantoonbaar breed maatschappelijk betrokken en actief.
Competenties en vaardigheden
 • Strategisch inzicht, overstijgend en integraal denkvermogen;
 • Politiek en bestuurlijk sensitief. Uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Interpersoonlijke sensitiviteit. Sociaal voelend en verbindend.

Meer weten?

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van STAB.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu