Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)
Den Haag
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)
Den Haag

Over de organisatie

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige stichting die Rechtbanken, Gerechtshoven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en op termijn in de nieuwe Omgevingswet.

De StAB is ook een kennisinstituut. De StAB (44 fte) is een lerende, kennisintensieve organisatie met een hoog ambitieniveau. Voor de Rechtspraak verzorgt zij voor het omgevingsrecht de Wiki Juridica en geeft zij voorlichting aan rechtbanken over belangrijke thema’s in het omgevingsrecht. De StAB-adviseurs zijn docent bij verschillende onderwijsinstellingen en sommigen hebben op hun vakgebied een handboek op hun naam staan. Op deze wijze zorgt StAB ervoor dat de kennis en expertise, die zij met publieke middelen heeft vergaard, aan de samenleving ten goede komt.

De organisatie kent een Raad van Toezicht-model en wordt direct aangestuurd door een directeur-bestuurder. Het MT bestaat uit de directeur, een hoofd Servicecenter en een derde MT-lid verantwoordelijk voor de planning en kwaliteitsbewaking.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT vergadert 4-5 keer per jaar. De raad:

 • Stelt hiertoe een toetsingskader op zoals bedoeld in de Governancecode.
 • Bewaakt de doelen van de stichting in de maatschappelijke context.
 • Fungeert als klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder (en MT).
 • Reflecteert met het MT op de kwaliteit van het functioneren van de StAB.
 • Richt zich bij vervulling van haar taak naar het belang van de stichting.
Van de voorzitter RvT wordt verwacht dat deze een voortrekkende rol vervult in het verder door ontwikkelen van de RvT als team van professionele toezichthouders en energie (mee)brengt in bijvoorbeeld de samenwerking binnen RvT en richting directeur-bestuurder.

De StAB zit in een overgangsfase van het ministerie van I&M naar V&J. De voorzitter RvT faciliteert dit proces en er wordt dan ook verwacht dat deze zich op hoog departementaal niveau soepel kan bewegen.

Functie-eisen

De voorzitter RvT is de regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. Hij/zij beschikt over de competenties om als primus inter pares effectief de vergaderingen te leiden en de voorzittersfunctie te vervullen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur financieel inzicht, met kennis van overheidsfinanciën en gesubsidieerde taakorganisaties.
 • Ruime bestuurlijke ervaring.
 • Op hoofdlijnen kennis van en affiniteit met inhoudelijke werkgebied van de StAB én de juridische kaders waarbinnen StAB werkzaam is.

Competenties en vaardigheden
 • Strategisch inzicht, overstijgend en integraal denkvermogen, sparringpartner van niveau.
 • Beschouwend maar ook doortastend en overtuigend met de juiste toon.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief. Uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit. Sociaal voelend en verbindend.

De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

De vergoeding voor de voorzitter RvT bedraagt € 7651,88 en een onkostenvergoeding van € 907,16 per jaar.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu