Tips bij schrijven cao of arbeidsvoorwaardenregeling

Vanwege de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren worden de huidige rechtspositieregelingen per 2020 vervangen door een cao. De sectorale werkgeversverenigingen bereiden zich voor op de transitie naar een arbeidsrechtelijke cao. Voor (aanvullende) lokale rechtspositieregelingen zijn de overheidswerkgevers zelf aan zet.
Tips schrijven cao arbeidsvoorwaardenregeling normalisering LeeuwendaalAllereerst zal de lokale ambtenaarrechtelijke regelgeving moeten worden geïnventariseerd en getoetst aan het arbeidsrecht. Waar aanpassing nodig is, moet worden bezien met welke partijen daarover overleg wordt gevoerd (bijvoorbeeld de ondernemingsraad of de vakorganisaties) en volgens welke regels. De betreffende regelingen moeten worden ‘omgeschreven’ naar een arbeidsrechtelijke cao of arbeidsvoorwaardenregeling.
Marjolein Vercammen, specialist ambtenaren- en arbeidsrecht van Leeuwendaal deelt enkele cruciale tips voor een goed verloop van dit proces:

  1. ‘Zorg voor voldoende capaciteit en expertise in het projectteam, zowel op juridisch vlak (ambtenarenrecht, normalisering, arbeidsrecht, cao-recht), maar ook wat betreft tekstschrijven, communicatie, projectleiding, overleg met de vakorganisaties, medezeggenschap, kennis van de sector overheid en ervaring met de HR-praktijk.
    Onze ervaring is dat vooral wanneer sprake is van een omvangrijk pakket aan regelingen idealiter de vakorganisaties of ondernemingsraad vanaf het begin intensief worden betrokken. Dit voorkomt dat zij pas aan het einde van de rit de opgeleverde cao-tekst moeten gaan bestuderen en becommentariëren. Het is dan namelijk lastiger om wijzigingen juridisch te doorgronden en het geheel te overzien. Bovendien is het ook een gemiste kans als niet vanaf het begin rekening kan worden gehouden met de opvattingen van de bonden of ondernemingsraad, omdat aanpassing van de teksten achteraf veel complexer en tijdrovender zal zijn.
  2. Maak een overzicht van de tekstuele wijzigingen van de regelingen met de bijbehorende argumenten, zodat je later nog kunt terugzoeken welke keuzes zijn gemaakt en waarom.
  3. Bewaak de juridische aansluiting van de nieuwe cao of arbeidsvoorwaardenregeling op het burgerlijk arbeidsrecht.
  4. Bewaak de juridische aansluiting op de nieuwe sectorale cao.
  5. Bewaak de juridische consistentie van gebruikte begrippen, procedures, methodes.
  6. Maak aan het begin van het schrijftraject keuzes over de schrijfstijl van de nieuwe tekst. Bijvoorbeeld: gaat de voorkeur uit naar een ‘klassieke’ cao-tekst waarin het ‘over’ de medewerker gaat, of wordt de medewerker met ‘je en jouw’ aangesproken? Welke eisen worden gesteld aan de leesbaarheid? In hoeverre wordt waarde gehecht aan modern taalgebruik?’

Meer informatie en contact

Geen resultaten.