Teamontwikkeling & Talentmanagement

Als de taken van een medewerker nauw aansluiten bij zijn talenten en drijfveren, dan is werken een feest. Dan beleven mensen plezier aan hun werk en ontwikkelen zij zich doorlopend. En ontwikkelmogelijkheden wegen zelfs zwaarder voor werknemers dan het salaris, zo blijkt uit tal van onderzoeken naar vertrekredenen van professionals.
Het herkennen, aanwenden en ontwikkelen van ieders talent is hét centrale thema voor Leeuwendaal. De kreet ‘grijp je talent!’ komt recht uit ons hart. We gunnen iedere professional dat hij het beste uit zichzelf haalt in z’n werk. En we gunnen iedere organisatie dat zoveel mogelijk medewerkers daarin slagen. Maar we zien in de dagelijkse praktijk dat er nog wel wat voor nodig is om dat te bereiken. Een omslag in denken en doen is vereist.

Corinne van der Salm is hoofd van de adviesgroep Teamontwikkeling en Talentmanagement

Corinne van der Salm is hoofd van de adviesgroep Teamontwikkeling en Talentmanagement

 • In deze tijd waarin talent steeds schaarser wordt, zullen we meer oog moeten hebben voor talent. Bij teveel organisaties is de selectie nog sterk gericht op het voorkomen van miskleunen en focussen assessments nog vooral op dingen die iemand niet goed kan. Dat doet geen recht aan het unieke talent dat ieder mens bezit. Met een positieve, waarderende (appreciative) insteek van het assessment identificeren we talenten en drijfveren van mensen en hun ontwikkelmogelijkheden. Dan zie je wat iemand kan toevoegen aan een organisatie, ook als hij of zij niet geschikt blijkt voor de op dat moment te vervullen vacature. Daarmee doen we meer recht aan de kwaliteiten van deelnemers en bieden wij u als opdrachtgever extra kansen.

  Lees meer over onze assessments >>

 • Talent ontwikkelen begint bij talent zien. Met de goedbedoelde aansporing ‘pak de regie op je loopbaan’ zijn al heel wat mensen met een kluitje in het riet gestuurd. Mensen weten zich daarmee eenvoudig geen raad. Hoe dan toch?
  Je eigen talenten en drijfveren kennen, daar begint het mee. Maar lang niet iedereen beschikt over dat zelfinzicht, laat staan dat leidinggevenden al hun mensen kunnen doorgronden. Talent zichtbaar maken is daarom de eerste vereiste.
  Wij hanteren het begrip strengths voor de overlap tussen een competentie en een drijfveer. Een strengths is iets wat een persoon goed kan én wat hem of haar energie geeft. Met onze krachtige, gevalideerde instrumenten maken we de strengths van mensen en teams zichtbaar. We laten zien welke talenten voorhanden zijn en welke talenten succesvol verder ontwikkeld kunnen worden. En minstens zo belangrijk is het omgekeerde: we identificeren het aangeleerd gedrag waarvoor de drijfveer ontbreekt. Daarin schuilen risico’s voor het individu, het team en de organisatie.
  Met het inzicht in de eigen competenties en drijfveren en een duidelijk beeld van hun ontwikkelpotentieel kunnen mensen daadwerkelijk de regie nemen over hun loopbaan. Wij helpen hen om hun doelen en route te bepalen en daadwerkelijk stappen te zetten in hun professionele ontwikkeling.

 • Organogrammen, protocollen en ouderwetse functieomschrijvingen bieden duidelijkheid en houvast – dat is waar – maar kunnen ook verstarring teweegbrengen. En dan ontbreekt het aan de ruimte voor talenten om zich te ontplooien.
  U wilt de organisatiedoelen op de best mogelijke wijze realiseren en daartoe is het maximaal benutten van ieders talent en drijfveren de meest kansrijke route. In het opgavengestuurd en talentgedreven werken is de match tussen de te vervullen opgaven en het beschikbare talent in de organisatie richtinggevend voor de werkwijze en de samenstelling van teams. Mensen doen wat ze doen omdat zij er goed in zijn en het hen energie geeft, omdat ze zich verder willen ontwikkelen, niet omdat het tot hun functie behoort.
  Elke organisatie kan met opgavengestuurd werken starten in een groeimodel. Je begint klein, wellicht slechts met één team dat één teamopgave vervult. Bij gebleken succes vinden de enthousiaste verhalen nagenoeg vanzelf hun weg in de organisatie. Daardoor ontstaat er een vruchtbare bodem voor een andere manier van (samen)werken en het tot bloei laten komen van talenten.

  Lees meer over opgavengestuurd en talentgedreven werken >>

 • Binnen organisaties bestaan er vaak grote verschillen in de prestaties van (zelforganiserende) teams. Tegenvallende teamprestaties zijn meestal terug te voeren op een niet optimale teamsamenstelling. De teamopgave zou leidend moeten zijn voor die samenstelling, want uit die opgave vloeit de juiste mix en dosering van strengths voort. Helaas is dat niet altijd het geval.
  In een topteam zijn er voldoende verschillen en vullen mensen elkaar aan, maar er zijn ook voldoende gemeenschappelijke waarden die de eendracht waarborgen. En natuurlijk moet het team met alle relevante stakeholders goed kunnen schakelen. Idealiter kennen en benutten alle teamleden hun eigen strengths én die van hun teamgenoten en hanteren ze dat inzicht bij het verdelen van taken en rollen.
  Bij de samenstelling van teams draait het om een uitgekiende balans tussen ‘hard skills’ en strengths die nodig zijn om de opgave van het team te realiseren. De samenstelling van het team bepaalt in belangrijke mate de prestatie van het team.

 • Om snel te kunnen inspelen op veranderingen, kiezen steeds meer organisaties voor flexibele organisatiestructuren met vaste en/of tijdelijke teams. De professionals in deze teams hebben bij voorkeur veel ruimte om hun eigen creativiteit en leervermogen in te zetten en nemen zelfstandig beslissingen over het werkproces.
  In organisaties waar met zelforganiserende teams wordt gewerkt, is een cruciale rol voor het management weggelegd bij het afwegen van belangen en het verdelen van schaarse middelen. Talent is een van die schaarse middelen. Het kennen, verdelen en ontwikkelen van talent in de organisatie, is essentieel.

 • In veel organisaties zien we een beweging van controleren en beheersen naar faciliteren en inspireren. Het werken met zelforganiserende teams vereist dit ook. Het dienend leiderschap dat daarbij past, moet de mensen die samen de organisatie vormen beter laten functioneren. En dat doe je door de juiste mensen op de juiste plek te zetten en hun strengths te kennen, te benutten én te ontwikkelen.

  Dat betekent ook een uitdaging op het persoonlijke vlak voor leiders. Zij zullen hun leiderschap moeten herijken en mogen er niet van uitgaan dat zij alles al kennen en weten.
  Leiderschapsontwikkeling draait volgens ons om het ontwikkelen van het vermogen om een vorm van leiderschap aan te wenden die past bij de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. En dat vergt ook een scherp oog voor de eigen strengths die een leider kan inzetten en ontwikkelen om de opdracht van de organisatie te realiseren. Minstens zo belangrijk is dat leiders weten in welke situaties zij minder passen en waar en hoe zij anderen kunnen inschakelen.
  Dat vraagt dat leiders op de hoogte zijn van de laatste inzichten op het gebied van ‘dienend leiderschap’, ‘behavioural economics’, ‘positieve bekrachtiging’, ‘beinvloedingsstijlen’, ‘nudging’, strengths en ‘teamdynamiek’. En belangrijker nog: dat ze deze inzichten ook kunnen toepassen in de eigen praktijk.

 • In de strengths-gebaseerde manier van werken is duurzame inzetbaarheid een uitvloeisel. Wat je goed kan en graag doet, houd je lang vol. En je wordt er daardoor ook nog eens steeds beter in, wat het plezier opnieuw aanwakkert. Zo is werken net als spelen, het gaat vanzelf. Je zit in een flow. Duurzame inzetbaarheid is de resultante van strengths-gebaseerd werken.

 • Voor verreweg de meeste medewerkers resulteert de strengths-gedreven aanpak van Leeuwendaal in een betere fit tussen taak en talent, in meer werkplezier en een versterking van hun duurzame inzetbaarheid. Het valt echter niet uit te sluiten dat er ook een blijvende mismatch zichtbaar wordt tussen de strengths die iemand bezit en de strengths die de organisatie vraagt. In dat geval is er geen toekomst meer voor een medewerker in de organisatie en is gedwongen mobiliteit aan de orde. Maar zelfs in die situatie zal die individuele medewerker uiteindelijk daarbij gebaat zijn. Doordat hij een veel duidelijker beeld heeft van de eigen drijfveren en competenties kan hij ook veel gerichter op zoek gaan naar ander werk dat beter bij hem past. We kunnen mensen heel goed daarbij begeleiden en passende interventies aanbieden. Uit onze lange en uitgebreide ervaring met arbeidsmobiliteit weten we dat (gedwongen) mobiliteit bijna altijd een stap vooruit betekent voor de medewerker. De pijn van het gedwongen afscheid maakt bijna altijd plaats voor hervonden plezier in passend werk.

  Lees meer over arbeidsmobiliteit >>

Talent aan zet!

Sterke teams bouwen waarin mensen duurzaam presteren op de toppen van hun kunnen. Ieders talent benutten en verder ontwikkelen. Talenten bundelen en de teamopgave vervullen onder leiderschap dat motiveert en inspireert. De maximale bijdrage uit ieder individu en elk team halen om de organisatiedoelen waar te maken.

Te hoog gegrepen? Niet voor de strengths-gedreven organisatie die zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk taken gunt waar ze goed in zijn en die hen energie geven. Zo’n organisatie haalt het maximale rendement uit z’n human capital en weet zich verzekerd van duurzame prestaties door bevlogen medewerkers. Samen met u bouwen wij zo’n organisatie.

Maak kennis met het team

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne is een ervaren projectleider op gebied van ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Heeft grote projecten gecoördineerd, rond verplichte VWNW-trajecten, vrijwillige mobiliteit en projecten waarbij medewerkers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met inzetbaarheid en mobiliteit. Corinne is klantgericht, innovatief samenwerkingsgericht en analytisch sterk. Luistert en stelt vragen om tot de echte kern te komen, en schakelt dan snel naar een passende aanpak. Bouwt graag samen met de opdrachtgever aan een duurzame oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. Heeft oog voor draagvlak en communicatie, is een gesprekspartner voor alle niveaus.

Amke de Vries

Foto van Amke de Vries
Psycholoog NIP, Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 62
Biografie

Amke is een veelzijdig projectleider en adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Variërend van vrijwillige loopbaanontwikkeling, talentgericht werken en loopbaanbewustwordingsprojecten tot reorganisaties, outplacement en VWNW-trajecten. Zij houdt ervan om projecten en processen van begin af aan helder in te richten. Zodanig, dat deze voor iedereen werkbaar zijn en zorgen voor overzicht en voor succes. Haar werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, interesse en resultaatgerichtheid. Eerst luisteren, dan meedenken en vervolgens samen realiseren, is haar motto. Wordt door zowel de lijn en HR als door de medewerkers om wie het gaat, gewaardeerd om haar betrokkenheid en inhoudelijke kracht.

Elly Notenboom-Bruijnes

Foto van Elly Notenboom-Bruijnes
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0761
Biografie

Elly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past. Als projectleider zorgt zij er voor dat projecten op het vlak van duurzame inzetbaarheid, vrijwillige en verplichte mobiliteit in goede banen geleid worden. Als adviseur biedt zij mensen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen, om keuzes te maken en stimuleert zij mensen om in beweging te komen.

Linde Breunis

Foto van Linde Breunis
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0721
Biografie

Linde is werkzaam als projectleider en adviseur Mobiliteit. Zij heeft enkele jaren gewerkt als bedrijfsmaatschappelijk werker in de non-profit sector. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van werknemers met veelal werkgerelateerde problemen. Daarna heeft zij gewerkt als assessment psycholoog bij de Politieacademie. Zij is sinds 2007 verbonden aan Leeuwendaal als adviseur en is hier begonnen als adviseur Werving & Search.
Vanuit verschillende perspectieven is zij zeer betrokken bij ‘de werkende mens’ in het Rotterdamse , maar ook daarbuiten. Meedenken met opdrachtgevers om mobiliteit optimaal in te richten en kandidaten te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan, maar ook kritisch te kijken naar wat echt passend is bij hun persoonlijke drijfveren en kandidaten gedurende het traject vitaal en scherp houden, daar ligt haar focus .

Monique Den Uyl

Foto van Monique Den Uyl
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Mobiel: 06 49 32 53 60 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Monique Den Uyl – Van Spaendonck is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Vanuit haar empathisch vermogen, enthousiasme en resultaatgerichtheid weet zij mensen in beweging te krijgen in loopbaan-/outplacementtrajecten of groepsgerichte trainingen. Als projectleider is ze sterk in het opzetten en implementeren van nieuwe dienstverlening op het gebied van mobiliteit & duurzame inzetbaarheid. Creatief en daadkrachtig, een echte bouwer die zaken “tot op de grond” neerzet. Geen losse eindjes die blijven zweven, maar gaan voor duurzaam resultaat waar de organisatie mee verder kan, daar ligt haar kracht. Ze beschikt over een brede HR achtergrond (Personeelswetenschappen) vanuit functies als HRM Adviseur bij diverse organisaties, HRD Adviseur en Coördinator van een intern Career Development Center.

Krista Schenkel

Foto van Krista Schenkel
secretaresse voor de adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Krista Schenkel is secretaresse voor de adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. De adviseurs kunnen op het secretariaat terecht voor alle ondersteunende vraagstukken. Daarnaast fungeert zij als planbureau voor de workshops en netwerkbijeenkomsten. Krista is als spin in het web zeer goed in staat om vragen van opdrachtgevers en deelnemers op een juiste manier te beantwoorden. Servicegerichtheid staat bij haar hoog in het vaandel.

Irina Raimondo

Foto van Irina Raimondo
Projectleider arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1137 8592
Biografie

Irina is een ervaren projectleider op het gebied van arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement. Zij is iemand die snel contact maakt. Ze is open, aanspreekbaar, oplossings- en resultaatgericht, een netwerker en een verbinder.
Irina kent de arbeidsmarkt goed en heeft een groot netwerk in en buiten de Publieke sector.
Ze heeft 9 jaar ervaring als operationeel- en projectmanager binnen arbeidsmobiliteit en talentmanagement. Daarnaast heeft ze de laatste 16 jaar bij een grote HR dienstverlener gewerkt. En daardoor veel verschillende ervaring in HR opgedaan, met als specialisaties: mobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling, talentontwikkeling, projectmanagement en detachering. De juiste medewerker op de juiste plaats! Zodat zowel mens als organisatie verder kunnen groeien, is waar ze blij van wordt.

Merel van der Graaf

Foto van Merel van der Graaf
Projectondersteuner Arbeidsmobiliteit Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Merel van der Graaf is projectondersteuner. Met een helicopterview houdt zij het overzicht over de verschillende projecten bij klanten en de bijbehorende afspraken. Merel optimaliseert administratieve processen en beheert de financiële planning. Tevens fungeert zij als contactpersoon voor nieuwe kandidaten en aanspreekpunt voor het gebruik van de Portal. Bij haar vorige werkgever heeft Merel ervaring opgedaan in arbeidsmobiliteit en talentontwikkeling. Ze kan snel schakelen en gebruikt haar proactieve instelling en enthousiasme om alles in goede banen te leiden.

Sanne Bouwman

Foto van Sanne Bouwman
Secretaresse arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Sanne Bouwman is secretaresse voor de adviesgroep Mobiliteit en inzetbaarheid. De adviseurs kunnen op het secretariaat terecht voor alle ondersteunende vraagstukken. Daarnaast fungeert zij als planbureau voor de workshops en netwerkbijeenkomsten. Kandidaten en opdrachtgevers met vragen kunnen altijd bij haar terecht. Sanne zorgt voor snelle en adequate oplossingen.

Contact en meer informatie

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne is een ervaren projectleider op gebied van ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Heeft grote projecten gecoördineerd, rond verplichte VWNW-trajecten, vrijwillige mobiliteit en projecten waarbij medewerkers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met inzetbaarheid en mobiliteit. Corinne is klantgericht, innovatief samenwerkingsgericht en analytisch sterk. Luistert en stelt vragen om tot de echte kern te komen, en schakelt dan snel naar een passende aanpak. Bouwt graag samen met de opdrachtgever aan een duurzame oplossing voor mobiliteitsvraagstukken. Heeft oog voor draagvlak en communicatie, is een gesprekspartner voor alle niveaus.

Menu