Teamontwikkeling & Talentmanagement

Als de taken van een medewerker nauw aansluiten bij zijn talenten en drijfveren, dan is werken een feest. Dan beleven mensen plezier aan hun werk en ontwikkelen zij zich doorlopend. En ontwikkelmogelijkheden wegen zelfs zwaarder voor werknemers dan het salaris, zo blijkt uit tal van onderzoeken naar vertrekredenen van professionals.
Het herkennen, aanwenden en ontwikkelen van ieders talent is hét centrale thema voor Leeuwendaal. De kreet ‘grijp je talent!’ komt recht uit ons hart. We gunnen iedere professional dat hij het beste uit zichzelf haalt in z’n werk. En we gunnen iedere organisatie dat zoveel mogelijk medewerkers daarin slagen. Maar we zien in de dagelijkse praktijk dat er nog wel wat voor nodig is om dat te bereiken. Een omslag in denken en doen is vereist.

Corinne van der Salm is hoofd van de adviesgroep Teamontwikkeling en Talentmanagement

Corinne van der Salm is hoofd van de adviesgroep Teamontwikkeling en Talentmanagement

 • In deze tijd waarin talent steeds schaarser wordt, zullen we meer oog moeten hebben voor talent. Bij teveel organisaties is de selectie nog sterk gericht op het voorkomen van miskleunen en focussen assessments nog vooral op dingen die iemand niet goed kan. Dat doet geen recht aan het unieke talent dat ieder mens bezit. Met een positieve, waarderende (appreciative) insteek van het assessment identificeren we talenten en drijfveren van mensen en hun ontwikkelmogelijkheden. Dan zie je wat iemand kan toevoegen aan een organisatie, ook als hij of zij niet geschikt blijkt voor de op dat moment te vervullen vacature. Daarmee doen we meer recht aan de kwaliteiten van deelnemers en bieden wij u als opdrachtgever extra kansen.

  Lees meer over onze assessments >>

 • Talent ontwikkelen begint bij talent zien. Met de goedbedoelde aansporing ‘pak de regie op je loopbaan’ zijn al heel wat mensen met een kluitje in het riet gestuurd. Mensen weten zich daarmee eenvoudig geen raad. Hoe dan toch?
  Je eigen talenten en drijfveren kennen, daar begint het mee. Maar lang niet iedereen beschikt over dat zelfinzicht, laat staan dat leidinggevenden al hun mensen kunnen doorgronden. Talent zichtbaar maken is daarom de eerste vereiste.
  Wij hanteren het begrip strengths voor de overlap tussen een competentie en een drijfveer. Een strengths is iets wat een persoon goed kan én wat hem of haar energie geeft. Met onze krachtige, gevalideerde instrumenten maken we de strengths van mensen en teams zichtbaar. We laten zien welke talenten voorhanden zijn en welke talenten succesvol verder ontwikkeld kunnen worden. En minstens zo belangrijk is het omgekeerde: we identificeren het aangeleerd gedrag waarvoor de drijfveer ontbreekt. Daarin schuilen risico’s voor het individu, het team en de organisatie.
  Met het inzicht in de eigen competenties en drijfveren en een duidelijk beeld van hun ontwikkelpotentieel kunnen mensen daadwerkelijk de regie nemen over hun loopbaan. Wij helpen hen om hun doelen en route te bepalen en daadwerkelijk stappen te zetten in hun professionele ontwikkeling.

 • Organogrammen, protocollen en ouderwetse functieomschrijvingen bieden duidelijkheid en houvast – dat is waar – maar kunnen ook verstarring teweegbrengen. En dan ontbreekt het aan de ruimte voor talenten om zich te ontplooien.
  U wilt de organisatiedoelen op de best mogelijke wijze realiseren en daartoe is het maximaal benutten van ieders talent en drijfveren de meest kansrijke route. In het opgavengestuurd en talentgedreven werken is de match tussen de te vervullen opgaven en het beschikbare talent in de organisatie richtinggevend voor de werkwijze en de samenstelling van teams. Mensen doen wat ze doen omdat zij er goed in zijn en het hen energie geeft, omdat ze zich verder willen ontwikkelen, niet omdat het tot hun functie behoort.
  Elke organisatie kan met opgavengestuurd werken starten in een groeimodel. Je begint klein, wellicht slechts met één team dat één teamopgave vervult. Bij gebleken succes vinden de enthousiaste verhalen nagenoeg vanzelf hun weg in de organisatie. Daardoor ontstaat er een vruchtbare bodem voor een andere manier van (samen)werken en het tot bloei laten komen van talenten.

  Lees meer over opgavengestuurd en talentgedreven werken >>

 • Binnen organisaties bestaan er vaak grote verschillen in de prestaties van (zelforganiserende) teams. Tegenvallende teamprestaties zijn meestal terug te voeren op een niet optimale teamsamenstelling. De teamopgave zou leidend moeten zijn voor die samenstelling, want uit die opgave vloeit de juiste mix en dosering van strengths voort. Helaas is dat niet altijd het geval.
  In een topteam zijn er voldoende verschillen en vullen mensen elkaar aan, maar er zijn ook voldoende gemeenschappelijke waarden die de eendracht waarborgen. En natuurlijk moet het team met alle relevante stakeholders goed kunnen schakelen. Idealiter kennen en benutten alle teamleden hun eigen strengths én die van hun teamgenoten en hanteren ze dat inzicht bij het verdelen van taken en rollen.
  Bij de samenstelling van teams draait het om een uitgekiende balans tussen ‘hard skills’ en strengths die nodig zijn om de opgave van het team te realiseren. De samenstelling van het team bepaalt in belangrijke mate de prestatie van het team.

 • Om snel te kunnen inspelen op veranderingen, kiezen steeds meer organisaties voor flexibele organisatiestructuren met vaste en/of tijdelijke teams. De professionals in deze teams hebben bij voorkeur veel ruimte om hun eigen creativiteit en leervermogen in te zetten en nemen zelfstandig beslissingen over het werkproces.
  In organisaties waar met zelforganiserende teams wordt gewerkt, is een cruciale rol voor het management weggelegd bij het afwegen van belangen en het verdelen van schaarse middelen. Talent is een van die schaarse middelen. Het kennen, verdelen en ontwikkelen van talent in de organisatie, is essentieel.

 • In veel organisaties zien we een beweging van controleren en beheersen naar faciliteren en inspireren. Het werken met zelforganiserende teams vereist dit ook. Het dienend leiderschap dat daarbij past, moet de mensen die samen de organisatie vormen beter laten functioneren. En dat doe je door de juiste mensen op de juiste plek te zetten en hun strengths te kennen, te benutten én te ontwikkelen.

  Dat betekent ook een uitdaging op het persoonlijke vlak voor leiders. Zij zullen hun leiderschap moeten herijken en mogen er niet van uitgaan dat zij alles al kennen en weten.
  Leiderschapsontwikkeling draait volgens ons om het ontwikkelen van het vermogen om een vorm van leiderschap aan te wenden die past bij de omstandigheden waarin de organisatie zich bevindt. En dat vergt ook een scherp oog voor de eigen strengths die een leider kan inzetten en ontwikkelen om de opdracht van de organisatie te realiseren. Minstens zo belangrijk is dat leiders weten in welke situaties zij minder passen en waar en hoe zij anderen kunnen inschakelen.
  Dat vraagt dat leiders op de hoogte zijn van de laatste inzichten op het gebied van ‘dienend leiderschap’, ‘behavioural economics’, ‘positieve bekrachtiging’, ‘beinvloedingsstijlen’, ‘nudging’, strengths en ‘teamdynamiek’. En belangrijker nog: dat ze deze inzichten ook kunnen toepassen in de eigen praktijk.

 • In de strengths-gebaseerde manier van werken is duurzame inzetbaarheid een uitvloeisel. Wat je goed kan en graag doet, houd je lang vol. En je wordt er daardoor ook nog eens steeds beter in, wat het plezier opnieuw aanwakkert. Zo is werken net als spelen, het gaat vanzelf. Je zit in een flow. Duurzame inzetbaarheid is de resultante van strengths-gebaseerd werken.

 • Voor verreweg de meeste medewerkers resulteert de strengths-gedreven aanpak van Leeuwendaal in een betere fit tussen taak en talent, in meer werkplezier en een versterking van hun duurzame inzetbaarheid. Het valt echter niet uit te sluiten dat er ook een blijvende mismatch zichtbaar wordt tussen de strengths die iemand bezit en de strengths die de organisatie vraagt. In dat geval is er geen toekomst meer voor een medewerker in de organisatie en is gedwongen mobiliteit aan de orde. Maar zelfs in die situatie zal die individuele medewerker uiteindelijk daarbij gebaat zijn. Doordat hij een veel duidelijker beeld heeft van de eigen drijfveren en competenties kan hij ook veel gerichter op zoek gaan naar ander werk dat beter bij hem past. We kunnen mensen heel goed daarbij begeleiden en passende interventies aanbieden. Uit onze lange en uitgebreide ervaring met arbeidsmobiliteit weten we dat (gedwongen) mobiliteit bijna altijd een stap vooruit betekent voor de medewerker. De pijn van het gedwongen afscheid maakt bijna altijd plaats voor hervonden plezier in passend werk.

  Lees meer over arbeidsmobiliteit >>

Talent aan zet!

Sterke teams bouwen waarin mensen duurzaam presteren op de toppen van hun kunnen. Ieders talent benutten en verder ontwikkelen. Talenten bundelen en de teamopgave vervullen onder leiderschap dat motiveert en inspireert. De maximale bijdrage uit ieder individu en elk team halen om de organisatiedoelen waar te maken.

Te hoog gegrepen? Niet voor de strengths-gedreven organisatie die zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk taken gunt waar ze goed in zijn en die hen energie geven. Zo’n organisatie haalt het maximale rendement uit z’n human capital en weet zich verzekerd van duurzame prestaties door bevlogen medewerkers. Samen met u bouwen wij zo’n organisatie.

Maak kennis met het team

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Linde Breunis

Foto van Linde Breunis
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0721
Biografie

Linde is werkzaam als assessmentpsycholoog, loopbaanadviseur en projectleider. Zij is haar loopbaan gestart als bedrijfsmaatschappelijk werker in de non-profit sector. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van werknemers met veelal werkgerelateerde problemen. Daarna heeft zij gewerkt als assessment psycholoog bij de Politieacademie. Zij is sinds 2007 verbonden aan Leeuwendaal en heeft verschillende functies bekleed zoals adviseur Werving & Search en adviseur en projectleider Mobiliteit.
Vanuit verschillende perspectieven is zij zeer betrokken bij ‘de werkende mens’ in de publieke sector. Meedenken met opdrachtgevers over het inrichten van assessments als onderdeel van bijvoorbeeld selectieprocedure, maar ook kandidaten ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan door kritisch te kijken naar wat echt passend is bij hun persoonlijke drijfveren daar ligt haar focus.

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biografie

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Monica Maas

Foto van Monica Maas
Adviseur Mobiel: 06 3313 7353 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Monica is adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Zij is als Bruist-trainee bij Leeuwendaal begonnen en heeft bij verschillende opdrachtgevers in de overheid aan de doorontwikkeling van de ontwikkelcentra gewerkt. Zo heeft zij organisatiebrede projecten rondom vrijwillige mobiliteit en talentmanagement gecoördineerd en bijbehorend HRM-beleid en -procedures verbeterd. Verder heeft zij in de rol van HRM-adviseur het traject strategische personeelsplanning (mede) ontwikkeld en begeleid. Monica zet door haar kritische manier van vragenstellen haar gesprekspartner aan het denken en wekt hierbij vertrouwen door haar transparantie en samenwerkingsvermogen. Met haar kennis en ervaring op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, coaching en werving & selectie is zij breed inzetbaar voor zowel individuele loopbaanvraagstukken als projecten rondom mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en talentmanagement.

Elly Notenboom-Bruijnes

Foto van Elly Notenboom-Bruijnes
Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0761
Biografie

Elly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past. Als projectleider zorgt zij er voor dat projecten op het vlak van duurzame inzetbaarheid, vrijwillige en verplichte mobiliteit in goede banen geleid worden. Als adviseur biedt zij mensen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen, om keuzes te maken en stimuleert zij mensen om in beweging te komen.

Irina Raimondo

Foto van Irina Raimondo
Projectleider arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1137 8592
Biografie

Irina is een ervaren projectleider op het gebied van arbeidsmobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling en talentmanagement. Zij is iemand die snel contact maakt. Ze is open, aanspreekbaar, oplossings- en resultaatgericht, een netwerker en een verbinder.
Irina kent de arbeidsmarkt goed en heeft een groot netwerk in en buiten de Publieke sector.
Ze heeft 9 jaar ervaring als operationeel- en projectmanager binnen arbeidsmobiliteit en talentmanagement. Daarnaast heeft ze de laatste 16 jaar bij een grote HR dienstverlener gewerkt. En daardoor veel verschillende ervaring in HR opgedaan, met als specialisaties: mobiliteit, inzetbaarheid, teamontwikkeling, talentontwikkeling, projectmanagement en detachering. De juiste medewerker op de juiste plaats! Zodat zowel mens als organisatie verder kunnen groeien, is waar ze blij van wordt.

Raoul Schildmeijer

Foto van Raoul Schildmeijer
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5101 6827
Biografie

Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

Amke de Vries

Foto van Amke de Vries
Psycholoog NIP, Projectleider en adviseur arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 62
Biografie

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn. Je voegt als bestuurder, leidinggevende en medewerker de meeste waarde toe aan de prestaties van de organisatie wanneer je jezelf, je omgeving en je opgave goed kent. Haar dagelijks werk is dan ook om mensen te begeleiden in het leren kennen en waarderen van de eigen en elkaars sterke punten en de stappen te bepalen om de gestelde opgave te realiseren.

Amke begeleidt trajecten, projecten en processen zorgvuldig en vanuit overzicht, zonder de belangrijke details uit het oog te verliezen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, interesse en resultaatgerichtheid. Eerst luisteren, dan meedenken en adviseren en vervolgens samen realiseren, is haar motto. Zij wordt door opdrachtgevers en de mensen die zij coacht gewaardeerd om haar betrokkenheid, inhoudelijke kracht en verandervermogen.

Als themamanager is Amke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening van Leeuwendaal waarin de instrumenten van onze samenwerkingspartner Gallup worden ingezet: de CliftonStrengths Talentenmeting en het Q12 engagementonderzoek. Ook is zij coördinator van de Nederlandstalige opleidingen die Leeuwendaal verzorgt als partner van Gallup. Dit zijn onder andere de Versnelde opleiding Strengthscoaching (Accelerated Strengths Coaching Course) en de in-company Strengths Discovery Dag voor organisaties.

Amke is Gallup gecertificeerd Strengthscoach en Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie NIP. Haar persoonlijke CliftonStrengths talenten zijn: verbondenheid, individualisering, relatievorming, intellect, leergierigheid, actiegerichtheid en organisatievermogen.

Monique den Uyl

Foto van Monique den Uyl
Adviseur/Projectleider Talentmanagement en Inzetbaarheid Mobiel: 06 49 32 53 60 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Monique is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van talentmanagement en (duurzame) inzetbaarheid. Vanuit haar enthousiasme, contactvaardigheden en resultaatgerichtheid weet zij gemakkelijk verbinding te maken met mensen en hen in beweging te krijgen. Zowel individueel in loopbaancoachings- & outplacementtrajecten, als in teamontwikkeling en trainingen, en het op gang brengen van veranderprocessen in organisaties. Doelgericht weet zij anderen vanuit een positieve ‘strengths based’ aanpak te inspireren hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen. Ze is opgeleid als strengths coach, en als Certified Management Consultant (CMC) aangesloten bij de Orde van organisatie adviseurs.

Contact en meer informatie

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biografie

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Menu