Onderwijs

Scholen en onderwijsinstellingen hebben continu te maken met ontwikkelingen die diep ingrijpen in de organisatie. Bezuinigingen, krimpende leerlingenaantallen, druk op de huisvesting, toezicht, et cetera. Het vereist heel wat kennis en expertise om telkens weer de organisatie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. En het is een nog grotere uitdaging om tegelijkertijd het enthousiasme en de gedrevenheid van de onderwijsmensen te behouden of zelfs te versterken.

De adviseurs van Leeuwendaal hebben jarenlange ervaring in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. We zijn creatief in het vinden van oplossingen voor schijnbaar onoplosbare (juridische) problemen. Jong talent behouden in tijden van krimp bijvoorbeeld. Wij ontwikkelen met en voor u een langetermijnvisie op personeelsbeleid, helpen u succesvolle teams samen te stellen op basis van werkelijke kwaliteiten of met gerichte interventies een bestaand team beter te laten presteren. Met een warm hart en een koel hoofd doen we wat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

De randvoorwaarden scheppen voor goed onderwijs, dat is ons doel en ons vak.

geke-lexmond-planning-control-leeuwendaal

Geke Lexmond

Jos-Gerards Leeuwendaal planning control overheid onderwijs zorg

Jos Gerards

Hiermee kunnen wij u van dienst zijn

Leeuwendaal helpt u graag uw organisatie te versterken door u op alle hr-vlakken te ondersteunen. Opdrachtgevers waarderen onze multidisciplinaire dienstverlening en onze integrale aanpak.

 • De jaarlijkse cyclus van beleid, begroting, rapportage en verantwoording kent een aantal spannende momenten waarop de onderwijsbestuurder helder moet kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom, hoe de voortgang van het beleid is en de uitputting van het budget en hij moet een paar jaar vooruit kunnen kijken. Hij moet zorgen voor de continuïteit van het onderwijs en de organisatie.
  Wij adviseren u graag over de inrichting van uw organisatie en hoe u de middelen optimaal kunt inzetten voor het primaire proces nu en in de toekomst. We zorgen voor overzicht, inzicht en vergezicht.

  Contactpersoon

  Joke Walraven

  Foto van Joke Walraven
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
  Biography

  Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

 • Onze onderwijsjuristen en –advocaten werken voor scholen en universiteiten en zijn specialisten in bij uitstek de onderwijsregelgeving. Ze staan voor een doelgerichte oplossing op basis van onze ruime ervaring met de dagelijkse praktijk van het onderwijs. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht. Meer lezen >>

  Contactpersoon

  mr. Sandra Geerdink

  Foto van mr. Sandra Geerdink
  Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9686
  Biography

  Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

 • Onderwijs kan rekenen op veel aandacht vanuit de publieke en politieke hoek. Incidenten in de sector dragen daaraan bij. De overheid komt daardoor steeds weer in de verleiding om in te grijpen.
  Alle onderwijssectoren hebben een Code goed (onderwijs)bestuur die de basis vormt voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het onderwijs. Goed bestuur betekent dat bestuurders en intern toezichthouders kundig zijn en juist moreel gedrag vertonen. Goed bestuur is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs.

  Contactpersoon

  Carine Hulscher-Slot

  Foto van Carine Hulscher-Slot
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1294 6483
  Biography

  Carine kiest voor een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Zij functioneert daarbij als vormgever en sparringpartner. Zij werkt snel en doortastend, waarbij een goede relatie met de opdrachtgever dragend is. Haar ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag in bij vraagstukken rond governance, organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap(sstructuren) en professionalisering.

 • Functiebeschrijvingen bieden medewerkers helderheid over de plaats in de organisatie en de inzet die van hen gevraagd wordt. Ze zijn van oudsher een legitimering van de salarisschaal. Maar steeds vaker wordt het functiehuis ook benut om carrièrepaden inzichtelijk te maken voor medewerkers en leidinggevenden en om talenten en competenties in kaart te brengen.
  Of u nu een enkele functie wilt laten beschrijven, een second opinion nodig hebt of een heel nieuw functiegebouw met generieke functies, functietrappen, carrièrepaden en talentenprofielen wilt laten ontwerpen en invoeren: onze collega’s zijn u graag van dienst. De fuwasys-toepassers van Leeuwendaal zijn gecertificeerd voor fuwa-onderwijs (voor PO, VO, MBO én HBO). Zij kunnen uw functiehuis bouwen in een traditionele omgeving of in de webbased omgeving van eFUWA, de webbased variant van de functiewaarderingssystemen voor het onderwijs. Hier leest u meer over eFUWA>>

  Contactpersoon

  Ankie Knijnenburg

  Foto van Ankie Knijnenburg
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 12 92 85 76
  Biography

  In de muziek is het essentieel om te luisteren, af te stemmen en gezamenlijk klank te vinden. Op die manier doet Ankie Knijnenburg haar werk als adviseur. Zij combineert enthousiasme en kennis van zaken met inlevingsvermogen en inventiviteit. Samen met de opdrachtgever haalt zij het gewenste resultaat.

 • De interactieve Navigator is een eenvoudig, maar effectief instrument om de verbinding te leggen tussen de kwaliteiten en ambities van de medewerker en de mogelijkheden binnen de organisatie. Het geeft medewerkers inzicht in mogelijke loopbaanroutes en activeert tot het nadenken over de volgende stap. De Navigator is dan ook bij uitstek geschikt voor organisaties die medewerkers willen faciliteren in hun professionele ontwikkeling en loopbaan. Lees meer >>

  Contactpersoon

  Maaike Rutten

  Foto van Maaike Rutten
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4714
  Biography

  Maaike is adviseur in de sectoren onderwijs en overheid op het gebied van HRM en belonings- en formatiemanagement. In de opdrachten die zij doet als projectleider en adviseur streeft zij naar verbinding met andere actuele vraagstukken in de organisatie. Maaike werkt graag oplossingsgericht en pragmatisch, waarbij de toegevoegde waarde en duurzame oplossingen voorop staan. Samenwerken met mensen in de organisatie geeft haar energie. Mogelijke hobbels in trajecten gaat zij niet uit de weg. Woorden die Maaike typeren zijn: nuchter, analytisch, leergierig en positief.

 • Demografische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het aantal scholen/onderwijslocaties in een regio te omvangrijk wordt. Een scholenfusie al dan niet met een besturenfusie is een optie om ervoor te zorgen dat er een duurzaam en divers scholenbestand blijft bestaan in de regio.
  Leeuwendaal heeft ruime ervaring met onderzoek naar en de begeleiding bij samenvoeging van scholen en besturen en het daarbij betrekken van de belangen van alle doelgroepen, ook waar het gaat om samenvoeging van organisaties met een verschillende identiteit. Wij zijn deskundig op het gebied van procesbegeleiding en van wet- en regelgeving in het onderwijs en hanteren een efficiënte en pragmatische aanpak.

  Contactpersoon

  Jan Bustin

  Foto van Jan Bustin
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 93 96 54
  Biography

  De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.

 • De leerlingendaling in het primair onderwijs leek het ergste achter de rug te hebben, maar de nieuwste prognoses van het CBS laten zien dat het aantal basisschoolleerlingen tot 2023 nog eens met 5% zal dalen. Wel zijn er grote verschillen. In de vier grote steden blijft het aantal leerlingen groeien, terwijl in het Oosten van het land de daling verder blijft oplopen.
  Daling van het aantal leerlingen betekent ook daling van de bekostiging. Er is minder geld beschikbaar voor de formatie. En hoewel er de komende jaren veel personeelsleden vertrekken omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zal een groot aantal besturen niet aan reorganiseren kunnen ontkomen.
  Leeuwendaal heeft in de afgelopen jaren veel reorganisaties begeleid. Ons advies start met een gedegen financiële analyse en een analyse van de formatie. Vervolgens stellen we samen met verantwoordelijke bestuurder en/of het stafbureau het reorganisatieplan op met de concrete ‘ist- en soll’-situatie, inclusief een beleidsrijke meerjarenbegroting. Daarmee kan de organisatie een weloverwogen besluit nemen over de noodzakelijke afvloeiing. Daarna stellen we samen met onze juristen het sociaal plan op en begeleiden we de organisatie in de gesprekken met de (G)MR en de vakbonden.

  Contactpersoon

  Yoeri Sijl

  Foto van Yoeri Sijl
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 99 86 06
  Biography

  Yoeri is een adviseur die altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen. Hij vindt het hierbij belangrijk om een passend en gedegen advies te geven. Yoeri richt zich op governance, kwaliteitsbeleid voor besturen en profilering en positionering van scholen. Hij benadert vraagstukken vanuit een brede invalshoek. Met zijn bedrijfskundige en sociologische achtergrond maakt hij een koppeling tussen de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en de wijze waarop het tot stand komt of wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft hij niet alleen zicht op de structuren en processen, maar ook op de rollen die mensen binnen de organisatie vervullen. Hij zoekt hierbij naar een synergie.

 • In het VO is de aandacht voor krimp nog gering en er is daardoor nog nauwelijks ervaring met dit fenomeen. Maar de leerlingendaling die al jaren aan de gang is in het PO gaat zich nu voordoen in het VO. OCW verwacht een gemiddelde leerlingendaling in het VO van 9 % in 2025 t.o.v. 2016. De regionale verschillen zijn echter groot. In de Randstad is leerlingendaling vanwege demografische ontwikkelingen de komende jaren nog geen item. Daar groeit het leerlingenaantal zelfs. Maar buiten de Randstad is zij al wel voelbaar. 

  Weten wat er precies op je af gaat komen en hoe je daarop kunt anticiperen is een voorwaarde om de continuïteit te kunnen blijven garanderen. Wij helpen u graag de scenario’s te verkennen en door te rekenen om daarna weloverwogen keuzen te kunnen maken.

  Contactpersoon

  Joke Walraven

  Foto van Joke Walraven
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
  Biography

  Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

Contact en meer informatie

 

Geke Lexmond

Foto van Geke Lexmond
Directeur onderwijs Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 20 51 66 10
Biography

Geke werkt oplossingsgericht, doortastend en besluitvaardig. Kernbegrippen in haar werk zijn betrokkenheid, samenwerken, luisteren en samenvatten. Ze kan de leiding nemen, zeggen waarop het staat, maar vergeet daarbij niet dat humor en relativering heel belangrijk zijn.

Jos Gerards

Foto van Jos Gerards
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
Biography

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Menu