Kabinet activeert quotumregeling arbeidsbeperkten voor de overheidssector

Het kabinet heeft besloten om de quotumheffing voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid en onderwijs. Dit blijkt uit de brief die de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 september jl. aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Werkgevers in de overheidssector (waaronder het onderwijs) hebben tot en met 2016 onvoldoende banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de doelstelling niet is gehaald, wordt op 1 januari 2018 de quotumheffing ingevoerd.

125.000 banen

Quotumheffing quotumregeling arbeidsbeperkten Leeuwendaal overheidIn het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is de afspraak gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk te krijgen. Om te bevorderen dat voor iedereen een plek is op de reguliere arbeidsmarkt, is de banenafspraak gemaakt. Die houdt in dat tot en met 2025 in totaal 125.000 banen gerealiseerd moeten worden die speciaal bestemd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 banen bij werkgevers in de commerciële sector en 25.000 banen bij overheidswerkgevers. In 2016 zijn overheidswerkgevers er niet in geslaagd de doelstelling van 6.500 banen te behalen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hen geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen. Als stok achter de deur wordt de quotumheffing geactiveerd zoals neergelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De quotumheffing geldt vanaf 1 januari 2018. Per overheidswerkgever zal worden vastgesteld of er is voldaan aan het quotumpercentage voor 2018. In het derde kwartaal van 2019 zullen de resultaten daarvan bekend zijn. Indien de werkgever niet aan het quotumpercentage voldoet, wordt hij daarover geïnformeerd zonder dat een heffing wordt opgelegd. Een jaar later gebeurt dat wel als de werkgever niet aan het quotumpercentage voor 2019 voldoet. De quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Het quotumpercentage dat zal gelden en het aantal arbeidsbeperkte werknemers die een overheidswerkgever ten minste in dienst dient te hebben om geen quotumheffing opgelegd te krijgen, zal bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Verwacht wordt dat deze ministeriële regeling in oktober 2017 wordt gepubliceerd. Wij zullen u daarover uiteraard op de hoogte houden.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie en advies over de banenafspraak en de quotumregeling kunt u contact opnemen met mr. Rilana de Vries of een van de andere juristen van Leeuwendaal.

Geen resultaten.