Onderzoek PTA – plan van aanpak

Op veel vo-scholen, maar vooral bij veel ouders zal onrust zijn ontstaan nu op de vmbo in Maastricht de eindexamens ongeldig zijn verklaard. Kan ons dat ook overkomen? Doet onze school het wél goed? Onze collega Carine Hulscher-Slot, conrector a.i. op een vo-school, heeft onderstaand plan van aanpak opgesteld en in één dag uitgevoerd. Gelukkig bleek dat het met de PTA’s en de procedures allemaal in orde was.

Plan van aanpak onderzoek Programma van Toetsen en Afsluiting

1. Gesprek met afdelingsleiders: zijn er binnen onze school ook PTA’s aangepast? Zo ja, in welke mate, waarom en hoe is dit met de leerlingen gecommuniceerd? Indien van toepassing, deed dit zich voor in de voor-examenklassen en/of in de examenklassen? Zijn uiteindelijk alle in het PTA vermelde toetsen afgenomen en praktijkopdrachten uitgevoerd voor het centraal examen? Hoe staat het met het vermelden van behaalde resultaten in het leerlingvolgsysteem?

2. Wat staat in het examenreglement over hoe het aanpassen van een PTA wordt gecommuniceerd?

3. Bijeenroepen sectieleiders voor een check (bewustzijn, procedures en aansturen PTA).

4. Informeren van en afstemmen met MR (i.v.m. bevoegdheid bij vaststellen PTA).

5. Informeren RvT.

6. Afhankelijk van de mate van onrust brief (via e-mail) aan ouders voorexamenklassen en examenklassen met als inhoud de resultaten van het onderzoek en waar van toepassing de vervolgstappen.

De afdelingsleiders waren blij met deze aanpak en met het snelle handelen.. Vervolgens heeft ze alle ouders en leerlingen per email op de hoogte gebracht van het positieve resultaat. Alle kou was daarmee uit de lucht.

Contact en meer informatie

Geen resultaten.