Werkgeverszaken in het regeerakkoord Rutte III

Afgelopen dinsdag, 10 oktober, presenteerde kabinet Rutte III het regeerakkoord 2017-2021 met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het bevat een aantal belangrijke maatregelen voor de arbeidsmarkt. Zo streeft het kabinet ernaar dat meer mensen in vaste dienst komen, dat zelfstandigen ruimte krijgen om te ondernemen en dat schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Wat gaan werkgevers hiervan merken? Wat ons betreft zijn de meest in het oog springende maatregelen:

 • ontbinding wordt makkelijker door introductie cumulatiegrond
 • transitievergoeding wordt op onderdelen aangepast
 • meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten (o.a. verruiming van twee naar drie jaar)
 • regels over payrolling worden gewijzigd
 • wijziging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • wet DBA wordt vervangen
 • langer partnerverlof bij geboorte

We bespreken al deze maatregelen hieronder in het kort.

Rutte III regeerakkoord Leeuwendaal arbeidsrecht ambtenarenrecht

Ontbinding via kantonrechter makkelijker door introductie cumulatiegrond

De kantonrechter zal in de toekomst eerder overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nu ontbindt de kantonrechter alleen als er sprake is van één voldragen ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren). Straks wordt ontbinding mogelijk op basis van een cumulatie van omstandigheden in de verschillende ontslaggronden (bijvoorbeeld: verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). In zo’n situatie kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding bovenop de bestaande transitievergoeding.

Aanpassing transitievergoeding

De volgende maatregelen ten aanzien van de transitievergoeding worden gepresenteerd:

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar.
 • Voor elk jaar in dienstverband zal de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor arbeidsovereenkomst met een duur langer dan 10 jaar. Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, bouwen op dit moment voor elk jaar dienstverband (kort gezegd) de helft van het maandsalaris op.
 • Het wordt makkelijker om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Ook kosten voor scholing binnen de eigen organisatie, gericht op een andere functie mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • Twee voorstellen over de transitievergoeding die momenteel bij de Kamer liggen, worden doorgezet. Het gaat om het voorstel om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook voor het voorstel waarmee het makkelijker wordt om in een cao een voorziening op te nemen die in de plaats komt van de transitievergoeding, als sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Meer mogelijkheden voor tijdelijke contracten

Het kabinet wenst met een aantal maatregelen het verschil tussen vaste en tijdelijke contracten te verkleinen:

 • In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalskrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenregeling.
 • De periode waarin werknemers op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen werken, wordt verlengd van twee naar drie jaar.
 • De proeftijd wordt verruimd naar vijf maanden (als de werkgever direct een vast contract aanbiedt) en drie maanden (voor tijdelijke contracten langer dan twee jaar).

Payrolling

Payrolling blijft mogelijk, maar het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard. Ook moeten werknemers qua arbeidsvoorwaarden gelijk worden behandeld met werknemers bij de inlener.

Wijzigingen loondoorbetaling bij ziekte en loonsanctie UWV

Voor kleinere werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van twee naar één jaar. In het tweede ziektejaar neemt UWV de loondoorbetaling over. De collectieve kosten worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. Daarnaast worden de in 2016 aangekondigde maatregelen in het kader van de loonsanctie doorgezet. Die houden in dat eigenrisicodragers voor de WGA geen loonsanctie meer krijgen opgelegd. Publiek verzekerde werkgevers kunnen vragen om een tussentijds oordeel over de re-integratieinspanningen. Als de werkgever dit advies opvolgt en de re-integratie verloopt conform dit advies, kan UWV geen loonsanctie opleggen.

Wet DBA wordt vervangen

Er komt een nieuwe wet die zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een dienstverband en die schijnzelfstandigheid moet voorkomen. De volgende maatregelen worden genomen:

 • Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Aan de bovenkant van de markt wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd.
 • Voor zelfstandigen boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers.
 • Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid, waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Langer partnerverlof bij geboorte

Het kabinet kiest voor een substantiële verlenging van het kraamverlof voor partners. Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof verlengd van twee naar vijf dagen, met behoud van loon. Per 1 juli 2020 krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV.

Meer informatie en contact

Dit is een greep uit alle maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en het pensioenstelsel. Uiteraard informeren wij u zodra relevante maatregelen worden omgezet in concrete wetsvoorstellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Karin van Zijtveld of één van de andere juristen van Leeuwendaal.

Geen resultaten.

 

Volledige tekst van het regeerakkoord