Gemeenten worden verantwoordelijk voor renovatie schoolgebouwen

Schoolgebouwen staan er lang niet altijd goed voor. Om dit te verbeteren komt het renoveren van schoolgebouwen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen, althans als het aan de VNG, de PO-raad en de VO-raad ligt. Deze partijen hebben onlangs een wetsvoorstel voor beter onderhoud van de schoolgebouwen opgesteld en aan het ministerie van OCW overhandigd.
Momenteel zijn gemeenten wel verantwoordelijk voor de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en de schoolbesturen voor het onderhoud. De wet spreekt zich niet uit over renovatie. De afgelopen jaren stonden gemeenten en schoolbesturen hierom nogal eens tegenover elkaar over de vraag wie een renovatie betaalt. Deze knoop wordt nu doorgehakt.

De voorstellen van de VNG, de PO-raad en de VO-raad houden kort gezegd het volgende in:

  • gemeenten moeten ervoor zorgen dat zij voor minimaal de eerstkomende 16 jaar de plannen voor onderhuisvesting op papier zetten in een integraal huisvestingsplan; de huidige jaarlijkse cyclus komt te vervallen;
  • renovatie die de levensduur van het schoolgebouw verlengt valt onder de reguliere huisvestingsvoorzieningen en behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van constructiefouten dat nu al zijn;
  • schoolbesturen mogen hun lumpsum aanwenden voor de schoolgebouwen, iets dat met name in het primair onderwijs nauwelijks is toegestaan.

Interessant alternatief

Leeuwendaal ziet in het wetsvoorstel goede kansen om de onderwijshuisvesting te verbeteren en lokaal de juiste keuzes te maken. Het renoveren van een schoolgebouw kan hierbij een interessant alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw. Voorwaarde is wel dat de gemeente de rekening niet doorschuift naar het schoolbestuur zodra de wet meer ruimte biedt om lumpsum middelen aan te wenden voor de renovatie.

Zolang er geen doordecentralisatie speelt, blijft de gemeente primair verantwoordelijk voor de bekostiging van renovatie.
Ook zal de gemeente zich na de vaststelling van het huisvestingsplan een betrouwbare partner moeten tonen en niet, zoals recentelijk hier en daar gebeurde, na een korting op het Gemeentefond (de motie Buma), terugkomen op gemaakte afspraken.
Schoolbesturen en gemeenten doen er goed aan zich nu voor te bereiden op de nieuwe werkwijze. Leeuwendaal staat hen daarin graag bij, zowel als procesbegeleider als op de juridische aspecten.

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of over de ondersteuning die Leeuwendaal kan bieden? Neemt u dan contact op met Vincent Kellenaar.

mr. Vincent Kellenaar

Foto van mr. Vincent Kellenaar
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4716
Biografie

Na werkzaam te zijn geweest als jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VOS/ABB is Vincent inmiddels alweer geruime tijd werkzaam als juridisch adviseur van bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs. Hij is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenaren recht en heeft daarnaast veel kennis van huisvestingskwesties. Vincent heeft veel ervaring in advisering en begeleiding in individuele personeelsdossiers, bekostigingskwesties en scholenstichting en het opstellen van statuten, reglementen en sociale plannen. Door zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn woonplaats heeft Vincent bovendien een grote bestuurlijke affiniteit.