Ruimte voor gedragsverandering

Om ruimte te scheppen voor effectief gedrag, zullen we mogelijke blokkades moeten wegnemen. Deze blokkades sporen we op met de Performance Propeller. Leeuwendaal verenigt vele disciplines en kan u de juiste mix van interventies bieden die op de meest doeltreffende en efficiënte wijze de gedragsverandering tot stand brengt.
Hieronder ziet u per blokkade een overzicht van mogelijke interventies waarin onze adviesgroepen kunnen voorzien. Dat overzicht is echter niet uitputtend. Wij nodigen u uit om met ons de Performance Propeller op uw eigen organisatie en situatie toe te passen. Wij kunnen u aan de hand daarvan een zeer concreet beeld schetsen van de quick wins en de opbrengst die onze aanpak u oplevert op de langere termijn.

 

Competenties

Bezitten mensen de competenties die nodig zijn voor effectief gedrag en zijn ontbrekende competenties ontwikkelbaar?

Competenties-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering

Psychologie en assessments
Individuele assessments  en team-assessments om vast te stellen welke competenties (binnen teams) aanwezig of ontwikkelbaar zijn.
Individuele assessments  en team-assessments (ODC) om onbenut potentieel in kaart te brengen en de teamsamenstelling te optimaliseren.
Individuele coaching en teamcoaching gericht op het ontwikkelen van competenties.

Functioneren & Beloning
Vlootschouw: waar doen zich nu (en in de toekomst) tekorten of overschotten voor van mensen met het vermogen tot effectief gedrag

Ontwikkelen en Training
Trainingen en Development Centers om competenties te ontwikkelen en deelnemers de kracht van effectief gedrag te laten ervaren.
Training in het werken binnen High Performing Teams.

Werving en search / Interim-management
Selecteren en recruteren van mensen (vast of tijdelijk) die het vermogen hebben effectief gedrag voor te doen en collega’s op sleeptouw nemen.

 

Kosten en baten

Wegen de (materiële en immateriële) kosten van ander gedrag op tegen de baten?

Kosten-en-baten-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering

Functioneren en Beloning
Aanpassen of invoeren van beoordelings- en functioneringssytemen die gericht zijn op het identificeren en waarderen van effectief gedrag.
Beloningsmanagement dat effectief gedrag stimuleert en beloont.
Instrumenten voor het stimuleren van feed-back en feed-forward van effectief gedrag

Ontwikkelen en Training
Serious Change Gaming: spelvormen waarbij prestaties worden beloond met inspirerende prijzen.
Trainingen gericht op het geven van feed-back.

Communicatie en Creatie
Story telling: flankerende communicatie die voorbeelden van effectief gedrag identificeert en beloont met positieve aandacht.

Doeltreffendheid

Vinden mensen het aannemelijk dat ander gedrag doeltreffend zal zijn?

Doeltreffendheid-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering

Ontwikkelen en Training
Trainingen waarin met gedrag geoefend wordt en deelnemers ervaren dat ander gedrag doeltreffend is.
Safari’s: ontmoetingen met klanten waar ervaringen met ander gedrag worden gedeeld.
Werkbezoeken: ontmoetingen met professionals uit andere organisaties die de kracht van ander gedrag al hebben ervaren

Communicatie en Creatie
Story telling: verzamelen en verspreiden van waargebeurde verhalen met hoge doorvertelfactor over opbrengsten van effectief gedrag

Structuren en systemen

Welke structuren en/of systemen werken effectief gedrag tegen?

Structuren-en-systemen-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering
Samenwerken en Governance
Aanpassen structuur: inrichten en indelen van organisatie, herijken van rapportagelijnen en verantwoordingscycli.

Functioneren en Beloning
Invoering van nieuw (generiek) functiebouwwerk dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden in lijn brengt met ander gedrag en ruimte biedt om ander gedrag te vertonen.
Modernisering loopbaanbeleid, ontwikkel- en carrièrepaden.
Invoering van gesprekscyclus waarin ander gedrag is geïntegreerd.

Planning en Control
(Her)verdelen van budgetten en budgetverantwoordelijkheid.
Audit van ondersteunende processen en voorzieningen
In- en outsourcing en flexibilisering capaciteit.

Ambtenaren- en arbeidsrecht
Wegnemen van rechtspositionele en juridische belemmeringen die effectief gedrag verhinderen.
Betrekken van medezeggenschap op juiste manier en moment.

Leiderschap

Is het verzoek om ander gedrag legitiem, geeft de leider het goede voorbeeld?

Leiderschap-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering


Ontwikkelen en Training
Development Centres & Clinics waarin leiders (leadershipteams) trainen in ‘positive enforcement’ van effectief gedrag en werken met ‘high perfoming teams’ (HPT).

Samenwerken en Governance
Executive Coaching
Survey onder personeel en klanten om verwachtingen te peilen.

Werving en Search / Interim-management
Selectie en recrutering (vast of tijdelijk) van kwartiermakers, leiders met het juiste profiel.

Communicatie en Creatie
Ondersteuning bij het doorvertalen en uitdragen van nut en noodzaak van de veranderopdracht en (vooral) de concretisering van het gedrag dat daarbij hoort.
Story Telling: opsporen en uitdragen van succesverhalen.

Routines

Welke routines houden bestaand gedrag in stand en staan effectief gedrag in de weg?

Routines-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering

Ontwikkelen en Training
Inspirerende trainingen en games waarin medewerkers, kijkend door de ogen van de klant, zich bewust worden van tegenwerkende routines en experimenteren met alternatief gedrag.

Heuristieken

Welke blokkerende overtuigingen zorgen ervoor dat mensen gedrag niet vertonen?

Heuristieken-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering


Ontwikkelen en Training
Inspirerende trainingen & Socratische dialogen waarin mensen met elkaar ‘blokkerende’ heuristieken opsporen en ter discussie stellen.
Surveys waarmee we blokkerende overtuigingen boven water halen.

Organisatiecultuur

Past effectief gedrag in de organisatiecultuur of werkt de bestaande cultuur ander gedrag tegen?

Organisatiecultuur-Leeuwendaal-Performance-Propeller-gedragsverandering

Blokkades in de (collectieve) organisatiecultuur vragen om interventies op individueel gedrag. De organisatiecultuur is een resultante. Het is de sfeer die ontstaat door het gedrag dat de mensen vertonen die samen de organisatie vormen. De juiste interventies op de overige drijfveren veranderen de organisatiecultuur ten goede. Ze scheppen ruimte.

Menu