Beëindigingsvergoeding topfunctionaris boven maximum WNT toegestaan

De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt een maximum van € 75.000 aan de beëindigingsvergoeding voor topfunctionarissen bij publieke en semipublieke organisaties als woningcorporaties, scholen en zorginstellingen. Maar volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan die topfunctionaris recht hebben op een transitievergoeding van maximaal één jaarsalaris. En het jaarsalaris van een topfunctionaris overstijgt die € 75.000 natuurlijk ruimschoots. In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam een beëindigingsvergoeding boven het maximum van de WNT toelaatbaar geacht. Werkgevers dienen zich bewust van te zijn van het feit dat er een ‘samenloop’ kan bestaan tussen de vergoedingen op grond van de WNT en de WWZ.

Vergoeding niet in strijd met WNT

In deze zaak (Rb. Amsterdam d.d. 23 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:891) waren de werkgever (een zorgverzekeraar) en de vertrekkende directeur het erover eens dat die directeur een topfunctionaris was in de zin van de WNT. Maar het stond ook vast dat de directeur volgens de WWZ aanspraak kon maken op een transitievergoeding van ruim 226 duizend euro. Beide partijen sloten een vaststellingsovereenkomst op voorwaarde dat de overeengekomen regeling toelaatbaar zou zijn binnen de grenzen van de WNT. En daarover diende de rechter zich uit te spreken.
De rechtbank oordeelde dat de transitievergoeding niet in strijd is met de WNT. Deze vergoeding wegens beëindiging van het dienstverband vloeit immers rechtstreeks, dwingend en eenduidig voort uit een wettelijk voorschrift en valt daarom niet onder het toepassingsbereik van de WNT.
Hiermee is niet gezegd dat een samenloop van vergoedingen mogelijk is. De bedoeling van de WNT is immers om beëindigingsvergoedingen in de (semi)publieke sector aan banden te leggen. De rechter acht een cumulatie van de transitievergoeding en een additionele vergoeding slechts mogelijk voor zover deze tezamen niet boven het wettelijk maximum als gegeven in de WNT uitkomen. De transitievergoeding wordt echter niet genormeerd door de WNT en mag dus hoger zijn dan het maximum van € 75.000.
In deze zaak oordeelde de rechter ook dat de directeur gedurende de opzegtermijn een andere, lagere functie mocht vervullen tegen een gelijkblijvend salaris. Het beloningsverschil hoeft niet op de overeengekomen beëindigingsvergoeding in mindering te worden gebracht, omdat er geen sprake is van omzeiling van de WNT door vrijstelling van werk.

Jurisprudentie bevestigd

Deze uitspraak bevestigt de lijn in de jurisprudentie. En dat betekent dat werkgevers bij het overeenkomen van contractuele beëindigingsvergoedingen zorgvuldig moeten nagaan welke vergoedingen aan de orde zijn en in hoeverre deze onder het bereik van de WNT vallen.
Voor meer informatie en advies over de WNT, de WWZ en vraagstukken over samenloop van vergoedingen kunt u contact opnemen met mr. Emiel Borgardijn of een van de andere juristen van Leeuwendaal.

mr. Emiel Borgardijn

Foto van mr. Emiel Borgardijn
Juridisch adviseur Mobiel: 06 3196 7553 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biography

Emiel houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Als advocaat bij een middelgroot kantoor en jurist bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar heeft hij in uiteenlopende kwesties geadviseerd en geprocedeerd. Bij Leeuwendaal adviseert Emiel onder meer over vraagstukken op het gebied van dossieropbouw, ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, (flexibele) arbeidsovereenkomsten en de Wet Normering Topinkomens. Emiel heeft tot doel een bruikbaar advies of een concrete oplossing te bieden waarbij hij oog heeft voor de diverse belangen van zijn klant. Emiel is een toegankelijke adviseur met kennis van zaken. Hij denkt graag in een vroeg stadium mee, maar komt ook met verve voor de belangen van zijn klant op als het ‘5 voor twaalf’ is. Emiel is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.