Adviesgroep Functioneren en beloning

Kwaliteit is geen garantie voor prestaties. Om uw mensen individueel en collectief te laten uitblinken, zult u op het juiste moment de juiste prikkels moeten geven. Leeuwendaal helpt u daarbij met een slimmere inzet van HR-instrumenten. We zorgen ervoor, dat uw mensen daadwerkelijk doen wat ze kunnen. Omdat ze het willen.

Samenhangend en nauwgezet
Een HR-vraagstuk staat zelden of nooit geheel op zichzelf. Nagenoeg elke aanpassing van uw beleid werkt door op andere terreinen. Een te eenzijdige benadering leidt onherroepelijk tot een ongewenst resultaat.
320Ramon-van-Oppen-adviseur-Leeuwendaal-functioneren-en-beloningDe adviseurs van Leeuwendaal koppelen hun specialisme aan een brede kijk op de materie. Omdat ze dagelijks samenwerken met collega’s uit tal van andere disciplines, zijn ze zeer goed ingevoerd in de nieuwste ontwikkelingen op ‘aanpalende’ terreinen. Hun aanpak is altijd samenhangend en nauwgezet,

Lenigheid
Uw adviseurs bij Leeuwendaal kennen het publieke domein als hun eigen broekzak. Ze snappen de uitdagingen waarvoor u staat en herkennen de knelpunten. Starheid bijvoorbeeld, als gevolg van te strikte functiebeschrijvingen. Dat is fnuikend in een tijd die juist vraagt om lenigheid. Wij kunnen u helpen mensen en competenties flexibeler in te zetten, zodat u sneller kunt acteren bij veranderende omstandigheden.
Wij kunnen u helpen door een beoordelingssysteem op maat te bouwen, de gesprekkencyclus beter vorm te geven of met gedifferentieerde beloningsvormen uw organisatiedoelstellingen te realiseren.
Bij alles wat we doen, verliezen we het belang van zorgvuldige communicatie nooit uit het oog. Want wat je doet, is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je het brengt. Wij helpen u weerstanden te overwinnen of – beter nog – te voorkomen.

Nieuw

De Functiehuis Navigator: deze interactieve navigator is een eenvoudig, maar effectief instrument om de verbinding te leggen tussen de kwaliteiten en ambities van de medewerker en de mogelijkheden binnen de organisatie.
Leeuwendaal-Functiehuis-Navigator

PUBLICATIES

Tips uit de praktijk voor Sturen op resultaten

Wij zijn u graag van dienst met onder andere…

 • Elk voorjaar en najaar organiseert Leeuwendaal een toepassingscursus en een verdiepingscursus functiebeschrijven en functiewaarderen. Beide cursussen worden gegeven op basis van open inschrijvingen en incompany. Lees meer>>

 • HR21 biedt een volledig dekkend normbestand van (gewaardeerde) generieke functiebeschrijvingen. Daarmee vervalt de noodzaak tot lokaal beschrijven en waarderen.
  HR21 ondersteunt de drie-eenheid tussen functiebeschrijving, competenties en resultaatafspraken en faciliteert de HR-cyclus: functie-indeling, planninggesprek, voortgangsgesprek, beoordeling en beloning.
  HR21 is op initiatief van de VNG en sociale partners ontwikkeld door BuitenhekPlus, Leeuwendaal en RheiGroup.
  Lees meer op de website van HR21

 • Uw arbeidsvoorwaarden bepalen in belangrijke mate uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Om talent aan uw organisatie te kunnen binden, zult u moeten weten hoe uw arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot die van aanverwante organisaties. De beproefde beloningsbenchmark van Leeuwendaal geeft u een betrouwbaar en actueel beeld.
  In nauw overleg met u kiezen we de referentiefuncties en de referentieorganisaties. U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u dit onderzoek wilt maken. Wij leveren u een compacte en heldere rapportage met direct toepasbare gegevens.

  Benchmark beloning – Leeuwendaa;U kunt ook kiezen voor onze Quick scan beloning. Dit beloningsonderzoek is minder uitgebreid dan de benchmark en het is meer intern gericht. Het resultaat van deze snelle inventarisatie is een helder beeld van de knelpunten in uw eigen beloningssysteem.

 • Om resultaatgericht te kunnen belonen, heeft u een beoordelingssysteem op maat nodig. Een systeem dat u in staat stelt de prestatie of de competentie van de individuele medewerker te beoordelen en te belonen. En dat lukt alleen als alle criteria helder zijn omschreven.

  Heldere en objectieve criteria

  Het is niet voldoende om te zeggen: ‘Wie uitstekend functioneert heeft recht op een extra periodiek’. De criteria moeten voor iedereen duidelijk zijn. Daarbij kunnen competenties en gedrag ook meetellen. Uw mensen presteren beter als u heldere en objectieve criteria vastlegt. Leeuwendaal kan u daarbij van dienst zijn.
  Op grond van de criteria en doelstellingen wordt jaarlijks een beoordelingsresultaat vastgelegd. Op deze wijze is het helder of de medewerker in aanmerking komt voor gedifferentieerde beloning.

 • Het verminderen van het aantal functies binnen een organisatie heeft dikwijls een heilzaam effect. U schept meer uniformiteit, meer transparantie, en u bent in staat uw personeel breder in te zetten. Het maakt uw organisatie beduidend flexibeler.

  Raad en daad, maar vooral: resultaat

  De adviseurs van Leeuwendaal hebben ruime ervaring met het invoeren van een generiek functiehuis. Ze helpen u graag met raad en daad, ook als het gaat om de koppeling met andere HR-instrumenten en het creëren van draagvlak in uw organisatie. Zij zorgen er samen met u voor, dat het generiek functiehuis geen doel op zich wordt, maar een middel om de gewenste voordelen daadwerkelijk te realiseren.

 • Competentiemanagement heeft tot doel de competenties van uw medewerkers in een continu proces te ontwikkelen in lijn met de strategie van uw organisatie. Competenties worden gevormd door kennis en kunde, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Als uw mensen zich van hun competenties bewust worden, kunnen ze die gericht verbeteren en inzetten en daardoor steeds meer bijdragen aan het succes van uw organisatie. 

  Cement

  Leeuwendaal beschikt over een eigen methodiek voor het ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers. Wij zien dit niet als een apart HR-instrument, maar eerder als het cement dat alle P&O-instrumenten verbindt, zoals werving & selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, loopbaangesprekken en coaching. Zo krijgt u een integraal P&O-beleid. 

  Methode Leeuwendaal

  Onze methode verdeelt competenties in vier dimensies: operationeel, conceptueel, relationeel en persoonlijk. Per competentie is beschreven in welke mate deze ontwikkelbaar is en op welke manier het doel het beste kan worden bereikt.

  Trainingen

  Om competentiemanagement succesvol in te kunnen voeren, zal er draagvlak moeten zijn in uw organisatie. Daar beginnen wij dan ook mee. Voor uw leidinggevenden en medewerkers moet het helder zijn wat het competentiemanagement inhoudt, ze moeten ermee kunnen werken en er zelf enthousiast over zijn. Om dat te bereiken, organiseren wij vaak workshops. Daarin leren uw mensen te werken met hun eigen competentieprofiel en krijgen ze tips en trucs om zich voor te bereiden op de gesprekken uit de gesprekkencyclus. Deze workshops brengen veel helderheid en maken dat uw mensen er het nut van gaan inzien. Daarna gaan ze er vaak enthousiast mee aan de slag.

 • U bent mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uw teamleden. En u weet: als het goed gaat met uw teamleden, dan gaat het vaak ook goed met uw school! Maar hoe u ook werkt aan een optimale werksituatie? Want ook uw team of school krijgt te maken met verzuim en vervanging. Een deel van (de duur) van dat verzuim en de verzuimgevolgen kunt u beïnvloeden. In onze training gaan we hier op in. Hoe kunt u verzuim beïnvloeden, welke factoren zijn te beïnvloeden en hoe wordt verzuim voor iedereen een veilig onderwerp van gesprek. De werkateliers verzuim en vervanging in het onderwijs ondersteunen u bij een concrete aanpak en alternatieven. Lees meer >>

Dit is het team van Functioneren en Beloning

Ramon van Oppen

Foto van Ramon van Oppen
Directeur Functioneren en beloning Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0752
Biografie

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als adviseur en senior adviseur/projectleider beloningsmanagement vervult Ramon nu de rol van directeur Functioneren en Beloning. Zijn terreinen zijn beloningsadvies, arbeidsvoorwaarden en competentiemanagement.

Paul Janssen

Foto van Paul Janssen
Adviseur Mobiel: 06 53 32 50 92 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven. Binden en boeien van mensen, professionalisering en inspireren van leidinggevenden combineert hij met HRM deskundigheid. Samen met de klant werken aan de beste oplossing staat centraal in zijn advieswerk. Mensen ‘in beweging brengen’ en humor zijn daarbij belangrijke aspecten.

Romy Paulissen

Foto van Romy Paulissen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 16 44 32 58
Biografie

Romy Paulissen is werkzaam als HR adviseur binnen zowel de overheid als in het onderwijs. Zij is met veel enthousiasme en gedrevenheid betrokken bij diverse projecten op het gebied van functiewaardering en –beschrijving, competentiemanagement, benchmarks en de gesprekscyclus. Vanuit een achtergrond in Personeel- en Organisatiewetenschappen weet Romy in projecten een onderzoeksgerichte aanpak te combineren met een praktische insteek.

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biografie

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Koen van Heijster

Foto van Koen van Heijster
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 8268 4354
Biografie

Koen heeft door zijn achtergrond als organisatiepsycholoog en ervaring in uitdagende interim- en adviesopdrachten een brede blik ontwikkeld. Hij is onder andere gespecialiseerd in vraagstukken rondom E-HRM en belonings- en formatiemanagement. Koen wordt getypeerd door zijn zorgvuldige probleemanalyses en voorkeur voor pragmatische oplossingen.

Annegien Poelen

Foto van Annegien Poelen
Adviseur Mobiel: 06 2293 9648 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Annegien is een ervaren adviseur op het gebied van HRM. Zij ondersteunt en adviseert organisaties met betrekking tot gesprekscyclus, functiebeschrijvings- en waarderingsopdrachten, benchmarks, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en teambuilding. Door haar brede ervaring in het HR veld kan zij zich soepel bewegen in diverse organisaties en gremia. Met veel enthousiasme, gedrevenheid en mensgerichtheid pakt zijn projecten op en leidt die tot een goed einde. Daarbij heeft zij oog voor alle stakeholders en een pragmatische aanpak. Zij werkt voortdurend toe naar concrete en direct bruikbare adviezen voor de klant.

Maaike Rutten

Foto van Maaike Rutten
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4714
Biografie

Maaike is adviseur in de sectoren onderwijs en overheid op het gebied van HRM en belonings- en formatiemanagement. In de opdrachten die zij doet als projectleider en adviseur streeft zij naar verbinding met andere actuele vraagstukken in de organisatie. Maaike werkt graag oplossingsgericht en pragmatisch, waarbij de toegevoegde waarde en duurzame oplossingen voorop staan. Samenwerken met mensen in de organisatie geeft haar energie. Mogelijke hobbels in trajecten gaat zij niet uit de weg. Woorden die Maaike typeren zijn: nuchter, analytisch, leergierig en positief.

Antoinette Eerden-Lenz

Foto van Antoinette Eerden-Lenz
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 54
Biografie

Antoinette leidt met veel enthousiasme projecten op het gebied van beloningsmanagement, zoals integrale trajecten voor een generiek functiegebouw en competentiemanagement. Daarnaast treedt zij op als adviseur in diverse beloningsvraagstukken. Goede communicatie staat hierbij op de eerste plaats!

Ruth de Bruijn

Foto van Ruth de Bruijn
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2299 8609
Biografie

Ruth is adviseur met een focus op vraagstukken op het gebied van functiebeschrijving en -waardering en strategische personeelsplanning. Zij heeft vooral ervaring binnen onderwijsinstellingen en gemeenten. Met haar master in Corporate Communicatie heeft zij een brede blik op HR ontwikkeld, waarin gedrag (en mogelijke weerstand) bij veranderingen binnen organisaties centraal staat. Door haar analytische en doelgerichte vaardigheden helpt zij de kern van het probleem in kaart te brengen en hier in overleg met de opdrachtgever een pragmatische oplossing voor te vinden.

Joris Kemperman

Foto van Joris Kemperman
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1048 0107
Biografie

Joris is open, oprecht, flexibel, en heeft oog voor de zienswijze van een ander. Dankzij zijn bedrijfskundige en veranderkundige achtergrond kijkt hij met een brede blik naar organisaties en heeft gevoel voor zowel de harde als zachte kant van de organisatie. Joris is cijfermatig en analytisch goed onderlegd en heeft daarnaast een goed ontwikkeld gevoel voor gedrag en verhoudingen binnen organisaties. Joris heeft daardoor vaak snel door waar de schoen wringt.
Hij weet dankzij zijn open manier van communiceren lastige en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Joris streeft vanuit een open, pragmatische en resultaatgerichte aanpak naar de beste oplossing.
Hiervoor was Joris werkzaam als trainee bij Leeuwendaal. In twee jaar tijd heeft hij meerdere opdrachten uitgevoerd bij verschillende opdrachtgevers binnen het onderwijs en bij verschillende gemeenten.

Annemart Wieland

Foto van Annemart Wieland
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1715 9520
Biografie

Annemart is een betrokken professional, die door haar ruime ervaring als kunstdocent en leerling-coördinator haar weg als geen ander weet te vinden in de onderwijssector. Dankzij de studie bestuurs- en organisatiewetenschappen, en de master strategisch HRM, weet Annemart haar analytische blik en een praktische aanpak krachtig te verbinden. Annemart gedreven om haar brede ervaringen in te zetten (strategische) HR vraagstukken te vertalen naar een sterk advies. Zij ziet het als haar missie een verschil te maken in publieke organisaties, zodat zij het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Ankie Knijnenburg

Foto van Ankie Knijnenburg
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 12 92 85 76
Biografie

In de muziek is het essentieel om te luisteren, af te stemmen en gezamenlijk klank te vinden. Op die manier doet Ankie Knijnenburg haar werk als adviseur. Zij combineert enthousiasme en kennis van zaken met inlevingsvermogen en inventiviteit. Samen met de opdrachtgever haalt zij het gewenste resultaat.

Marc Hautvast

Foto van Marc Hautvast
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 4796 6529
Biografie

Betrokken HR-professional, die vanuit zijn expertise met klanten meedenkt in het zoeken van oplossingen voor hun problemen en uitdagingen. Kan goed verbindingen aangaan met mensen, is analytisch ingesteld en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen in arbeidsorganisaties. Het bereiken van resultaat dat voldoet aan de wensen van de klant staat bij hem voorop, altijd gericht op het bieden van werkelijk toegevoegde waarde aan de klant. Samenwerking en overleg staan bij hem zeer hoog in het vaandel. Marc heeft ruime ervaring op HRM gebied in bedrijfsleven, non profit en overheidsorganisaties, met als specialisaties: functie- en organisatie inrichting, functiewaardering, belonings- en beoordelingssystemen, competentiemanagement.

Elsbeth Rigter

Foto van Elsbeth Rigter
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0740
Biografie

Elsbeth is een ervaren adviseur op het gebied van HR, beloning en organisatievraagstukken, met name op het vlak van belonen, waarderen en communicatieprocessen. Zij ondersteunt organisaties bij het invoeren en ontwikkelen van generieke functieboeken, functiewaardering, competentiemanagement en gesprekscyclus. Vanuit een achtergrond in sociale wetenschappen en communicatie/commerciële economie weet Elsbeth in projecten een onderzoeksgerichte met een praktische aanpak te combineren. Eigenschappen die Elsbeth typeren zijn enthousiast, betrokken, gedreven en resultaatgericht.

Peter Boogaard

Foto van Peter Boogaard
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 – 290 04 759
Biografie

Peter is een ervaren projectleider op het gebied van bijvoorbeeld organisatie-inrichting bij fusies en reorganisaties, strategische personeelsplanning, functie-beschrijven en -waarderen, resultaatgericht werken en talentmanagement. Aandacht voor draagvlak, communicatie en het proces staat daarbij voorop. Vanuit HRM-achtergrond bij gemeenten en jarenlange ervaring bij de vakbeweging heeft hij veel gevoel voor de medezeggenschap-verhoudingen binnen een organisatie. Peter bereikt in (vermeende) tegenstellingen altijd de win-win-situatie. Hij is een stevige gesprekspartner op management- en bestuursniveau. In leidinggevende situaties is hij een coachend en motiverend manager, die de ontwikkeling van de medewerkers voorop zet zonder de resultaten uit het oog te verliezen.

Erik Schouten

Foto van Erik Schouten
Adviseur Mobiel: 06 5397 5450 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Erik Schouten is een senior adviseur en manager op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Beoordelen, ontwikkelen en belonen is de kern van zijn expertise. Erik heeft een uitstekend doorzicht in getallen, kan goed schrijven en met impact spreken. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van (paritaire) werkgroepen en het doen van cao-onderhandelingen, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-)publieke sector. Erik heeft een sterk ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen, waardoor hij in staat is om snel overzicht te verkrijgen en een aansprekende visie te formuleren. Zijn ruime proces- en projectvaardigheden zet hij daarbij in om plannen daadwerkelijk te realiseren. Erik is niet bang voor tegenstellingen en is origineel en humoristisch.

Laurens Zwaan

Foto van Laurens Zwaan
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0730
Biografie

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde. Hij heeft ervaring opgedaan in een brede doorsnede van onze publieke sector. Aan de Erasmus Universiteit promoveerde hij op een onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking. Ook is hij betrokken bij een Europees wetenschappelijk netwerk op het terrein van vernieuwing in de publieke sector. Als continue nevenstroom wordt hij regelmatig gevraagd om op te treden als onafhankelijk bemiddelaar of onderzoeker in conflictsituaties en zit regelmatig commissies op dit terrein voor.

 

Sabine Silberhorn

Foto van Sabine Silberhorn
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Telefoon thuis: 06 4433 0414
Biografie

Sabine is een adviseur met ruim 15 jaar brede hr-ervaring en een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog. Het ondersteunen van organisaties bij vraagstukken rond inrichting, structuur en processen, de vertaling hiervan in functiebeschrijvingen en –waarderingen en de implementatie van veranderingen horen tot haar expertise. Ze heeft gevoel voor organisaties die maatschappelijk betrokken zijn, kan goed schakelen met eigenwijze professionals en beschikt over diepgaande kennis van de culturele sector. Het inleven in de vraag van de klant gaat Sabine makkelijk af. Daarnaast herkent ze snel waar de aandachtspunten liggen, welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en is ze sterk in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen.

Frederieke de Bruin

Foto van Frederieke de Bruin
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2383 1268
Biografie

Frederieke dringt snel door tot de essentie van vraagstukken, houdt in haar aanpak rekening met de gevolgen van voorstellen en weet wie ze hierbij moet betrekken om tot een oplossing te komen. Zij gaat pragmatisch, gestructureerd en resultaatgericht te werk, met het organisatiebelang altijd in het vizier. Zij is een aanpakker die snel tot resultaten komt. In voorgaande projecten heeft zij zich gefocust op strategische personeelsplanning, HR Analytics, HR procesbeschrijvingen, loopbaanontwikkeling, werving & selectie en het analyseren, beschrijven en waarderen van functies.

Menu