Adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht

De juristen van Leeuwendaal werken voor scholen, universiteiten, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en tal van andere organisaties in het publieke domein. Ze kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht. Onze onderwijsjuristen zijn de specialisten bij uitstek in onderwijsregelgeving.

Alert en creatief

Wat onze juridische specialisten bijzonder maakt, is de combinatie van vakinhoudelijke expertise en een brede oriëntatie. Bij Leeuwendaal werken zij dagelijks nauw samen met experts uit andere vakgebieden. Denk aan functiewaarderingsdeskundigen, organisatieadviseurs en psychologen. Dat stelt hen in staat een zaak niet alleen juridisch te bezien, maar ook vanuit een ander, breder perspectief. Ze zijn daardoor alerter in het signaleren van verbeterpotentieel voor uw organisatie, creatiever in het vinden van oplossingen en beschikken over een uitgebreid netwerk op HR-gebied.

Oplossingsgericht

‘Een goeie jurist schikt’, dat is ons adagium. Zo lang mogelijk in gesprek blijven biedt de grootste kans op een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. En dat is niet alleen prettiger, maar meestal ook voordeliger. Leeuwendaal heeft uitgebreide ervaring met het treffen van vertrekregelingen met medewerkers of managers en beschikt over uitstekende onderhandelaars.
Draait het desondanks uit op procederen, dan is dat jammer voor de wederpartij. Want wij vechten voor onze cliënt en gaan een scherpe procedure niet uit de weg. Leeuwendaal juristen behartigen uw belangen onder meer bij de kantonrechter, de Centrale Raad van Beroep, bezwarencommissies, geschillencommissies en advies- en arbitragecommissies.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Hieronder ziet u een selectie van de diensten waarmee wij u kunnen ondersteunen. Dit is natuurlijk geen uitputtende opsomming. Neem gerust contact met ons op om uw vraag aan ons voor te leggen.

 • Onze specialisten hebben ruime ervaring met het adviseren van overheidswerkgevers ten aanzien van personeelsvraagstukken en kennen de overheidssector als geen ander. Wij voelen ons thuis in de (politieke) context waarbinnen vraagstukken zich voordoen en hebben oog voor interne en/of externe gevoeligheden die daarmee gepaard gaan. We adviseren Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en zbo’s over onder andere:

  (re)organiseren
  Wij beschikken over ruime ervaring met het opstellen van juridische regelingen over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, het opmaken van stappenplannen voor reorganisaties, advisering over medezeggenschap, onderhandelen met vakorganisaties over een Sociaal Plan, de uitvoering daarvan, en alle overige juridische aspecten die aan reorganisaties verbonden zijn. Met onze inzet wordt de juridische borging versterkt en krijgt u meer grip op juridische en financiële risico’s.

  functioneren en ontwikkelen
  Onze juristen zijn zeer ervaren als het gaat om individuele (complexe) rechtspositionele vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan advisering over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing, vertrekregelingen en ontslag. Steeds zoeken wij naar een pragmatische oplossing voor het voorliggende probleem. Wij stellen ook besluitvorming op en staan u – indien nodig – bij in gerechtelijke procedures.

  personele toetsings- en bezwaarcommissies
  U kunt onze juristen met een gerust hart de rol van secretaris (procesondersteuning en juridische ondersteuning) toevertrouwen in bijvoorbeeld personele toetsingscommissies of bezwaarcommissies. Met onze inzet als secretaris wordt u procesmatig ontzorgd en dit komt de kwaliteit van de advisering en besluitvorming ten goede. Dat geldt ook voor het optreden als voorzitter of lid van een commissie. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van reglementen,  benoemingsbesluiten en uitspraken van commissies.

  normalisering
  Onze juristen hebben de ontwikkelingen rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van meet af aan gevolgd en zijn hiervan uitstekend op de hoogte. Meer informatie vindt u hier >>

 • “Wei ijsen eis” riep Floddertje. Met hulp van een lieve juf werd het ‘wij eisen ijs’.
  Soms is hulp van buiten nodig om zaken op orde te houden. Denk bijvoorbeeld aan vragen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of aanstelling, zoals ontslag, schorsing of arbeidsongeschiktheid. Ook kwesties als de omgang met leerlingen en ouders, geschillen met de MR, privacywet- en regelgeving en opstellen of toetsen van protocollen kunnen veel vragen opleveren. De juristen van Leeuwendaal kennen het onderwijs vanbinnen en vanbuiten en hebben ruime ervaring met allerhande juridische vraagstukken: van adviseren tot een procedure voor de rechter. In verbetertrajecten, bij reorganisaties of bij fusies werken de juristen samen met de onderwijsadviseurs en de trainers van Leeuwendaal. Samen met u komen we tot bruikbare en werkbare oplossingen.
  Enkele voorbeelden waarvoor u ons kunt inschakelen:

  Arbeids- en ambtenarenrecht: snelle oplossingen die recht doen aan beide partijen
  De juristen van Leeuwendaal beschikken over ruime ervaring met ontslag bij disfunctioneren, ontslag op staande voet, disciplinaire maatregelen, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid of na een reorganisatie, advies ten aanzien van functionerings- en beoordelingsgesprekken, aansprakelijkstelling, salarisaanspraken, ww- en bovenwettelijke rechten, check op vastleggen van afspraken in een dossier, om maar wat voorbeelden te geven. Het gaat dan om medewerkers van alle niveaus en in alle dimensies van het onderwijs: van conciërge tot directeur(-bestuurder), van onderwijsassistent tot ervaren leerkracht/docent/teamleider.

  Organisatiewijzigingen en fusies: sociaal plan, harmonisatie en juridische blik
  We onderhandelen namens u met de vakorganisaties over een sociaal plan dat de gevolgen van een fusie of reorganisatie zorgvuldig opvangt. Wij fungeren hierbij als juridisch kompas. Vanzelfsprekend kunnen we behulpzaam zijn bij de harmonisatie van regelingen en (personeels)beleid na een fusie.

  Omgang en relatie met ouders/leerlingen
  Als u te maken krijgt met een klacht of aansprakelijkstelling, of toelating en verwijdering (schorsing, reboundvoorziening, bevordering, verwijzing en/of groepsindeling), is het erg plezierig te kunnen overleggen met een jurist die hiermee de nodige ervaring heeft. Wij maken u graag deelgenoot van onze kennis en ervaring, ook als het gaat om  het opstellen van protocollen voor bijv. medicijnverstrekking, bruikleen laptop of geschillen rondom een eindexamenreglement.

  Bestuur / Management
  De governance zodanig inrichten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van duurzaam goed onderwijs: dat is waar de Code Goed Bestuur voor staat. Wij hebben al veel onderwijsorganisaties van po tot hbo geadviseerd over de voor- en nadelen van de mogelijke bestuursmodellen (RvT), over beoordeling en/of opstellen van statuten/reglementen, over bestuursaansprakelijkheid en verzelfstandiging.

  Medezeggenschap
  Medezeggenschap is een groot goed en goed geregeld in de Wet medezeggenschap scholen. Wanneer bestuur en medezeggenschap er samen niet uitkomen, ligt een gang naar de Geschillencommissie voor de hand. Wij adviseren u graag of staan u bij als de (G)MR negatief adviseert of haar instemming onthoudt. 

  Passend onderwijs
  Met de invoering van Passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een passende plek te bieden aan een leerling die ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in procedures die voortvloeien uit passend onderwijs. Denk daarbij aan advies over het te voeren gesprek met ouders over een oplossing voor de gerezen problematiek op de huidige school, of over (de procedure en besluit tot) schorsing en verwijdering en toelating(sverklaring) tot speciaal onderwijs.

  UWV en Participatie-/Vervangingsfonds
  Voorafgaand aan de WIA-beoordeling kunnen onze juristen adviseren over re-integratieverplichtingen en het aanbieden van passende en gangbare arbeid, het aanvragen van een deskundigenoordeel of het voorkomen van de sanctie loondoorbetalingsverplichting na het tweede ziektejaar. In geval van het doorlopen van de instroomtoets of een afgewezen vergoedingsverzoek door het Participatiefonds kunnen wij u adviseren of bijstaan in een procedure.

  Contractpartijen, gemeente en ministerie
  Ook kunnen wij u bijstaan in geschillen of adviseren over de uitleg of nakoming van overeenkomsten met bijvoorbeeld de arbodienst, het schoonmaakbedrijf of salarisadministratiebureau. Daarnaast kunnen wij u adviseren of voor u procederen in kwesties op het gebied van subsidie, huisvesting, eigendom, uitvoeringsbesluiten, bekostiging, onderwijstijd et cetera.

 • Onze juristen hebben ruime ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorg. Doordat zij de complexiteit van zorginstellingen begrijpen, kunnen zij vlot tot een pragmatische oplossing komen, die recht doet aan alle partijen. Ook kunnen zij u van dienst zijn bij de toepassing en uitleg van de Cao Ziekenhuizen, VVT en Gehandicaptenzorg en de vertaling van wijzigingen in de Cao naar de werkvloer van alledag. De AMS kent voor onze juristen geen geheimen. Bij Leeuwendaal kunt u terecht voor ondersteuning bij reorganisaties of fusies in de zorg: ondersteuning bij onderhandelingen over een sociaal plan, begeleiding van medezeggenschap en het juridisch kompas in de praktische uitwerking:

  Arbeidsrecht: snelle oplossingen die recht doen aan beide partijen
  We beschikken over ruime ervaring met ontslag bij disfunctioneren, ontslag op staande voet, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid of na een reorganisatie, om maar wat voorbeelden te geven. Het gaat dan om betrekkingen met medewerkers van alle niveaus en in alle dimensies van een zorgorganisatie: van verzorgende tot medisch specialist, van facilitaire dienst tot hoger management.

  Organisatiewijzigingen en fusies: sociaal plan, harmonisatie en juridische blik
  Onze juristen zijn ook bedreven in het onderhandelen over een Sociaal Plan, dat bijvoorbeeld de gevolgen van een fusie of reorganisatie zorgvuldig opvangt. Zij kunnen de adviesaanvraag bij een fusie of reorganisatie verzorgen en kunnen bij de uitvoering van het project als juridisch kompas fungeren. Daarnaast kunnen we behulpzaam zijn bij de harmonisatie van regelingen, het personeelshandboek e.d. 

  Beloning medisch specialisten: AMS plus, verdeelmodel honorarium
  Ook de AMS kent voor onze juristen geen geheimen. Zij kunnen u bovendien adviseren over een AMS-plus beloning met een variabel salarisdeel bijvoorbeeld gerelateerd aan uitkomsten van een benchmark. Een van onze juristen heeft een dergelijk model in samenwerking met raad van bestuur en medische staf ontwikkeld en geïmplementeerd. Waardevolle ervaring, die wij graag ten behoeve van uw organisatie inbrengen.

   

 • U kunt onze juristen met een gerust hart de rol van secretaris (procesondersteuning en juridische ondersteuning) toevertrouwen in bijvoorbeeld personele toetsingscommissies of bezwaarcommissies. Met onze inzet als secretaris wordt u procesmatig ontzorgd en dit komt de kwaliteit van de advisering en besluitvorming ten goede. Dat geldt ook voor het optreden als voorzitter of lid van een commissie. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van reglementen, benoemingsbesluiten en uitspraken van commissies.

 • Uitgebreide informatie over deze dienstverlening vindt u op deze pagina.

 • De School voor Onderwijsrecht richt zich op de juridische aspecten van het onderwijs en organiseert in company workshops en cursussen voor directeuren, P&O-adviseurs en stafmedewerkers. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Dit zijn de juristen van Leeuwendaal

mr. Vincent Kellenaar

Foto van mr. Vincent Kellenaar
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4716
Biografie

Na werkzaam te zijn geweest als jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VOS/ABB is Vincent inmiddels alweer geruime tijd werkzaam als juridisch adviseur van bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs. Hij is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenaren recht en heeft daarnaast veel kennis van huisvestingskwesties. Vincent heeft veel ervaring in advisering en begeleiding in individuele personeelsdossiers, bekostigingskwesties en scholenstichting en het opstellen van statuten, reglementen en sociale plannen. Door zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn woonplaats heeft Vincent bovendien een grote bestuurlijke affiniteit.

mr. Sandra Geerdink

Foto van mr. Sandra Geerdink
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9686
Biografie

Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

mr. Joline Auw-Yang – van der Veer

Foto van mr. Joline Auw-Yang – van der Veer
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9668
Biografie

Joline adviseert en denkt graag mee over oplossingen voor juridische problemen in en rondom de school. Zij is gespecialiseerd in kwesties over de specifieke rechten en plichten van ouders, leerlingen en/of onderwijspersoneel en arbeids- en bestuursrechtelijke kwesties. Daarnaast heeft zij kennis van het aanbestedingsrecht. Joline werkt graag samen met de klant om tot de beste oplossing te komen. Deze kan juridisch maar ook praktisch van aard zijn. Het uitgangspunt van Joline is dat de menselijke maat niet uit het oog moet worden verloren en een concrete oplossing te bieden die past bij de organisatie van de klant.

mr. Siep van der Galien

Foto van mr. Siep van der Galien
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 64
Biografie

Na jarenlang in de advocatuur te hebben gewerkt, is Siep sinds 2011 werkzaam bij Leeuwendaal. Siep is door zijn ervaring in staat verschillende zaken te behandelen op het brede juridische terrein waarmee het onderwijs te maken heeft. Dit betreft arbeidsrechtelijke, ambtenaren- en medezeggenschapskwesties, maar ook kwesties inzake leerlingen en huisvestingsvraagstukken. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HR medewerkers in het onderwijs. Siep kan snel tot de kern van de zaak door dringen en op een efficiënte en kundige wijze het beoogde resultaat behalen. Klanten waarderen zijn duidelijke, eerlijke en praktische advisering.

mr. Maaike Rietbergen

Foto van mr. Maaike Rietbergen
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0719
Biografie

Maaike is gespecialiseerd in het arbeids- en onderwijsrecht. Sinds 2015 werkt zij bij Leeuwendaal. Daarvoor heeft zij als arbeidsrechtadvocaat bij een groot advocatenkantoor gewerkt en was zij juridisch adviseur bij een werknemersorganisatie. Maaike adviseert haar klanten over dossieropbouw, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en ontslagkwesties. Ook staat zij klanten bij in situaties van toelating of verwijdering van leerlingen en klachten van ouders en leerlingen. Maaike vindt het belangrijk om haar klanten praktisch te adviseren waarbij zij een concrete oplossing biedt. Klanten waarderen het dat Maaike laagdrempelig benaderbaar is en dat zij ook buiten de juridische context meedenkt.

mr. Paulien Koelemij – Visser

Foto van mr. Paulien Koelemij – Visser
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1040 1495
Biografie

Paulien is gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de advocatuur heeft zij de afgelopen jaren als interim jurist bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profit sector gewerkt. Daarnaast heeft Paulien ervaring als secretaris bij diverse bezwarencommissies. Paulien staat haar klanten bij op het gebied van ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, medezeggenschap en verschillende rechtspositionele vraagstukken. Dankzij haar persoonlijke vaardigheden, pragmatische aanpak en juridische kennis vindt zij in de meest uiteenlopende zaken een goede oplossing. In 2014 heeft zij de Post Academische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam voltooid.

mr. Rilana de Vries

Foto van mr. Rilana de Vries
Juridisch adviseur Mobiel: 06 2374 9606 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Rilana is sinds 2017 werkzaam bij Leeuwendaal als juridisch adviseur. Na een aantal jaren bij een accountantskantoor te hebben gewerkt, heeft zij de stap gemaakt naar een meer adviesgerichte organisatie waar zij zich volledig heeft gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit het adviseren over diverse personeelsaangelegenheden, zoals functioneren en ontslag, maar ook over bekostigings- en huisvestingskwesties. In haar werk streeft Rilana er naar om op heldere wijze tot een praktische oplossing te komen.

mr. Emiel Borgardijn

Foto van mr. Emiel Borgardijn
Juridisch adviseur Mobiel: 06 3196 7553 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Emiel houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Als advocaat bij een middelgroot kantoor en jurist bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar heeft hij in uiteenlopende kwesties geadviseerd en geprocedeerd. Bij Leeuwendaal adviseert Emiel onder meer over vraagstukken op het gebied van dossieropbouw, ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, (flexibele) arbeidsovereenkomsten en de Wet Normering Topinkomens. Emiel heeft tot doel een bruikbaar advies of een concrete oplossing te bieden waarbij hij oog heeft voor de diverse belangen van zijn klant. Emiel is een toegankelijke adviseur met kennis van zaken. Hij denkt graag in een vroeg stadium mee, maar komt ook met verve voor de belangen van zijn klant op als het ‘5 voor twaalf’ is. Emiel is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

mr. Linda Versluis

Foto van mr. Linda Versluis
Juridisch adviseur Mobiel: 06 2900 4724 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Linda is sinds 2015 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij heeft veel kennis op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich specifiek op het onderwijs en de profitsector. Verder heeft Linda specialistische kennis van het medezeggenschapsrecht. Als juridisch adviseur bekijkt zij vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt zij naar de vraag achter de vraag. Met haar analytische vermogen is Linda in staat om vraagstukken goed te doorgronden. Klanten waarderen haar praktische aanpak en resultaatgerichte werkwijze.

mr. Anne Dekkers

Foto van mr. Anne Dekkers
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 4544 4168
Biografie

Anne is een aantal jaren werkzaam geweest als arbeidsrechtjurist bij een vakorganisatie en bijna tien jaar als advocaat op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht, met name binnen het onderwijs. Sinds 2016 is Anne werkzaam bij Leeuwendaal. Als juridisch adviseur staat Anne haar klanten bij op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht, met de nadruk op het onderwijsrecht, in brede zin. Zij adviseert, en indien nodig, procedeert zij, onder meer over ontslagzaken, functioneringskwesties, toelating of verwijdering en klachten. Ook het opstellen, aanpassen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden behoort tot haar werkzaamheden. Anne werkt grondig en nauwkeurig en tegelijkertijd kent zij een praktische aanpak van zaken en heldere communicatie met haar klanten.

geke-lexmond-arbeids- en ambtenarenrecht

Geke Lexmond leidt de adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht.
m: 06 2051 6610
e: geke.lexmond@leeuwendaal.nl

Video

In dit animatiefilmpje introduceren we kort onze werkwijze en visie.

Menu