Adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht

De juristen van Leeuwendaal werken voor scholen, universiteiten, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en tal van andere organisaties in het publieke domein. Ze kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht. Onze onderwijsjuristen zijn de specialisten bij uitstek in onderwijsregelgeving.

Alert en creatief

Wat onze juridische specialisten bijzonder maakt, is de combinatie van vakinhoudelijke expertise en een brede oriëntatie. Bij Leeuwendaal werken zij dagelijks nauw samen met experts uit andere vakgebieden. Denk aan functiewaarderingsdeskundigen, organisatieadviseurs en psychologen. Dat stelt hen in staat een zaak niet alleen juridisch te bezien, maar ook vanuit een ander, breder perspectief. Ze zijn daardoor alerter in het signaleren van verbeterpotentieel voor uw organisatie, creatiever in het vinden van oplossingen en beschikken over een uitgebreid netwerk op HR-gebied.

Oplossingsgericht

‘Een goeie jurist schikt’, dat is ons adagium. Zo lang mogelijk in gesprek blijven biedt de grootste kans op een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. En dat is niet alleen prettiger, maar meestal ook voordeliger. Leeuwendaal heeft uitgebreide ervaring met het treffen van vertrekregelingen met medewerkers of managers en beschikt over uitstekende onderhandelaars.
Draait het desondanks uit op procederen, dan is dat jammer voor de wederpartij. Want wij vechten voor onze cliënt en gaan een scherpe procedure niet uit de weg. Leeuwendaal juristen behartigen uw belangen onder meer bij de kantonrechter, de Centrale Raad van Beroep, bezwarencommissies, geschillencommissies en advies- en arbitragecommissies.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Hieronder ziet u een selectie van de diensten waarmee wij u kunnen ondersteunen. Dit is natuurlijk geen uitputtende opsomming. Neem gerust contact met ons op om uw vraag aan ons voor te leggen.

 • Onze specialisten hebben ruime ervaring met het adviseren van overheidswerkgevers ten aanzien van personeelsvraagstukken en kennen de overheidssector als geen ander. Wij voelen ons thuis in de (politieke) context waarbinnen vraagstukken zich voordoen en hebben oog voor interne en/of externe gevoeligheden die daarmee gepaard gaan. We adviseren Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en zbo’s over onder andere:

  (re)organiseren
  Wij beschikken over ruime ervaring met het opstellen van juridische regelingen over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, het opmaken van stappenplannen voor reorganisaties, advisering over medezeggenschap, onderhandelen met vakorganisaties over een Sociaal Plan, de uitvoering daarvan, en alle overige juridische aspecten die aan reorganisaties verbonden zijn. Met onze inzet wordt de juridische borging versterkt en krijgt u meer grip op juridische en financiële risico’s.

  functioneren en ontwikkelen
  Onze juristen zijn zeer ervaren als het gaat om individuele (complexe) rechtspositionele vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan advisering over arbeidsvoorwaarden, disfunctioneren, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing, vertrekregelingen en ontslag. Steeds zoeken wij naar een pragmatische oplossing voor het voorliggende probleem. Wij stellen ook besluitvorming op en staan u – indien nodig – bij in gerechtelijke procedures.

  personele toetsings- en bezwaarcommissies
  U kunt onze juristen met een gerust hart de rol van secretaris (procesondersteuning en juridische ondersteuning) toevertrouwen in bijvoorbeeld personele toetsingscommissies of bezwaarcommissies. Met onze inzet als secretaris wordt u procesmatig ontzorgd en dit komt de kwaliteit van de advisering en besluitvorming ten goede. Dat geldt ook voor het optreden als voorzitter of lid van een commissie. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van reglementen,  benoemingsbesluiten en uitspraken van commissies.

  normalisering
  Onze juristen hebben de ontwikkelingen rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van meet af aan gevolgd en zijn hiervan uitstekend op de hoogte. Meer informatie vindt u hier >>

 • “Wei ijsen eis” riep Floddertje. Met hulp van een lieve juf werd het ‘wij eisen ijs’.
  Soms is hulp van buiten nodig om zaken op orde te houden. Denk bijvoorbeeld aan vragen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of aanstelling, zoals ontslag, schorsing of arbeidsongeschiktheid. Ook kwesties als de omgang met leerlingen en ouders, geschillen met de MR, privacywet- en regelgeving en opstellen of toetsen van protocollen kunnen veel vragen opleveren. De juristen van Leeuwendaal kennen het onderwijs vanbinnen en vanbuiten en hebben ruime ervaring met allerhande juridische vraagstukken: van adviseren tot een procedure voor de rechter. In verbetertrajecten, bij reorganisaties of bij fusies werken de juristen samen met de onderwijsadviseurs en de trainers van Leeuwendaal. Samen met u komen we tot bruikbare en werkbare oplossingen.
  Enkele voorbeelden waarvoor u ons kunt inschakelen:

  Arbeids- en ambtenarenrecht: snelle oplossingen die recht doen aan beide partijen
  De juristen van Leeuwendaal beschikken over ruime ervaring met ontslag bij disfunctioneren, ontslag op staande voet, disciplinaire maatregelen, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid of na een reorganisatie, advies ten aanzien van functionerings- en beoordelingsgesprekken, aansprakelijkstelling, salarisaanspraken, ww- en bovenwettelijke rechten, check op vastleggen van afspraken in een dossier, om maar wat voorbeelden te geven. Het gaat dan om medewerkers van alle niveaus en in alle dimensies van het onderwijs: van conciërge tot directeur(-bestuurder), van onderwijsassistent tot ervaren leerkracht/docent/teamleider.

  Organisatiewijzigingen en fusies: sociaal plan, harmonisatie en juridische blik
  We onderhandelen namens u met de vakorganisaties over een sociaal plan dat de gevolgen van een fusie of reorganisatie zorgvuldig opvangt. Wij fungeren hierbij als juridisch kompas. Vanzelfsprekend kunnen we behulpzaam zijn bij de harmonisatie van regelingen en (personeels)beleid na een fusie.

  Omgang en relatie met ouders/leerlingen
  Als u te maken krijgt met een klacht of aansprakelijkstelling, of toelating en verwijdering (schorsing, reboundvoorziening, bevordering, verwijzing en/of groepsindeling), is het erg plezierig te kunnen overleggen met een jurist die hiermee de nodige ervaring heeft. Wij maken u graag deelgenoot van onze kennis en ervaring, ook als het gaat om  het opstellen van protocollen voor bijv. medicijnverstrekking, bruikleen laptop of geschillen rondom een eindexamenreglement.

  Bestuur / Management
  De governance zodanig inrichten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van duurzaam goed onderwijs: dat is waar de Code Goed Bestuur voor staat. Wij hebben al veel onderwijsorganisaties van po tot hbo geadviseerd over de voor- en nadelen van de mogelijke bestuursmodellen (RvT), over beoordeling en/of opstellen van statuten/reglementen, over bestuursaansprakelijkheid en verzelfstandiging.

  Medezeggenschap
  Medezeggenschap is een groot goed en goed geregeld in de Wet medezeggenschap scholen. Wanneer bestuur en medezeggenschap er samen niet uitkomen, ligt een gang naar de Geschillencommissie voor de hand. Wij adviseren u graag of staan u bij als de (G)MR negatief adviseert of haar instemming onthoudt. 

  Passend onderwijs
  Met de invoering van Passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een passende plek te bieden aan een leerling die ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in procedures die voortvloeien uit passend onderwijs. Denk daarbij aan advies over het te voeren gesprek met ouders over een oplossing voor de gerezen problematiek op de huidige school, of over (de procedure en besluit tot) schorsing en verwijdering en toelating(sverklaring) tot speciaal onderwijs.

  UWV en Participatie-/Vervangingsfonds
  Voorafgaand aan de WIA-beoordeling kunnen onze juristen adviseren over re-integratieverplichtingen en het aanbieden van passende en gangbare arbeid, het aanvragen van een deskundigenoordeel of het voorkomen van de sanctie loondoorbetalingsverplichting na het tweede ziektejaar. In geval van het doorlopen van de instroomtoets of een afgewezen vergoedingsverzoek door het Participatiefonds kunnen wij u adviseren of bijstaan in een procedure.

  Contractpartijen, gemeente en ministerie
  Ook kunnen wij u bijstaan in geschillen of adviseren over de uitleg of nakoming van overeenkomsten met bijvoorbeeld de arbodienst, het schoonmaakbedrijf of salarisadministratiebureau. Daarnaast kunnen wij u adviseren of voor u procederen in kwesties op het gebied van subsidie, huisvesting, eigendom, uitvoeringsbesluiten, bekostiging, onderwijstijd et cetera.

 • Onze juristen hebben ruime ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorg. Doordat zij de complexiteit van zorginstellingen begrijpen, kunnen zij vlot tot een pragmatische oplossing komen, die recht doet aan alle partijen. Ook kunnen zij u van dienst zijn bij de toepassing en uitleg van de Cao Ziekenhuizen, VVT en Gehandicaptenzorg en de vertaling van wijzigingen in de Cao naar de werkvloer van alledag. De AMS kent voor onze juristen geen geheimen. Bij Leeuwendaal kunt u terecht voor ondersteuning bij reorganisaties of fusies in de zorg: ondersteuning bij onderhandelingen over een sociaal plan, begeleiding van medezeggenschap en het juridisch kompas in de praktische uitwerking:

  Arbeidsrecht: snelle oplossingen die recht doen aan beide partijen
  We beschikken over ruime ervaring met ontslag bij disfunctioneren, ontslag op staande voet, moeizaam verlopende re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, herplaatsing van medewerkers bij arbeidsongeschiktheid of na een reorganisatie, om maar wat voorbeelden te geven. Het gaat dan om betrekkingen met medewerkers van alle niveaus en in alle dimensies van een zorgorganisatie: van verzorgende tot medisch specialist, van facilitaire dienst tot hoger management.

  Organisatiewijzigingen en fusies: sociaal plan, harmonisatie en juridische blik
  Onze juristen zijn ook bedreven in het onderhandelen over een Sociaal Plan, dat bijvoorbeeld de gevolgen van een fusie of reorganisatie zorgvuldig opvangt. Zij kunnen de adviesaanvraag bij een fusie of reorganisatie verzorgen en kunnen bij de uitvoering van het project als juridisch kompas fungeren. Daarnaast kunnen we behulpzaam zijn bij de harmonisatie van regelingen, het personeelshandboek e.d. 

  Beloning medisch specialisten: AMS plus, verdeelmodel honorarium
  Ook de AMS kent voor onze juristen geen geheimen. Zij kunnen u bovendien adviseren over een AMS-plus beloning met een variabel salarisdeel bijvoorbeeld gerelateerd aan uitkomsten van een benchmark. Een van onze juristen heeft een dergelijk model in samenwerking met raad van bestuur en medische staf ontwikkeld en geïmplementeerd. Waardevolle ervaring, die wij graag ten behoeve van uw organisatie inbrengen.

   

 • U kunt onze juristen met een gerust hart de rol van secretaris (procesondersteuning en juridische ondersteuning) toevertrouwen in bijvoorbeeld personele toetsingscommissies of bezwaarcommissies. Met onze inzet als secretaris wordt u procesmatig ontzorgd en dit komt de kwaliteit van de advisering en besluitvorming ten goede. Dat geldt ook voor het optreden als voorzitter of lid van een commissie. Daarnaast zijn wij ervaren in het opstellen van reglementen, benoemingsbesluiten en uitspraken van commissies.

 • Uitgebreide informatie over deze dienstverlening vindt u op deze pagina.

 • De School voor Onderwijsrecht richt zich op de juridische aspecten van het onderwijs en organiseert in company workshops en cursussen voor directeuren, P&O-adviseurs en stafmedewerkers. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Ramon van Oppen leidt de adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht.
m: 06 2158 0752
e: ramon.vanoppen@leeuwendaal.nl

Video

In dit animatiefilmpje introduceren we kort onze werkwijze en visie.

Menu